profil

Ustroje polityczne w krajach świata

poleca 82% 705 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Japonia
1.Monarchia parlamentarna 2.Funcję głowy państwa sprawuje cesarz 3. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu
Demokracja, ponieważ parlament wybierany jest w wyborach parlamentarnych, Cesarz natomiast pełni funkję reprezentacyjną, jego stanowisko jest dziedziczne.
Kraj posiada bardzo niewielkie, choć zróżnicowane złoża surowców naturalnych. Istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej są złoża rud cynku, ołowiu oraz miedzi. Ze względu na trudne warunki wydobycia i związane z tym wysokie koszty ogranicza się wydobycie węgla kamiennego.
Anglia
1. Wielopartyjna monarchia dziedziczna 2. System parlamentarno-gabinetowy.3. Dwuizbowy parlament - Izba Gmin z 651 miejscami i Izba Lordów z 1177 miejscami. 4. Głowę państwa stanowi królowa.
Demokracja, parlament wybierany w wyborach parlamentarnych, Królowa pełni funkcję reprezentacyjną, jego stanowisko jest dziedziczne.
Jedno z najlepiej rozwiniętych państw świata. Eksploatacja węgla kamiennego, ropy naftowej (brytyjsko-holenderski koncern Royal Dutch Shell), gazu ziemnego. Przemysł chemiczny (petrochemia, nawozy sztuczne), lotniczy, kosmiczny, elektrotechniczny, elektroniczny, metalurgiczny, metalowy, stoczniowy, włókienniczy, spożywczy, odzieżowy, skórzany. Duża koncentracja kapitału. Bank Anglii (od 1694), 4 wielkie banki prywatne (m.in. Lloyds, Midland). Rozwinięta turystyka.
Austria
Austria jest republiką związkową. Konstytucja z 1920, w brzmieniu z 1929, której przywrócono moc obowiązującą w 1945. Każdy z 9 krajów ma własną konstytucję, sejm krajowy i rząd. Głową państwa jest prezydent związkowy wybierany na 6 lat w głosowaniu powszechnym. Ma on duże uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta, na czele rządu stoi kanclerz związkowy. Najwyższym organem ustawodawczym - dwuizbowy parlament o 4-letniej kadencji. Składa się z Rady Narodowej (izba niższa - 183 posłów wybieranych przez ludność) Rady Związku (izby wyższej parlamentu - 50 członków mianowanych przez sejmy krajowe).
Demokracja, prezydent wybierany co 6 lat w głosowaniu powrzechnym.
Austria jest wysoko rozwiniętym krajem przemysłowo-rolniczym. Posiada znaczne bogactwa naturalne, takie jak: rudy żelaza, ropę naftową, gaz ziemny, magnezyt, sól kamienną, węgiel brunatny. Energię elektryczną dostarczają elektrownie wodne.
Włochy
Republika z dwuizbowym parlamentem - Izbą Deputowanych z 630 miejscami i Senatem z 325 miejscami. Głową państwa jest prezydent wybierany przez cały parlament na 7 lat.
Demokracja, ponieważ parlament jest wybierany w wyborach parlamentarch
Podstawą gospodarki jest przemysł i usługi. Eksploatuje się ropę naftową i gaz ziemny oraz złoża rud cynku, ołowiu, rtęci, boksytów, siarki, soli kamiennej, a także marmurów i materiałów budowlanych. Produkcja środków transportu. Rozwinięty przemysł samochodowy , stoczniowy, metalowy, elektroniczny, petrochemiczny, metalurgiczny, włókienniczy, odzieżowy, skórzany, spożywczy. Rybołóstwo.
Rosja
Wielopartyjna republika federacyjna z jednoizbowym parlamentem - Dumą z 450 miejscami. Głową państwa jest prezydent
Demokracja, władza wybierana jest w wyborach
Rosja zajmuje czołowe miejsce wśród państw WNP pod względem zasobów bogactw mineralnych. Przypada na nią 3/4 zasobów energetycznych i blisko 60% rud żelaza. W Rosji rozwinął się też specyficzny, nie ujmowany w statystykach przemysł kosmiczny i zbrojeniowy.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty