profil

Władza ustawodawcza

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

USTAWODAWCZA - LEGISLATYWNA
WYKONAWCZA – EGZEKUTYWA
SĄDOWNICZA – JURYSDYKCJA (JUDYKATYWA)
1.władza ustawodawcza – legislatywa, jest stanowiona przez sejm i senat
2.sejm + senat = zgromadzenie narodowe
3.czynne (pozwala głosować) i bierne (pozwala kandydować) prawo wyborcze
czynne pozwala wybierać 18 lat, bierne zaś pozwala kandydować i wynosi 21sejm,30senat,35prezydent
4.Cechy wyborów do sejmu:
wybory są bezpośrednie, tajne, równe, są proporcjonalne i powszechne
5.Wybory do senatu:
większościowe, bezpośrednie, tajne
6.skład
do sejmu – 460 posłów
do senatu – 100 senatorów
7.Rola prezydenta i państwowej komisji wyborczej w procesie wyborczym:
prezydent – ogłasza wybory
komisja wyborcza – czuwa nad przebiegiem
8.cisza wyborcza: nie można głosować i namawiać do głosowania
9.próg wyborczy – wyznaczona w % liczba głosów poparcia dla danej partii - 5%, koalicja - 8%
10. finansowanie kampanii jest jawne tzn. nie można ujawnić skąd są pieniądze na kampanię wyborcza
11.rodzaje prac w sejmie:
posiedzenie plenarne
praca w komisji
12.cechy mandatu:
generalny – wyraża wolę całego narodu
niezależny – posła nie obowiązują decyzje wyborcze
nieodwołalny – nie można odwołać parlamentarzysty
13.Pierwsze posiedzenie sejmu odbywa się pod przewodnictwem marszałka seniora (to osoba najstarsza z 460 osobowego grona). Podczas tego posiedzenie wyłaniany jest w drodze głosowania marszałek sejmu oraz wicemarszałkowie. Marszałek i wicemarszałkowie tworzą prezydium sejmu.
14.Stan liczebny:
koło poselskie – 3 osoby
klub parlamentarny – 15 osób
15.Dyscyplina klubowa to ustalona podczas spotkanie klubu poselskiego procedura głosowania w 1 z ważnych kwestii. Za niedostosowanie się do dyscypliny grozi czasowe zawieszenie w prawach członka lub też wykluczenie.
16.Różnica między partią opozycyjną a koalicyjną
partie koalicyjne to partie które razem żądzą i potrzebują większości w sejmie.
Partie opozycyjne zaś to partie krytykujące poczynania rządzących które posiadają alternatywny wariant rządzenia.
17.Konwent seniorów = członkowie prezydium sejmu oraz przewodniczący klubów i kół parlamentarnych.
18.Komisje sejmowe:
Komisje to sposób prac poszczególnych członków sejmu.
Wyodrębnia się 3 rodzaje komisji:
Stałe – funkcjonuje przez większość kadencji
Nadzwyczajne – powoływane w wyjątkowych sprawach
Śledcze – wyjaśniają afery
19.rodzaje większości:
zwykła
bezwzględna
kwalifikowana
20.funkcje parlamentu:
nadanie ustroju (funkcja ustrojodawcza)
osądzanie osób zajmujących najwyższa stanowsika w państwie (funkcja sądownicza)
nadzorowanie pracy rządu (funkcja kontrolna)
stanowienie prawa (funkcja ustawodawcza)
uprawomocnienie ustroju państwa (funkcja legimizacyjna)
decyduje o finansach publicznych
powoływanie i odwoływanie rządu
powoływanie osób na najważniejsze stanowiska w państwie (funkcja kreacyjna)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty