profil

Zagadnienia z mechaniki

drukuj
poleca 86% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konstr.silnika tłok.-Bez wzgl.na to czy sulnik chłodzony jest cieczą podstawowym zaspołem silnika tł.jest układ korbowy zwany równiez mech.korbowym. Podczas pracy tłok wykonuje ruch posuwisto zwrotny w skutek czego powstaja siły bezwładnosci i aby je max.zmniejszyc masa tloka powinna byc jak najmn.Podczas spalania mieszanki na denko tłoka działają siły cisnienia gazu.Naciskające na tłok gazy poprzez sworzeń tł.przenoszą się na kokorbów w postaci siły sciskającej.Narażony on jest na wyboczenie.
Mech.korbowy-Tłok jest częśćią silnika która bezposr.odbiera energie spalania mieszanki i przekazuje ją poprzez korbowód na wał korb. Ponadto tłok słuz do usuw.gazów spalinow.z cylindra.Ponieważ tłok wykonuje ruchy posuwiste proste powinien byc jak najlżejszy aby ograniczyć siły bezwładności. W skład mechanizmu korbowego wchodzą: tłok, korbowód, wał korbowy, koło zamachowe.Wewn. tłoka wykonany jest nadlew w którym wykonany jest schorzeń tłokowy. Dęko tłoka jest urządzenie w celach zwieksz.jego sztywności i powierz.odprowadz.ciepło. Rozkład temp. w tłoku jest różny,wynosi ok.100Ca wyzsza panuje na dęku tł.w zwiazku z tym tłok jest w kształcie stożka ścięt. o śr. nieco mniejszej przy dęku tł. ze wzgl.na rozszczelnosc ciepła materiału. Na obw. tłoka nacięte są rowki podpierścienie tłokowe w ilosci 4-6
Sworzeń tłokowy-jest element.który tworzy tłok z główką korbowodu.Jest on najb.obciąż. częścią silnika tłokowego.Sworzeń tłokowy może być osadzony w nast. sposób:1.luźno w tłoku u zaciśnięty w korbowodzie.2.luźny w korbow.i zacisniety w tłoku.3.luźno w korb.i w tł.(najcz.stos.w lotnictw.) Ze wzgl.na obciąż.jakie przesnosi sworzeń jako materiał stosuje się od kuwki z materiału do stali do nawęglania albo do azotow.
Celem zabezp.swworzenia przez wypadnięciem stosuje się zabezp.za pomocą pierścienia sprężynowe.lub za pomocą wkładki duralowej.
Korbowody siln.lotn.-Korbowód jest częścią mechanizmu korbowego. Służy (wraz z wałem korbowym) do zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego albo obrotowego ruchu wału na ruch posuwisty tłoka lub innego elementu. Części korbowodu to stopa (najczęściej dzielona, aby ułatwić montaż), trzon i główka. Trzon ma najczęściej przekrój dwuteowy. Stopa korbowodu łączy się z wałem korbowym, a główka z tłokiem albo krzyżulcem. Korbowody w silnikach spalinowych najczęściej wykonuje się ze stali węglowej o zawartości węgla 0,35 - 0,45%.W silnikach spalinowych tłokowych w czasie pracy korbowód jest obciążony siłami ciśnienia gazów działających na tłok oraz siłami bezwładności masy tłoka i korbowodu. Siły te są zmienne i mają w pewnych okresach charakter uderzeniowy. Powodują one ściskanie, rozciąganie i zginanie korbowodów. Korbowody wykonuje się ze stali do ulepszania cieplnego, zwykle poprzez kucie matrycowe. Odkuwki obrabiane są następnie mechanicznie (obróbka skrawaniem) i cieplnie.
Wał korbowy – rodzaj wału, posiadającego czopy przesunięte względem swojej osi. Służy zwykle do zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy, będąc elementem mechanizmu korbowego.Zwyczajowo wałem korbowym nazywa się wał będący częścią silnika tłokowego, sprężarki tłokowej i podobnych im urządzeń.
W budowie wału korbowego wyróżnić można czopy główne,leżące w osi łożysk wału i czopy korbowe,oddalone od tej osi.
Najczęściej spotykane są stalowe wały kute, rzadziej stosuje się odlewane wały żeliwne (żeliwo sferoidalne lub perlityczne). Kształt wału zależy głównie od układu i liczby cylindrów i kolejności zapłonu.Wał korbowy silnika spalinowego jest drążony, wewnątrz pod ciśnieniem jest tłoczony olej silnikowy smarujący panewki stopy korbowodu oraz czopy główne wału
Zawory- element silnika spalinowego tłokowego umieszczony w głowicy silnika (w silnikach górnozaworowych) bądź w bloku silnika (w silnikach dolnozaworowych), sterujący przepływem powietrza (w silnikach wysokoprężnych), mieszanki paliwowo-powietrznej (w silnikach o zapłonie iskrowym) i spalin. Wartość wzniosu zaworu musi być taka aby przez szczel.otw.przepływała ilość czynnika równa zmianie obj.cylindra wywołanej ruchem tł.Przeciętny max.wzlot wynosi h=0,21...0,30 Zawory wykonane są ze stali żarowytrzymałej zwanej stalą zaworową.
Cylindry i głowice-Cyclind.składa się z głowicy i z tulei cylindra.Konstr.tych elementow zalęży głownie od sposobu chłodzenia i ukł.siln.Silniki chłodzone cieczą mają cylindry połączone w bloki, W blokach tych przepływa ciecz chłodząca.Tuleje cylindrów wykonane są ze stali stopowych i w celu zmniejsz.ścierania są one wewn.azotowane,dokładn.szlifowane i polerow.W silnikach chlodzonym powietrz.na zewn.powierzch.tulei znajdują się żebra,które zwiększ.powierz.odprowadzania ciepła.Głowica cylind.chłodzone.powietrzem wykonana jest przeważnie jako odlew kokilowy ze stopu lekkiego. W głowice wprasowane są gniazda zaworów, pomiędzy którymi znajdują się gniazda świec lub wtryski wtryskiwacze.Swiece powiny być tak rozmieszczone,aby wpadająca do cylindra świeża mieszanka chłodziła elektrody.
Reduktory obrotów śmiga-Jednym ze sposobów zwiększ.mocy silnika jest zwiększ.prędk.obrot.wału korb.Ograniczenie w tym zakresie stawia skrzydło gdyż nie może ono uzyskiwać obrotów przydźwiekowych.Aby wykorzy.moc zmniejsza się prędk.obrotowe skrzydła do dopuszcz.stosując reduktory obrotu śmigła. Najprostsze redukt.to redukt.czołowe,składają.się z 2 kół zębatych o odpowied.ilości zębów.W siln.gniazd.stos.są redukt.planetarne charakteryzujące się tym,że oś wału skrzydła znajd.sie na przedłuż.osi wału korbowego.
Skrzynka napęd.-Prawidłową pracę siln,zapewnia osprzęt,który zapewnia prawidłową pracę siln,odbierając część jego mocy.Każdy z agegatów osprzętu wymaga określ.mocy i obrtów,które zapewnia skrzynka napęd,składająca się z wielu kół zębatych.Skrzynka napęd.rozwiązana jest w ten sposób że koła zębate ułożyskowa.są o budowie skrzynki a na zewn.wychodzą tylko końcówki do których mocowane są agregaty jak prądnice,pompy,obrotomierze,sprężarki itp.
Ukł.zasilania-Ukłd.zas.obejmuje wszystkie elem.służace do dost.do cylindra paliwa przygotowanego w taki spsób,aby jego spalanie było w maire całkowite i zupełne.Stosujowane są nast.spos.zasilania:1.gaźnikowe2.gaźnikowe z doładow.3.wtryskowe.W ukł.gaźnik.paliwo z zbiornika podawane jest pod włas.cięzarem lub za pomocą pompy podającej i w gaźniku nast.mieszanie na drobne krople paliwa z powietrz.odpowiedniej proporcji. W ukł.zasilania wtryskiwanego do cylindra dostarcz.jest czyste powietrze,paliwo zaś wtryskiwane jest dopiero po spręzaniu powietrza w cylindrze.
Doładowanei silnika spalinowego-Polega na dostarcz.do cylindra powietrza lub mieszanki paliwowo-powietrz.pod ciśnieniem większym od atmosf.Dostarczenie większej ilości powietrza umożliwia spalenie większej ilosci paliwa,a tym samym uzyskanie wiekszej mocy przy tej samej polejmosci cylindra.Sprężarka może spełniać rolę mieszadła.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy