profil

ABC konsumenta cz.2

poleca 85% 197 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

UMOWA SPRZEDAŻY-jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym i ma duże znaczenie dla każdego z konsumentów. Dla prawidłowego wykonania tej umowy szczególne znaczenie praktyczne ma wywiązanie się przez sprzedawce ze zobowiązania do wydania rzeczy należytej jakości, a przez kupującego do odebrania rzeczy i zapłaty ceny. Umowa sprzedaży podlega ogólnym przepisom wynikającym z Kodeksu cywilnego. Jej istotą jest odpowiedzialność sprzedawcy i uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi i gwarancji. Rękojmia i gwarancja to uprawnienia wynikające z prawa cywilnego, które ma za zadanie chronić interesy konsumentów przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży.
GWARANCJA-jest to prawo przysługujące konsumentowi tylko wtedy, gdy otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny, tzw. kartę gwarancyjną co do jakości rzeczy sprzedanej. Wystawca dokumentu jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wada ta ujawniła się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja nie jest obowiązkowa dla żadnej ze stron, tzn. że ani producent nie musi udzielać gwarancji, ani konsument nie musi korzystać z gwarancji, kupując daną rzecz. Jest to dobrowolna dodatkowa umowa stron.
KARTA GWARANCYJNA-to dokument świadczący o udzieleniu konsumentowi gwarancji jakości na zasadach określonych w karcie. Dokument taki powinien zawierać:
-dane gwaranta(tzn. wystawiającego gwarancję-może nim być producent lub sprzedawca wskazany w karcie gwarancyjnej)
-nazwę towaru, na który udziela się gwarancji wraz z określeniem typu, serii i numeru produktu
-adres sprzedawcy
-adres punktów serwisowych
-okres na który udzielono gwarancji, a jeżeli termin nie został określony to wynosi 1 rok od dnia wydania rzeczy kupującemu(art.577 k.c.). Wszystkie naprawy muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej, gdzie należy określić czas dostarczenia rzeczy do gwaranta i rodzaj naprawy.
REKLAMACJĘ składamy zawsze w sklepi, w którym dokonaliśmy zakupu. Pamiętajmy, aby zgłoszenie reklamacyjne było zawsze na piśmie, chyba że reklamacja będzie załatwiona natychmiast, to wtedy możemy od tej zasady odstąpić(np. sprzedawca od ręki wymienia towar wybrakowany lub uszkodzony na pełnowartościowy albo zwraca nam pieniądze). Przy składaniu reklamacji należy okzać paragon, fakturę lub kartę gwarancyjną. W przypadku kiedy sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast, jest on zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie i pionformować konsumenta o sposobie jej załatwienia.
TERMINY REKLAMACJI:
-niezwłocznie, jeżeli dotyczą wad artykułów żywnościowych oraz nie budzących wątpliwości wad artykułów nieżywnościowych i są realizowane przez obniżenie ceny lub wymianę towaru,
-najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że konsument wyraził na piśmie zgodę na przedłużenie tegoterminu-jeżeli wymagane jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprowadzenie nowego towaru na wymianę albo naprawa
-najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jeżeli konsument nie dostarczył towaru wraz z reklamacją.
Konsument nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego towaru, jeżeli waży on więcej niż 10 kg, ma duże rozmiary lub jest zamontowany na stałe, a powinien wskazać tylko miejsce, gdzie towar się znajduje i ustalić ze sprzedawcą termin jego oględzin.
WYBÓR GWARANCJI nie powoduje utraty rękojmi. Gwarancja obowiązuje równolegle z rękojmią. Przy dokonywaniu zakupu nie musimy wybierać, czy będziemy korzystać z rękojmi, czy z gwarancji. Jedno z tych uprawnień wybieramy dopiero wtedy, gdy ujawni się wada. Reklamacja będzie wówczas rozpatrzona zależnie od wybranego przez nas uprawnienia. W razie ujawnienia się innych wad ponownie możemy wybrać, czy skorzystamy z gwarancji, czy z rękojmi. Wybór zawsze zależy od konsumenta, ale trzeba pamiętać, że rękojmi trwa rok i nie przedłuża się tego terminu o czas, w ciągu którego, z powodu wady rzeczy, nie mogliśmy z niej korzystać, bo była np. naprawiana. Jeżeli wada była istotna i została usunięta przez gwaranta albo gwarant wymienił rzecz-termin gwarancji biegnie na nowo. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca(lub usługodawca), zaś z gwarancji-odpowiedzialność może ponosić producent lub importer, zazwyczaj dysponujący specjalistycznym serwisem.
RĘKOJMIA-jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej. Ta odpowiedzialność istnieje z mocy prawa, tzn. sprzedawca nie może się od niej uchylić, nie może nas zbywać odsyłając do hurtownika, importera, producenta lub rzeczoznawcy.Rękojmia trwa przez 1 rok od momentu wydania towaru, ale o wadzie należy powiadomić sprzedawcę nie później niż miesiąc od jej ujawnienia się.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest obowiązkowa, a sprzedawca nie może jej wyłączyć ani ograniczyć. Jest ona uregulowana przepisami prawa i uprawnia kupującego do:
-obniżenia ceny
-naprawy
-żądania wymiany rzeczy wadliwej na taką samą, wolną od wad
-odstąpienia od umowy, tzn. zwrotu pieniędzy za zwrot towaru, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad bądź wady usunie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata