profil

Instytucjie społeczne,kultura życia publicznego...

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

instytucje formalne – utworzone prawnie i ich działalność jest uregulowana przepisami. Do takich instytucji możemy zaliczyć np. szkołę lub sąd.
instytucje nieformalne – powstają spontanicznie, kiedy zachodzi odpowiednia okoliczność. Do takich instytucji można zaliczyć np. Uniwersytety Latające, zakładane przez opozycję w czasach PRL-u.
polityczne – wiążą się ze zdobywaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem władzy
religijne – organizujące stosunek człowieka do sił transcendentalnych
ekonomiczne – zajmują się produkcją i podziałem dóbr, usługami, obiegiem pieniądza
wychowawcze i kulturalne – przekazywanie dziedzictwa kulturowego
socjalne – opiekuńczo wspomagające
Funkcja regulacyjna – działają na rzecz harmonii i ładu społecznego, także reagują wówczas gdy ten stan nie jest zachowany.
Funkcja integracyjna – integrują zbiorowość, dbają by jej członkowie gromadzili się wokół wspólnych idei, zadań, czy wspomnień.
Klasa wyższa-elity gospodarcze, ppolityczne,zawodowe.
Klasa średnia-średni przedsiębiorcy, część inteligencji,wykwalifikowani robotnicy.
Klasa niższa-ubodzy rolnicy,robotnicy niewykwalifikowani,bezrobotni.
Under class-osoby utrzymujące się dzięki zasiłkom,przestępcy.
Recesja-faza kryzysu w cyklu rozwojowym gospodarki.
Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.
Poziom bezrobocia zależy od regionu,płci,wieku i wykształcenia
Przyczyny bezrobocia-likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa
• zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi
• ograniczanie produkcji
• brak informacji o miejscach pracy
• brak mobilności
• przeniesienie zakładu do innego rejonu
• niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników
• zmiany w technologii
• wysokie obciążenia fiskalne
Rodzaje bezrobocia;-strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy.
Zwalczanie bezrobocia-są programy, dzielące się na aktywne i pasywne. Organizacja szkoleń i kursów, mających ułatwić bezrobotnym znalezienie pracy.
Patologia społeczna-zachowanie osób lub grup sprzeczne z przyjętymi normami.
Zakłócenie równowagi społecznej-rozchwianie systemu wartości i norm postępowania w społeczeństwie.
Przyczyny patologii;genetyczne podłoże patologii,środowisko,materialne podłoże patologiczne.
Zwalczanie patologii;resocjalizacjia i profilaktyka.
Repatriacja-powrót do ojczyzny jeńców,osób przesiedlonych lub uchodźców.
Emigracja – stałe opuszczenie własnego państwa
Imigracja – przyjazd do obcego państwa w celu osiedlenia się
Reemigracja – ponowny wyjazd z kraju osób, które powróciły z emigracji
Lobbing - to oddziaływanie na decyzję podejmowane przez organy władzy publicznej.
Deportacja – wysiedlenia
Repatriacja – powrót do kraju przymusowo wysiedlonych np. jeńców wojennych, uchodźców
Migracja polityczna-stan wojenny.
Migracja ekonomiczna- nasilenie migracji politycznej po 2004r.Stabilny poziom migracji wewnętrznej.
Kultura-to całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkiego przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Kultura materialna-wszelkie działania i wytwory związane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych
K. duchowa-Ogół dzieł sztuki;nauki literatury muzyki w danej epoce.
K. Społeczna;ogół norm i zwyczajów określających stosunki międzyludzkie.
K.Osobista-zbiór wartości i symboli integrujących społeczeństwo w sytuacjach kryzysowych.
K. Zbiorowości-ogół wytworów i zachowań uznanych przez daną zbiorowość za obowiązujące.
K.masowa-oparta na środkach masowej inf przeznaczona dla licznej i zróżnicowanej społeczności.
Kultura elitarna inaczej wysoka, przeciwieństwo kultury masowej, ma bardzo wysublimowany charakter, nastawiona jest na wymagającego, dobrze zorientowanego w temacie odbiorcę – konesera.
Kultura narodowa-ogół norm wartości symboli dział sztuki i wierzeń charakterystyczny dla danego narodu.
K.alternatywna- odmienne zapatrywanie na sztukę i inne dziedziny życia.
Kontrkultura-kultura gryoy odrzucającej tradycyjne rozwiązania społeczne w imię wolności.
Subkultura-wzory i normy obowiązujące w grupie będącej częścią większej zbiorowości odmienne od przyjętych przez ogół.
Punki-sprzeciw wobec rzeczywistości,niewiara w możliwość jej przemian.
Skini-nacjonalistyczny charakter polskiego ruchu skinheadów.
Konglomerat-połączenie różnorodnych części w jedną całość.
Filar antyczny: GRECJA
- igrzyska, dyscypliny sportowe ( rzut dyskiem, rzut oszczepem, biegi, zapasy),
- współczesna nauka, zmysł krytycznej oceny zjawisk i rzeczy, filozofii
- teatr, podstawowe gatunki dramatu
- komedia, tragedia, mitologia
-starożytny
RZYM- prawo architektura i inżynieria pismo łacińskie,porządek prawny,tech.budowy dróg.
filar judeochrześcijańskiWprowadzono prawa człowieka, nastąpił rozwój szkolnictwa dzięki kościołowi,wzrost zainteresowania biblią będącą inspiracją dla malarzy i pisarzy
filar celtycko-germański- sagi i legendy etos rycerski poezja erotyczna- dała początek państw europejskich
Społeczeństwo obywatelskie-zbiorowość ukształtowana dzięki działaniom różnych instytucji życia politycznego.
Rodzaje praw człowieka:
osobiste - zabezpieczają jednostkę przed nadmierną ingerencją państwa w jej życie prywatne
obywatelskie - uprawnienia przysługujące jednostce danego państwa
polityczne - gwarantują jednostce nieskrępowany udział w życiu politycznym i możliwość aktywnego udziału w rządzeniu państwem, w kształtowaniu jego polityki. Prawa te powiązane są z ustrojem demokratycznym.
ekonomiczne – dotyczą bezpośrednio ekonomicznej egzystencji jednostki
społeczne - zapewniają każdemu człowiekowi elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego
kulturalne - zapewniają prawo do ochrony i korzystania z dóbr kultury krajowej i światowej
Geneza społeczeństwa obywatelskiego Arystoteles- państwo najwyższą formą istnienia społeczeństwa.
John Locke i Georg Hegel-działanie społeczeństwa w ramach prawa i w interesie ogółu ale niezależnie od państwa.
Koncepcja warstwowa - twórcą której był Max Weber (niemiecki ekonomista, prawnik teoretyk polityki), uznający podział społeczeństwa na warstwy w zależności od wysokości dochodu, zajmowanej pozycji społecznej, prestiżu, uznania, czy udziału w sprawowaniu władzy. Według koncepcji warstwowej społeczeństwo wyróżnia warstwy od najniższej do najwyższej.
Struktura demograficzna społeczeństwa pozwala na wyróżnienie grup w różnych kategoriach wiekowych. W zależności od potrzeb dzieli się na osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.
Struktura warstwowa, tak jak podział klasowy, jest wyrazem różnic społecznych. Warstwa społeczna to zbiorowość ludzi, której członkowie uznają, ze łączy ich wspólna pozycja społeczna. Wyróżnikiem danej warstwy może być posiadany majątek, poziom kultury czy styl życia.
Uwarunkowania prawnoustrojowe-możliwość wyrażenia opinii w sposób legalny i zorganizowany.
Czynniki warunkujące życie społeczne:
- uwarunkowania biologiczne
- czynniki psychologiczne
- uwarunkowania geograficzne
Ministrowie: Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej, Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Ewa Kopacz - minister zdrowia, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Jan Vincent-Rostowski - minister finansów, Bogdan Klich - minister obrony narodowej, Jerzy Miller - minister spraw wewnętrznych i administracji,

Ceczy państwa totalitarnego:
1.Dyktatura;
2.Zmuszanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa;
3.Stosowanie terroru;
4.Kult wodza;
5.Kontrola władzy nad obywatelami;
6.Działalność tylko parti rządzącej;
7.Brak prywatności;
8.Łamane prawa człowieka;
9.ekspansywność;
10.Szukanie wroga publicznego;
11.Rozbudowana policja polityczna;
12.Rozbudowany system donosicielstwa;
13.Rozbudowana propaganda;
14.Podporządkowanie środków masowego przekazu, oficjalej ideologi;
15.Obowiązuje zasada:,,wszystko co nie jest zakazane jest obowiązkowe."
Cechy państwa demokratycznego:
1.Pruralizm polityczny;
2.Pięcio przymiotnikowe wolne wybory;
3.Trójpodział władzy;
4.Władza sprawowana przez dużą grupę społeczną;
5.Przestrzeganie praw człowieka;
6.Wolność słowa;
7.Najważniejszą wartością jest człowiek.
Cechy państwa autorytarnego:
1.dyktatura;
2.najważniejszą wartością jest państwo;
3.Nie są przestrzegane prawa człowieka;
4.Pątępienie zasad demokracji,wolnych wyborów i pruralizmu;
5.Zmusznie społeczeństwa do bierności w życiu politycznym państwa;
6.Wzmacnianie władzy wykonawczej.
7.Brak wolności słowa, stoważyszeń i zgromadzeń.
8.Władza sprawowana przez jedną osobę.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata