profil

Praktyka w domu dziecka

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Placówka opiekuńczo- wychowawcza oprócz wychowawców zatrudnia także pedagoga (lub pedagogów), to oni pełnią jedną z ważniejszych ról, będąc inicjatorami i koordynatorami wszelkich działań dotyczących dziecka a także ich rodzin.
Pedagog jako specjalista w swoim fachu, zna przepisy prawne dotyczące dziecka i rodziny. Każde dziecko przybywające do placówki opiekuńczo- wychowawczej spotyka się z nim, pedagog wspiera ich i sprawuje nad nimi opiekę od chwili przyjęcia ich do placówki, często do momentu ich usamodzielnienia.
Zakres działalności pedagoga w domu dziecka jest bardzo szeroki. Zaczynając od pomocy wychowankom, Pierwsza taka pomoc niewątpliwie dotyczy wstępnej diagnozy dziecka, określenia powodów pobytu w placówce, ewentualnych problemów wychowawczych, jakie sprawiało dziecko. Wszelkie działania pedagoga mają zawsze na względzie dobro wychowanka, w stosunku do jego osoby tworzone jest projektowanie oddziaływań pedagogicznych, oczywiście zgodnych z potrzebami wychowanka.
Większość dzieci z domu dziecka wywodzi się z rodzin o różnym stopniu patologii, trzeba wziąć również pod uwagę, w jakim stopniu środowisko rodzinne w negatywny sposób wpłynęło na dziecko. Gniew i frustracja często dają znać o sobie w ich zachowaniu. Dzięki pomocy specjalisty, jakim jest pedagog, dzieci mogą uzyskać pomoc. Często w tym względzie pedagog podejmuje współpracę z ośrodkami (poradniami) psychologiczno- pedagogicznymi. Ważna jest także współpraca z wychowawcami klas szkół, do których uczęszczają dzieci z domu dziecka. Oczywiście intensywność tej współpracy zależy od osoby pedagoga oraz od jego „wyczucia” sytuacji.
Teren współpracy pedagoga poszerza się także o instytucje takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Sąd czy Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy. Wyspecjalizowany pedagog, komunikatywny, odpowiedzialny, stanowczy, umiejący współdziałać jest naprawdę bardzo ważną osobą w placówce opiekuńczo- wychowawczej, która może mieć decydujący wpływ na aktualną i przyszłą sytuację dziecka (wychowanka).
Gdy dziecko przybywa do placówki napotyka na swojej drodze szereg problemów, do których często zalicza się trudności w nawiązywaniu kontaktów z nowymi kolegami, również w tym względzie pedagog pełni ważną funkcję, pomagając dziecku w tych trudnościach, poprzez różne formy oddziaływań wychowawczych czy kompensacyjnych.
Pomoc pedagoga kierowana jest także do wychowawców w placówce, w ich pracy z wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
Ważnym zakresem obowiązków pedagoga w domu dziecka jest kontaktowanie się z rodzinami wychowanków. Pedagog w placówce opieku-wych w Tbg jest zdania, iż niejednokrotnie jest to trudne zadanie, jednak jak sam mówi „do zrealizowania”. Praca z rodziną wychowanka (często trudną w kwestii komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów) wymaga od pedagoga ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego, uczęszczania na szkolenia i programy z zakresu pomocy dziecku i rodzinie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy