profil

Zarządzanie rozwojem lokalnym.

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PROJEKT


Projekt jest serią działań z ustanowionymi celami, zaprojektowaną w celu stworzenia określonych produktów
w określonym czasie. Tworzone są na okres np. 2000-2006 r. plus 2 lata ( to znaczy że umowa ma być podpisana najpóźniej w 2006 r., a realizacja do 2008 r. Służy realizacji określonego celu, jest to skoordynowany ciąg działań )np. nabycie gruntu, warunki techniczne, projekt, wykonanie), ma limit czasowy - określony początek i koniec, określony budżet i zasoby, określony stopień ryzyka.

PROGRAM

Program jest serią projektów ze wspólnym celem strategicznym, można powiedzieć że mają krótkoterminowe działanie i długoterminowy rezultat.


Czym jest cykl życia projektu?

Cykl życia projektu opisuje fazy od wstępnego pomysłu do jego zakończenia. Zapewnia strukturę gwarantującą, iż główni partnerzy są skonsultowani, określa kluczowe decyzje, wymagania dotyczące informacji i odpowiedzialności na każdym etapie, tym samym mogą być podejmowane świadome decyzje na każdym etapie życia projektu. Kładziony jest także akcent na ewaluację w celu wyciągnięcia lekcji z doświadczeń i użycia ich przy projektowaniu przyszłych programów i projektów.

Czym jest zarządzanie cyklem projektu?

ZCP jest to zdolność do przejścia przez różne fazy w procesie projektu (cyklu) w sposób spójny i efektywny.

Problemy występujące przed wprowadzeniem ZCP:

•Złe planowanie i przygotowanie projektów
•Wiele wdrażanych projektów nie spełniało oczekiwań beneficjentów
•Niedostatecznie uwzględniano wpływ czynników ryzyka na realizacje projektów
•Ignorowano wskaźniki długoterminowych zrównoważonych korzyści (oddziaływania projektu)
•Rzadko wykorzystywano doświadczenia płynące z zakończonych projektów


Realizacja celów ZCP następuje poprzez:

1. Wyznaczanie jasnych i realistycznych celów projektów
2. Uwzględnienie czynników związanych z jakością
3. Zapewnienie zgodności projektów i programów i ich wkład w realizację nadrzędnych celów polityki UE
Ad. 1 Wyznaczanie jasnych i realistycznych celów projektów:

•opisanie wyraźnej różnicy pomiędzy celamii środkami służącymi ich osiągnięciu
•czytelne i realistyczne zdefiniowanie celu bezpośredniego, który musi zawsze pociągać za sobą trwałe korzyści dla przewidzianej grupy docelowej (czyli grupy, do której kierowany jest projekt, grupa docelowa jest też nazywana głównymi beneficjentami projektu)
•dokonanie analizy ryzyka i przyjęcie wstępnych założeń: określenie głównych czynników mogących znacząco wpłynąć na realizację i powodzenie projektu

Ad. 2 Uwzględnienie czynników związanych z jakością:

•Udział beneficjentów
•Wsparcie polityk
•Wybór właściwej technologii
•Kwestie społeczno-kulturowe
•Potencjał instytucjonalny i zarządczy
•Ekonomiczna i finansowa wykonalność projektów
•zagadnienia związane z ochroną środowiska
•Równouprawnienie płci

Ad. 3 Zapewnienie zgodności projektów i programów i ich wkład w realizację nadrzędnych celów polityki UE:

Strategiczne obszary wynikające z Traktatu z Maastricht są następujące:
•trwały i zdolny do samopowielania się rozwój, w szczególności poprzez rozwój równomierny, inwestycje, zatrudnienie, rozwój społeczny i ochronę środowiska naturalnego;

•integracja ze światową gospodarką, włączając w to wsparcie dla współpracy i integracji regionalnej;
•walka z ubóstwem;

•demokracja, prawa człowieka, rządy prawa i w razie potrzeby działania pokojowe i prewencyjne;

Podsumowując:

ZCP jest zbiorem względnie prostych pojęć, zadań i technik, włączając:
•pojęcie cyklu projektu
•analizę partnerów
•narzędzie planowania oparte na „tablicy logicznej”
•główne czynniki związane z jakością
•plan czasowy działań i zasobów
•standardowy, spójny system głównych dokumentów projektowych.
Zastosowanie tych pojęć, narzędzi i standardowego układu dokumentów w trakcie realizacji projektu jest czasami określane jako „zintegrowane podejście” do zarządzania cyklem projektu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy