profil

Kwaśne deszcze jako przyczyna zakwaszenia gleby.

poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

”Kwaśne deszcze” przyczyną zakwaszenia gleby .
W glebie zachodzi wiele naturalnych procesów zakwaszania , a jednym
z najważniejszych jest pobieranie pokarmu przez rośliny . Większość pożywienia
jest przyswajana w postaci jonów dodatnich , których ubytek jest kompensowany
przez rośliny także przez oddawanie do gleby dodatnich jonów wodorowych - w prze -
ciwnym wypadku , zarówno rośliny jak i gleba zostałyby naładowane elektrycznie .
Wzrost roślin prowadzi zatem do okresowego zakwaszenia gleby , podczas gdy rozkład
martwego materiału roślinnego działa w kierunku odwrotnym . Z powodu zakwaszenia
zmniejsza się ilość dżdżownic i bakterii w glebie , a w związku z tym rozkład martwych
części organicznych odbywa się , w coraz większej mierze , przy udziale grzybów .
Powoduje to powolniejsze tempo rozkładu , a co za tym idzie powolniejsze uwalnianie
substancji odżywczych . W związku z tym problem niedoboru substancji pokarmowych , na
obszarach podlegających zakwaszeniu , zaznacza się coraz bardziej . Gleba traci powoli
swą funkcję sanitarną i rolę ważnego ośrodka życia . Zakwaszenie gleby powoduje również
utratę jej właściwości sorpcyjnych - naturalnego filtru pochłaniającego m.in. związki
toksyczne , metale ciężkie . Następuje uwolnienie ich do roztworu glebowego .W środowisku kwaśnym wymywaniu ulegają trudno rozpuszczalne substancje mineralne , z rozpadem minerałów włącznie . Tak z nierozpuszczalnych związków aluminium powstają jony Al3+ , toksyczne dla korzeni drzew , ryb w jeziorach i innych organizmów żywych . Uwolnione substancje toksycne , przenikając do organizmów zwierząt i człowieka , powodują skażenie wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego .
Gleba bogata w wapń posiada właściwości buforowe , czyli zdolności do samoczynnego
niwelowania zakwaszenia . Wietrzenie minerałów bogatych w wapń to gwarant wysokiego pH gleby, mimo kwaśnych opadów . W glebach ubogich w wapń wartość pH , w wyniku kwaśnych opadów , silnie obniża się . Ze względu na większe właściwości buforowe gleby , jej zakwaszenie jest procesem
wolniejszym od zakwaszenia jezior i innych wód . Jednakże obydwa problemy są ściśle ze sobą
związane . Woda znajdująca się w jeziorach i ciekach wodnych pochodzi bowiem w 90 % z wód ,
które tam dostały się po przejściu przez warstwę gleby , a tylko w 10 % ze śniegu i deszczu ,
który bezpośrednio spadł na jezioro.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata