profil

Jagiellonowie twórcami nowego państwa polskiego.

poleca 85% 198 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

I – unia polsko – litewska w Krewie w 1385 roku

II – rozwiązanie problemu krzyżackiego
 Zwycięskie walki z Zakonem Krzyżackim 1519 – 1521 (bez korzyści politycznych)
 Traktat krakowski 1525
 sekularyzacja Zakonu i powstanie luterańskie księstwa pruskiego – lenna Polski (Prusy Książęce). Lennik miał udzielać Polsce pomocy wojskowej i finansowej, a jego poddani mogli odwoływać się do sądownictwa królewskiego
 hołd pruski w 1525 r.
 hołd lenny księcia pruskiego Alberta Hohenzollerna złożony królowi Zygmuntowi Staremu na krakowskim rynku

III – geneza unii polsko – litewskiej w 1569 r.
 stanowisko szlachty polskiej wobec unii
- ruch egzekucyjny (średnia szlachta) za unią realną, oznaczającą zacieśnienie związków z Litwą w obliczu groźby wygaśnięcia dynastii Jagiellonów
- magnateria polska za utworzeniem Nowej Polskiej dzielnicy Królestwa Polskiego

 szlachta litewska wobec unii:
- rycerstwo litewskie za przeprowadzeniem unii (uzyskałoby przywileje szlachty koronnej)
- magnateria litewska zdecydowanie przeciwko unii (utrata dominującej pozycji w kraju)

 zawarcie unii – sejm w Lublinie w 1569 r.
- zawarcie unii i utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego) – 1 – 4.07.1569 r

IV – zasady Unii
- wspólny monarcha, sejm, przywileje szlacheckie, moneta, polityka zagraniczna
- odrębne urzędy, wojsko, skarb, prawa sądowe i sądownictwo
- możliwość swobodnego osiedlania się w ramach Rzeczypospolitej

V – historyczne konsekwencje zawarcia unii:
- wzmocnienie pozycji magnaterii w Rzeczypospolitej
- przejęcie przez Koronę ciężaru polityki wschodniej, po włączeniu Ukrainy, Podola i Wołynia
- zaognienie konfliktów religijnych i narodowościowych w kraju
- utworzenie mocarstwa europejskiego, broniącego Europy przed islamem i prawosławiem

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta