profil

Rada Komisarzy Ludowych - program i realizacja

poleca 84% 422 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zwołany 7.11.1917r. II Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów , całkowicie kontrolowany przez bolszewików przedstawił do rozpatrzenia następującą sprawę: "W celu krajem aż do czasu zwołania Zgromadzenia Ustawodawczego, należy powołać Tymczasowy Rząd Robotniczy i Chłopski, który otrzyma nazwę Rady Komisarzy Ludowych.Rada stawała się rządem odpowiedzialnym przed Ogólnorosyjskim Zjazdem Rad i jego Centralnym Komitetem.Na jej czele stanął Lenin z deklaracją: "Teraz przystępujemy do budowania porządku socjalistycznego".
W listopadzie 1917r. Rada Komisarzy Ludowych opublikowała "Deklarację praw narodów Rosji", w której zostały zawarte podstawowe zasady leninowskiej polityki narodowościowej.Deklaracja wprowadzała równość i suwerenność wszystkich narodów Rosji, nadawała prawo do swobodnego samookkreślania aż do oderwania i utworzenia samodzielnego państwa.Likwidowała wszelkie klasowe, narodowe i narodowo-religijne przywileje i ograniczenia.Gwarantowała swobodny rozwój mniejszości narodowych i narodowości w Rosji, rozwój kultury, języka i tradycji narodowych.
Kolejny dekret władzy radzieckiej wydany 10.11.1917r.likwidował istniejące w Rosji stany, ich organizacje oraz przywileje stanowe, znosił tytuły i nazwy:dworzanin, kupiec, mieszczanin, chłop, wprowadzał nazwę:"Obywatel Rosyjskiej Republiki Radzieckiej".Rada wydała dekret "O ślubie cywilnym, dzieciach i wprowadzeniu aktu stanu cywilnego".Prawnie uznano tylko ślub cywilny.Na mocy tego dekretu ogłoszono równouprawnienie kobiet.20.01.1918r rząd ogłosił dekret o oddzieleniu kościoła od państwa i szkoły od kościoła.
Dekretem z 21.12.1917r. uproszczono alfabet i wprowadzono nową pisownię, a 26.01.1918r. powzięto uchwałę o zmianie kalendarza juliańskiego na gregoriański.Rząd radziecki przystąpił do tworzenia nowej Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, powołanej do życia dekretem z 15.01.1918r. oraz Robotniczo-Chłopskiej Floty Czerwonej.Armię Czerwoną utworzono na zasadzie zaciągu ochotników i wybieralności dowódców.Jej organizacją kierował Komisariat Ludowy Spraw Wojskowych i Morskich.
Stojący na czele Rady-Lenin ogłosił "Dekret o pokoju" mówiący o tym, że państwa walczące powinny zawrzeć zawieszenie broni na 3 miesiące.W tym czasie można byłoby przeprowadzic pertraktacje w sprawie zawarcia trwałego pokoju bez aneksji i kontrybucji.Lenin wygłosił także "Dektet o ziemi", który znosił własność obszarników natychmiast i bez wykupu.Całą ziemię klasztorną i cerkiewną wraz z cały inwentarzem przekazywano do dyspozycji komitetów gminnych i powiatowych Rad Delegatów Chłopskich.Do tego dekretu dołączono tzw.nakaz dla komitetów chłopskich ułożony na podstawie 242 postulatów chłopskich.Nakza ustalał zasadę równego uzytkowania ziemi, ogłaszając ją jednocześnie własnościa ogólnonarodową.Proklamowano w nim prawo każdego obywatela do ziemi i zakaz stosowania pracy najemnie w rolnictwie.Na zarzut, że nakaz opiera sie na programie eserowskim, Lenin odpowiedział"Istota rzeczy nie na rtym polega, czy będzie to w naszym duchu, czy też w duchu programu eserowskiego.Istota rzeczy polega na tym, aby chłopstwo nabrało do tego głebokiego przekonania, że na wsi nie ma juz obszarników i niech chłopi sami decydują o wszystkich sprawch, niech sami urządzają swoje życie".
W lutym 1918r.,kiedy było już wiadomo, że Rosję czeka bratobójcza wojna, a u jej granic zaczęly pojawiać się korpusy obcych interwentów, Rada specjalnym dekretem zezwoliła czekistom rozstrzekiwać bez sądu i śledztwa wszystkich podejrzanych o wrogi stosunek do nowej władzy.W tym czasie odebrano kościołowi prawo do udziału w życiu publicznym.Ukoronowaniem prawodawczej działalności pierwszego okresu rządów Rady Komisarzy Ludowych była uchwalona w lipcu 1918r. konstytucja rosyjska, która oficjanie sankcjonowała klasowy charakter państwa.W myśl jej postanowień ludzie o niewłaściwym pochodzeniu społecznym zwani liszeńcami, mieli zostac pozbawieni praw politycznych.
Dekrety Rady Komisarzy Ludowych wyrażały założenia programowe partii bolszewickiej, zmierzającej do zniesienia systemu burżuazujno-obszarniczego i umocnienia zdobyczy rewokucji socjalistycznej.Jednocześnie stały się one orężem, za pomocą którego likwidowano dawny państwowy system wyzysku i tworzono nowy aparat administrowania krajem.Dekrety te stanowiły też rewolucyjne prawa, były drogowskazem w budowie podstaw socjalizmu i najważniejszą formą propagowania jego idei.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty