profil

Rozwój ruchu reformacyjnego w Europie. Kontreformacja ( Reforma Kościoła Katolickiego).

poleca 94% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Reformacja.
2. Reformacja w Niemczech.
3. Reformacja w Europie.
4. Predestynacja.
5. Reformacja w Anglii.
6. Kontrreformacja.1. 1517r. - początek reformacji.
Reformacja - ruch religijno- społeczny, polegający na krytyce stosunków panujących w Kościele Katolickim i propagowaniu jego odnowy i naprawy.
Reformacja doprowadziła do trwałego rozłamu w chrześcijaństwie i powstania wyznań protestanckich.
Przyczyny reformacji:
- krytyka kościoła za nadmierne bogacenie się, niski poziom moralny i intelektualny ( przywileje),
- nepotyzm ( popieranie przez duchownych swoich rodzin ),
- wystąpienie Marcina Lutra : Luteranizm odrzuca autorytet papieża, odpusty, celibat księży, sakramenty oprócz chrztu i komunii, kult obrazów i relikwii. W liturgii wprowadził języki narodowe w miejsce łaciny.

2. Niemcy w XVI w.
Część społeczeństwa zgadzała się z poglądami Marcina Lutra, a część nie. W latach 1524-1525 dochodzi do Wojny Chłopskiej na czele której staje Tomasz Münzer, domagano się całkowitego zniesienia ucisku feudalnego. Żądania zostały sformułowane w 'Dwunastu Artykułach' :
- wolność słowa,
- ograniczenie dziesiecin,
- zmniejszenie renty feudalnej,
- swobodny wybór proboszczów przez lud.
Śmierć Münzera - ucisk feudalny chłopstwu został zwiększony.
Dochodzi do Wojen Religijnych - lata 30. i 40. XVI w.
Cesarz będzie chciał wzmocnić swoją władze, pozbyć się swoich przeciwników ( zwolenników reformacji).

Koniec reformacji - 1555r.
Został zawarty Święty Pokój w Augsburgu i przyjęto zasadę:
cuius regio eius religio - 'czyje panowanie, tego religia'.
Pokój ten miał zakończyć wojny religijne, lecz nie zakończył.


3. Reformacja w europie.
Ulrich Zwingli - od jego nazwiska powstał Zwinglianizm, działał w Szwarcarii.
Poglądy:
* zniesienie mszy świętych,
* usunięcie z Kościołów ołtarzy i obrazów,
* uznanie Pisma Świętego za jedyne źródło wiary,
* wprowadzenie języka narodowego do liturgii oraz sekularyzacji majątków zakonnych,
* zniesienie celibatu.

Jan Kalwin ( Kalwinizm, Hugenotyzm ).
Poglądy:
* nie uznawał papieża,
* celibat zniesiony,
* zniesiony kult świętych,
* Biblia przyjmowana była jako źródło zasad wiary i życia.

4. Predestynacja - podział ludzi przez Boga na wybranych i potępionych - Bóg przeznacza jednych na zbawienie, drugich na potępienie. Ludzie zostają potępieni nie dlatego, że grzeszą, ale dlatego, że Bóg ich potępił.

5. Reformacja w Anglii.
Henryk VIII ( Anglikanizm ) - rozwód króla z Katarzyną Aragońską był okazem do zerwania kontaktów z Rzymem ( papiestwem ).
Akt Supremacji ( 1534r. ):
* zerwanie z papiestwem,
* Król Anglii głową Kościoła,
* rozwiązanie zakonów ( sekularyzacja ),
* konfiskata dóbr kościelnych,
* komunia pod dwiema postaciami,
* pozostawiono zasadę i hierarchię duchownych według hierarchii katolickiej.

6. Kontrreformacja - walka Kościoła Katolickiego z reformacją od poł. XVI w. do początku XVIII w.
Ma na celu:
* wzmocnienie pozycji kościoła,
* przeprowadzenie reform,
* odzyskanie wpływów w tych państwach, gdzie pojawiła się reformacja.

Został zwołany Sobór w Trydencie ( 1545 - 1563r. )
Decyzje:
* uznano protestantów za heretyków,
* sformułowano dogmaty wiary ( zachowano 7 sakramentów oraz oddawanie czci Matce Boskiej ),
* uznano, że dobre uczynki i wiara prowadzą do zbawienia,
* ujednolicono liturgię,
* wprowadzono obowiązek kształcenia duchownych ( dyscyplina, rozwój umysłowy i moralny ),
* zreorganizowano kalendarz ( Grzegorz XIIIw. 1581).

Na tym soborze starły się ze sobą dwa stronnictwa:
* kurialiści - uznawali wyższość papiestwa nad soborem,
* koncyliaryści - wznawiali sobór za najwyższą władzę w Kościele.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty