profil

Biznes plan

poleca 81% 882 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biznes plan – jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz
i prognoz, określających cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięcia tych celów w przyszłości, przy założonych uwarunkowanych gospodarczych, kadrach i innych. Traktowany jest jako podstawowy i nowoczesny instrument niezbędny do skutecznego i efektywnego kierowania firmy.
Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres trzech do pięciu lat.
Biznes plan jest planem menażerów, określających ich zdolność do podejmowania skutecznych działań, zmierzających do trwałego usytuowania się na rynku, czyli finansowo efektywnego połączenia okazji rynkowych z możliwościami firmy. Zadaniem kadry kierowniczej jest stworzenie realnej wizji sukcesu rynkowego firmy.

Biznes plan ma więc zasadnicze znaczenie jako niezbędny dokument, służący do zdobywania środków na finansowanie przedsięwzięć.

Biznes plan spełnia dwie podstawowe funkcje:

1. Pierwsza to funkcja wewnętrzna
2. Druga to funkcja zewnętrzna

Funkcja wewnętrzna – wyrażająca się tym, że biznes plan jest dokumentem niezbędnym w kierowaniu firmy i swojego rodzaju przewodnikiem w działaniach personelu zarządzającego nią oraz narzędziem umożliwiającym sprawne prowadzenie działalności gospodarczej.
Precyzując zadania i czynności jakie powinny być wykonywane, by osiągnąć cel przedsiębiorstwa, biznes plan umożliwia ustalenie realnych terminów wykonania wyznaczonych zadań oraz określenie osób odpowiedzialnych za ich realizacje. Pomaga to zarządowi jednostki gospodarczej lub jej właścicielowi ocenić przy współudziale i zainteresowaniu odpowiedzialnej kadry kierowniczej, przyczyny niewykonania zamierzonych zadań i przeprowadzić analizę zewnętrznych zagrożeń oraz działania konkurencji, jeżeli pewne odcinki planu nie zostały w pełni wykonane.
Ostatecznie umożliwia to ustalenie słabych stron przedsiębiorstwa i skłania cały personel zarządzający do określenia wspólnej strategii działania w celu poprawy sytuacji.

Funkcja zewnętrzna – polega na prezentacji firmy wobec otoczenia, w którym firma funkcjonuje. Chodzi tu głównie o przedstawienie całości zamierzonych działań firmy wobec potencjalnych inwestorów, współpracujących przedsiębiorstw i innych partnerów oraz instytucji finansowych w razie ubiegania się o środki na sfinansowanie działalności.
Banki wymagają bowiem argumentów uzasadniających opłacalności kredytowego przedsiębiorstwa, a tym podstawowym argumentem jest biznes plan.
Obie funkcje biznes planu są ze sobą ściśle powiązane.
Funkcja zewnętrzna występuje głównie wtedy, gdy chodzi o pozyskanie funduszy na działalność firmy, Funkcja wewnętrzna zaś występuje w każdym wypadku.
Z biznesplanu inwentarzy i jednostki kredytowe powinni dowiedzieć się, jak firma ma zamiar wykorzystać uzyskane środki pieniężne w powiązaniu z całym potencjałem gospodarczym firmy, w celu uzyskania przewidywanych w planie rezultatów. Na cele zewnętrzne stosuje się przeważnie skróconą wersje biznesplanu eksponującą głównie te elementy, które interesują inwestorów i mogą zachęcić do finansowania działalności firmy.
Nie ma jednego idealnego ściśle określonego i z góry ustalonego wzorca budowy biznesplanu.
Biznes plan poszczególnych przedsiębiorstw mogą zatem różnić się znacznie od siebie. Ta różnorodność planów wynika z wielkości przedsiębiorstwa, że struktury organizacyjnej jednostki gospodarczej
(pojedyncze przedsiębiorstwo, korporacja, zrzeszenie przedsiębiorstw itp.) stosunków własnościowych firm, branży, do której należy przedsiębiorstwo, rodzaju jego działalności i złożoności procesu gospodarczego oraz skali zamierzeń procesu gospodarczego oraz skali zamierzeń przyszłościowych. Ponadto jest różnica w formie biznesplanu opracowanego dla nowych przedsiębiorstw, które maja być dopiero uruchomione, a biznesplanu dla istniejących już firm.

Biznes plan służy właścicielom i kierownictwu firmy jako podstawowy dokument wspomagający zarządzanie wszystkimi przedsiębiorstwami firmy.
W działalności gospodarczej przedsiębiorstwa pomocy jest szczególnie w:
 Konkretyzowaniu koncepcji działania.
 Ustalaniu metod i sposobów ich osiągania przy uwzględnieniu wszystkich istniejących ograniczeń.
 Kontroli prawidłowego przebiegu realizacji przedsiębiorstwa.

W typowym biznes planie jako komplecie dokumentów mimo wszystkich wspomnianych już różnic wyodrębnić można z formalnego punktu widzenia trzy części:
 Wprowadzenie do biznesplanu
 Zasadniczą część planu zawierającą charakterystykę firmy, jej działalności i otoczenia, w jakim działa
 Materiały uzupełniające w formie załączników do planu
Wprowadzenie do biznesplanu jest zamieszczone na początku całego zbioru dokumentów, lecz sporządza się je na samym końcu pracy planistycznych. Wynika to z treści wprowadzenia, na która składa się streszczenie i przegląd głównych tez planu, podstawowe dane liczbowe, spis treści. Na samym początku umieszcza się stronę tytułową z określonymi nazwami dokumentu oraz firmy i jej adres.
Zasadnicza część planu obejmuje zwykle dwa rodzaje informacji. Pierwszy rodzaj informacji to najczęściej wiadomości zawierające charakterystykę firmy i jej działalności oraz prezentację jej otoczenia.
W ramach charakterystyki firmy przedstawiony jest opis przedsiębiorstwa oraz jego miejsca i znaczenia w branży, umiejscowienie firmy w otoczeniu w sensie geograficznym z nią współpracujących, rys historyczny firmy wskazujący na ciągłość tradycji w wykonanej przez nią działalność gospodarczej, strukturę organizacyjną, cele firmy na najbliższy okres
(od 3 do 5 lat), prezentację głównych odbiorców – konsumentów, dystrybutorów wyrobów oraz dostawców surowców i materiałów.
Informacje o działalności firmy obejmują charakterystykę wytwarzanego produktu, świadczonych usług lub sprzedawanych towarów, niepowtarzalne cechy produktu, cykl jego żywotności i projektowanie zmiany w jego konstrukcji, opis maszyn i wyposażenia potrzebnych do produkcji lub świadczenia usług, ochronę produktu przez patenty, prawa autorskie i znaki firmowe, określenie wielkości obecnego i szacownego na przyszłość rynku, przewidywane sposoby dystrybucji produktów, opis stosowanej technologii w wytworzeniu wyrobów.

Prezentacja otoczenia firmy- zawiera analizę rynku i analizę konkurencji oraz strategię marketingową, charakterystykę głównego rynku, określenie konkurencji jej zasięgu i zagrożeń występujących ze strony konkurentów, porównanie własnego wyrobu z wyrobami konkurencyjnymi, omówienie organizacji dystrybucji towarów, strategii w zakresie cen, serwisu naprawczego i systemu gwarancji, opis stosowanych środków i zakresu reklamy oraz utrzymywanie więzi z konsumentami.

Pierwszy rodzaj informacji to także charakterystyka zarządu i stosunków własnościowych firmy opis doświadczeń zawodowych osób ich wyniki menażerskie oraz rola w zespole, skład rady nadzorczej, wykaz i charakterystyka doradców firmy, sposób podziału własności i jej rodzaj
(akcje, udziały, pożyczki itp.).
Drugi rodzaj informacji obejmuje przede wszystkim plan działania i dane finansowe.
Pierwsza grupa informacji w tym zakresie to wpis procesu produkcji i usług oraz organizacji handlowej, charakterystyka przebiegu procesu produkcyjnego, wykorzystania wyposażenia i urządzeń produkcyjnych stosowanych surowców i materiałów, wpływu procesów wytwórczego na środowisko naturalne, planowanej wymiany wyposażenia oraz konserwacji i renowacji urządzeń.
Druga grupa informacji dotyczy zatrudnienia pracowników i zawiera opis obecnej i planowanego zatrudnienia w różnych przekrojach, systemów wynagrodzenia pracowników, trybu i kosztów szkolenia, sposobu nabycia i oceny kadr.
Trzecią grupę stanowi plan rozwoju firmy, określający warunki, jakie muszą być spełniane, by osiągnąć zamierzoną produkcje i sprzedaż, sposób funkcjonowania firmy w przyszłości tryb zarządzania, struktura organizacji sprzedaży, formy zagospodarowania środków inwestycyjnych (plan inwestycji)
Znaczenie rozwoju firmy dla miejscowości i regionu, liczbę nowych miejsc.
Ostatnia grupa informacji to ocena finansów i ich prognoza zawierająca określone wielkości kapitału potrzebnego do przewidywanej działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału:
 Kapitał własny
 Kapitał obcy
Dochód właścicieli od zainwestowanego kapitału, plan wykorzystania kapitałów, przewidywany bilans firmy oraz rachunek wyników.
Ostateczna, trzecie część biznesplanu składa się z załączników uzupełniających informacje zawarte w poprzednich dwóch częściach. Niekiedy załączniki mogą być plany odcinkowe lub ich fragmenty sporządzanie w ramach planowania rzeczowego i finansowego. Załączniki zawierają często dodatkowe informacje o produkcie i usługach, zdolności produkcyjnej firmy, sytuacji rynkowej, sprzedaży, systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej, sytuacji finansowej oraz szczegółowe obliczenia dotyczące zaopatrzenia efektywności przedsięwzięć.
W naszej praktyce gospodarczej coraz więcej podmiotów gospodarczych sporządza biznesplany.
W zależności od celów, dla których biznesplan jest sporządzony, nie która punkty planu mogą być szczególnie eksponowane, inne – pomijane. Biznes plan opisuje z reguły prognozę działalności firmy w okresie od 2 do 5 lat.
W trakcie funkcjonowania każdej organizacji są takie szczególne momenty, w których sporządzanie biznes planu staje się koniecznością. Zdarza się to zwłaszcza:
 Przed założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 Podczas łączenia przedsiębiorstw,
 W trakcie próby uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności lub ryzykownych przedsięwzięć,
 W krytycznym okresie (np. zmiana form własności lub profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje, modernizacja).

ZASADY KONSTRUKCJI BIZNES PLANU


Opracowanie biznes planu nie jest rzeczą łatwą. Wymaga ona bowiem od jego autorów przygotowania, obejmującego zarówno problemy merytoryczne (zasady przygotowania biznes planu), jak i konieczność zapoznania się ze specyfika branży. Szczególnie duże trudności nastręcza to osobą, które do tych czynności przystępują po raz pierwszy. Wysuwane są do odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kto powinien opracować biznes plan i jaki zespół powołać do jego konstruowania?
2. Jak obszerny powinien być biznes plan?
3. Jak przedstawić ryzyko związane z realizacją przedsiębiorstwa?
4. Czy w biznes planie powinno się zamieszczać informacje poufne?
5. Jak dobierać potencjalnych inwestorów?

Odpowiedzi na zadane pytania:
1. Kto powinien opracować biznes plan i jaki zespół powołać do jego konstruowania?

Przyszły inwestor woli czytać plan przygotowany przez menażerów zarządzających firmą, a nie, jak to często bywa praktykowane, przez księgowych czy konsumentów (w niektórych sytuacjach wymagane jest przygotowanie biznes planu przez znane firmy konsultingowe). Zaleca się aby biznes plan, jako plan menażerów, był opracowany przez kierownictwo firmy. Udział i pomoc doradców (konsumentów) sprowadza się zwykle do:
 Omówienia struktury biznes planu i nadzorowania procesu jego tworzenia,

 Zapoznania kadry menażerskiej ze stosowanymi technikami i procedurami planistycznymi,

 Przygotowania strony formalnej biznes planu (np. planów finansowych, podatkowych i marketingowych),

 Sporządzania opinii przed wysłaniem planu do inwestora


2. Jak obszerny powinien być biznes plan?

Jest to jeden z najczęściej podnoszonych problemów, a jednocześnie pytanie, na które trudno odpowiedzieć, nie ma bowiem w tym przypadku jednolitych reguł postępowania. Należy jednak zadbać o to, aby plan był:
 Na tyle obszerny, aby wyczerpywał zawarte w nim tematy,
 Na tyle krótki, aby podtrzymać zainteresowanie czytających (długie dokumenty są mało komunikatywne).

Podstawowym zadaniem wnioskodawcy (przedsiębiorcy) jest takie opracowanie biznes planu, aby zainteresować inwestorów (bank), a przede wszystkim uzyskać ich finansowe zaangażowanie w realizację swojego przedsięwzięcia.
Biznes plan jest bowiem dokumentem oddziałującym na:
 Przedsiębiorstwa i jego potrzeby,
 Instytucje finansowe działalności firm.
Kto powinien opracować biznes plan i jaki zespół powołać do jego konstruowania?

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut