profil

Proces decyzyjny - mój proces decyzyjny

poleca 85% 138 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Określenie problemu.
X to małe miasto gminne liczące 8.000 mieszkańców położone na terenach rolniczych. Stanowi centrum handlowo-usługowe gminy. Tu też zlokalizowane są większe zakłady pracy związane głównie z przemysłem spożywczym. W mieście jest szkoła podstawowa, gimnazjum oraz Zespół Szkół Rolniczych. Poza biblioteką w zmodernizowanym budynku funkcjonuje tu też Dom Kultury, który prowadzi zespół taneczny, pracownię plastyczną, oraz kółko teatralne. W obecnym budynku nie są wykorzystywane wszystkie pomieszczenia.
W związku z tym powstał projekt utworzenia klubu młodzieżowego „Mix”, który działałby niezależnie od istniejącego Domu Kultury. Planowana działalność opierałaby się na dobrowolnym członkostwie jednak na warunkach zgodnych z opracowanym przez samych zainteresowanych zasadach. Można by tu było pograć w tenisa, bilard, powstałby zespół muzyczny, byłaby możliwość organizowania dyskotek. Przewidziane jest zorganizowanie kafejki internetowej. Klub ma być otwarty w godzinach 16 – 21.

II. Możliwości rozwiązania problemu.
Stronami zainteresowanymi powstaniem klubu są:
władze gminy,
młodzież w różnym wieku (w tym dojeżdżająca i ucząca się w zlokalizowanych w X szkołach ),
rodzice,
społeczność lokalna,
zatrudnieni w nowopowstałej placówce pedagodzy (opiekunowie),
Zdecydowanie największą aprobatę pomysł uzyskał wśród młodzieży szkolnej. Nowo powstały klub mógłby stać się ich ulubionym miejscem spotkań. Zgodnie z założeniami ma być dla tej młodzieży alternatywną formą spędzania wolnego czasu, poprzez atrakcyjną ofertę zajęć i dostarczając przy tym pozytywnych wzorców zachowań.
Rodzicom powstanie klubu dałoby pewnego rodzaju komfort poprzez zwiększenie pewności, że ich dzieci mogą spotykać się i przebywać w bezpiecznym miejscu. Wzrosłoby ich poczucie spokoju bez obawy, że ich dziecko przebywa w nieodpowiednim towarzystwie. Młodzież po skończonych lekcjach, a szczególnie w godzinach popołudniowych miałaby gdzie spędzić czas. Ewentualne dodatkowe atrakcje w postaci wyjazdów do kina, filharmonii, na basen, czy też zorganizowanie pikniku z zaprzyjaźnioną leśniczówką, byłoby dla wielu z nich, szczególnie z uboższych rodzin, szansą poznania tego rodzaju rozrywki.
Wśród społeczności lokalnej zdania są podzielone. Zdecydowana większość biorąc pod uwagę, że młodzi ludzie mają gdzie w sposób zorganizowany spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania są za utworzeniem klubu. Jednak część z nich obawia się, że szczególnie działalność zespołu muzycznego i organizowane dyskoteki mogą doprowadzić do zakłócenia porządku.
Z uwagi na trudności na rynku pracy otwarcie nowej placówki daje możliwość zatrudnienia co najmniej kilku osób.
Władze gminy pomimo tego, że zyskują sposób na zagospodarowanie niewykorzystanych pomieszczeń, ze względów ekonomicznych nie są skłonny zaakceptować pomysł utworzenia klubu „Mix”. Jego powstanie pociągnie konieczność ponoszenie kosztów jego utrzymania: ogrzanie, opłacenie energii elektrycznej, itp.
Sposoby rozwiązania:
- utworzenie klubu


Konflikt interesów.
Analiza niedostatków i zagrożeń.
Najpoważniejsze zagrożenie stanowią zdesperowani rodzice, którzy są przeciwni likwidacji placówki. W tej desperacji mogliby posunąć się do różnych form protestu, niekoniecznie do końca przemyślanych.

Konkluzja.
Na drodze powyższych rozważań rodzi się pytanie : Czy konieczna i zasadna jest likwidacja szkoły podstawowej w Pietkowie?

II. Cele.
III. Środki.
IV. Ograniczenia decyzyjne.
społeczność /rodzice/ - którzy nie zgadzają się na zamknięcie szkoły
ograniczenia finansowe – konieczność zapewnienia dowozu dzieci do szkoły w Poświętnem

V. Wydanie decyzji.
Po przeanalizowaniu wszystkich faktów podejmuję decyzję

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Nauki
Typ pracy