profil

Polska - praeuropa

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
ruchy górotwórcze

PRAEUROPA- tarcz(tarcza bałtycka fennoskandska i ukraińska) i platformy wschodnio-europejskiej( ma charakter płyt. Występują luki stratygraficzne brak ogniwa w układzie warstw skalnych. Usunięcie warstwy przez sedymentacje i procesy egzogeniczne., występują liczne dyslokacje(przesunięcia warstw skalnych), wyniesienia i obniżenia.)
Ruchy górotwórcze: fałdowanie kaledońskie- powst. Skandynawskie, i wysp brytyjskich, w polsce rozpocz. Proces tw. Gor Świetokrzyskich i Sudetów......fałdowanie hercyńskie- góry Harz, Alpy i wszytskie na północ, Kantabryjskie, Sierra Morena i Ural, zak się proces tw Ś i Sudetów---struktura zrębowa.
Geosynklina- zagłebienie powstające pod wpływem prądów zstępujących w którym po jakimś czasie gromadzą się osady – zostają one sfałdowane i wyniesione w postaci gór( nałożenie się jednej płyty na drugą- miejsce subdukcji)
Mezoeuropa- (pod koniec permu) powstanie basenu środkowo-polskiego, zjawiska wulkaniczne na tym obszarze, bazalt (trias) utworzył się krajobraz pojezierny, iłły (trias i jura) liczne transgresje morskie, powstawały morza epikontynentalne( bałtyckie , czarne), morza ciepłe, następowała sedymentacja. (koniec kredy) początek fałdowania alpejskiego utworzyły się Tatrt , powstały antykliny i synkliny
Skały osadowe gromadziły się, nasunięcie płyty afrykańskiej na europejską. Powstały góry o budowie płaszczowinowej oraz zapadliska przedgórskie.
Neoeuropa- (koniec kredy) Tatry, pieniński pas skałowy, Beskidy i pogórze karpackie, obniżenia, zapadliska np. kotlina oświęcimska, sandomierska
Intruzja magmy- podpłynięcie magmy nagle pod podstawę gruntową , nie ma krążenia magmy i brak zjawisk wulkanicznych.Flisz- zbiór skał osadowych, który powstał na dnie zbiornika morskiego na przedpolu tworzących się gór.
Glacjał- zlodowacenie, okres ochłodzenia się klimatu i rozprzestrzenienia się lądolodów
Interglacjał- momenty ocieplenia klimatu, cofanie się lądolodów.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata