profil

Transport lądowy.

poleca 85% 219 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Drogi, linie kolejowe, szlaki żeglugowe i lotniska tworzą system komunikacyjny naszego kraju. Ponieważ Polska leży w środkowej części kontynentu, przez jej terytorium przebiega wiele międzynarodowych szlaków transportowych. Największe znaczenie ma nas transport lądowy. Drogi i linie kolejowe wykorzystuje się do wymiany towarowej i pasażerskiej pomiędzy Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej. Przez Polskę przebiegają też rurociągi, którymi z Rosji do krajów zachodnioeuropejskich przesyłana jest ropa naftowa i gaz ziemny. Tranzyt międzynarodowy to dla naszego kraju źródło dochodu. Przewoźnicy wznoszą bowiem opłaty za korzystanie z polskich dróg lub linii kolejowych. Jednak dalszy rozwój tych usług wymaga gruntowego unowocześnienia sieci drogowej i kolejowej. Polska ma dość gęstą sieć linii kolejowych. Na każde 100 km2 powierzchni naszego kraju przypada 6,5 km torów. Pod tym względem zajmujemy szóste miejsce w Europie. Sieć kolejowa na terenie Polski jest rozwinięta nierównomiernie. Duży wpływ wywarła na to polityka gospodarcza zaborców prowadzona na przełomie XIX i XX wieku. Gęstość sieci kolejowej jest większa na obszarze dawnego rozbioru pruskiego i austriackiego niż na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Największe dochody przynosi przewoźnikom kolejowym transport ładunków. W Polsce koleją przewozi się głównie węgiel kamienny. Transportem tego surowca najbardziej są obciążone linie łączące Górnośląski Okręg Przemysłowy z portami w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni. Koleje mają również duży udział w przewozach pasażerskich. Szczególnie duże natężenie ruchu występuje na trasach pomiędzy największymi miastami Polski. Do transportu kolejowego zalicza się także tramwaje, których sieć rozwinięta jest w dużych polskich miastach. Coraz większe jest zapotrzebowanie na usługi metra. Od połowy lat 80. XX wieku długość lini kolejowych w Polsce maleje. Przyczyną jest likwidacja nierentownych odcinków, głównie z zachodniej i północnej części kraju. Największym mankamentem polskiej sieci kolejowej jest zły stan techniczny torowisk, a także przestarzałe systemy sterowania ruchem kolejowym. Jest to powodem ograniczania prędkości pociągów. Dzięki unijnym funduszom polski tabor kolejowy jest obecnie modernizowany. Coraz więcej jest nowoczesnych pasażerskich pociągów elektrycznych oraz szynobusów. Odnawiania są zwłaszcza drogi tranzytowe, biegnące z zachodu na wschód oraz z północy na południe. W naszym kraju zbudowano kilka terminali samochodowo-kolejowych oraz kontenerowych, umożliwiających przewożenie samochodów ciężarowych na platformach kolejowych. Zgodnie z polityką komunikacyjną Unii Europejskiej transport kolejowy jest alternatywą dla długodystansowego transportu drogowego. Ograniczenie liczby samochodów na drogach spowoduje bowiem zmniejszenie emisji spalin samochodowych do atmosfery. Największą konkurencją dla przewozów kolejowych jest transport samochodowy. Sieć dróg na obszarze naszego kraju jest równomiernie rozmieszczona i znacznie bardziej rozwinięta niż sieć linii kolejowych. Ponadto samochodami można przewozić towary oraz pasażerów niemal "od drzwi do drzwi". Polsce na 100 km2 przypada średnio 83 km dróg publicznych o twardej nawierzchni. Największa gęstość sieci drogowej występuje na obszarach silnie zaludnionych, zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Przykład stanowią województwa: śląskie oraz małopolskie. Natomiast najmniejszą gęstością odznaczają się tereny słabo zaludniono i słabo uprzemysłowione, na przykład województwo podlaskie. Sieć drogowa w Polsce jest przestarzała. Nawierzchnia wielu dróg jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu. Znaczący problem stanowi mała liczba autostrad i dróg ekspresowych. Pomimo ambitnych planów w Polsce istnieje zaledwie 840 km autostrad i około 480 km dróg ekspresowych. Większość miast nie ma obwodnic. Z uwagi na znaczne natężenie ruchu sięć drogowa staje się często niewydolna, co objawia się zakorkowaniem szlaków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata