profil

Zapobieganie kryzysowi demokracji jak zapobiec kryzysowi demokracji

poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zapobieganie kryzysowi demokracji

Aby zapobiegać kryzysowi demokracji należy kontrolować problemy takie jak korupcja, bezrobocie, inflacja, głód i zaufanie społeczne gdyż mają one bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli, a tym samym ich poparcie i ocenę dla ustroju i rządzących.

Inflacja
Aby zapobiec inflacji należy zastosować politykę finansową, której nadrzędnym celem musi być pokrycie wydatków budżetowych dochodami. Ograniczony powinien być deficyt budżetowy.
A także skorzystać z:
 zamrożenia cen i płac
 uruchamiania długu publicznego
 wymian pieniężnych
 ograniczenia akumulacji w przedsiębiorstwie
 zmiany struktury gospodarki (zwiększenie ilości dóbr finalnych)

Bezrobocie
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobocia z 14 grudnia 1994 roku określa zadania państwa w zakresie zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz powołuje instytucję wykonawczą, w postaci Rejonowych Biur Pracy. Ustawa wymienia następujące świadczenia państwa dla rozwiązywania problemów bezrobocia i łagodzenia jego skutków:
• pośrednictwo pracy
• doradztwo zawodowe
• kluby pracy
• szkolenia, przekwalifikowania
• prace interwencyjne i roboty publiczne
• pożyczki na tworzenie nowych stanowisk pracy oraz na samo zatrudnienie
• pomoc absolwentom przy podejmowaniu pierwszej pracy
• zasiłki dla bezrobotnych i szkolenie
• programy socjalne

Korupcja:
Historyczne doświadczenie uczy, że skorumpowanie jest tym większe, im większa jest zależność jednostki od organów władzy, im bardziej rozbudowana jest administracja, im mniej wolności gospodarczej i rynku. Im gospodarka jest bardziej przejrzysta i stabilna, jaśniejsze i prostsze jej reguły, tym mniej okazji do przekupstwa.
Indyjska organizacja do walki z korupcją 5th Pillar postanowiła ostatnio wydrukować banknoty o nominale ZERO RUPII. Jednocześnie wezwała wszystkich obywateli do wręczania łapówek, urzędnikom jawnie się ich domagającym , w tych właśnie banknotach.
Wydawać by sie mogło , że pomysł jest dość dziwny i na pewno nie zadziała.
Co się jednak stało? Pierwsza emisja w ilości 4 mln szt rozeszła się błyskawicznie. Gazety zaczęły drukować wyznania skruszałych łapowników z przysięgami , że wiecej nie będą. Już wydrukowano następną emisję . Ponieważ wygląda na to , że pomysł chwycił , organizacja uruchomiła stronę z banknotami o wartości ZERO w walutach poszczególnych państw. Jest tam również polski banknot.


Głód

Zapobieganiu głodowi w kraju sprzyja:
1. Zwiększanie ilości ziemi uprawnej
2. Nawadnianie
3. Wzrost zbiorów zbóż przez wprowadzenie nowych, wydajnych technologii upraw
4. Odpowiednia polityka cen
5. Wzrost wydajności małych gospodarstw przez wprowadzenie mechanizacji
6. Zwiększenie produkcji mięsa i mleka przez lepsze wykorzystanie pasz
7. Kształcenie rolników o podnoszenie kwalifikacji


Prawo stosowane w sposób równy i sprawiedliwy, które służy obronie wszystkich obywateli, sprzyja legitymizacji demokratycznego państwa. Ponieważ w zdrowej demokracji takie prawa wzbudzają ogólny szacunek i lojalność w stosunku do państwa, obywatele są w stanie zaakceptować rozczarowujący wynik wyborów. Państwo, w którym prawo jest stosowane sprawiedliwie, a wszelkie spory są rozsądzane bezstronnie, jest bardziej stabilne. Z drugiej strony — prawo niesprawiedliwe i dyskryminacyjne podkopuje zaufanie społeczne. Jeżeli takie prawo będzie w sposób oczywisty skandaliczne, zachodzi ryzyko wybuchu społecznego niezadowolenia, a nawet jawnego buntu.

Istnienie instytucji politycznych, które w różny sposób służą ograniczaniu lub kontroli wszechwładzy rządów, przyczynia się do stabilizacji sytuacji politycznej w kraju. Są one szczególnie ważne w niedojrzałych i jeszcze ciągle rozwijających się demokracjach, w których wybory mogą prowadzić do politycznych zawirowań i kryzysów.
Dobrze rozwinięte instytucje życia politycznego i instytucje wyborcze w podobny sposób sprzyjają pokojowemu przekazaniu władzy. Instytucje te zapewniają demokracji odpowiednią prężność, która pozwala stawić opór potencjalnym konfliktom, które mogą wybuchnąć w przypadku dyskusyjnych lub kwestionowanych wyników wyborów.
Silne i skuteczne instytucje wyborcze sprzyjają wiarygodności procedur wyborczych i wzmacniają społeczne oczekiwania co do tego, że wyniki wyborów zostaną uszanowane. Gwarantują również pokonanym kandydatom, że czas pozostawania u władzy przez zwycięzców jest ograniczony, i że z pewnością nadarzy się jeszcze okazja, by za jakiś czas ponownie stanąć do rywalizacji.

Podobnie jak wspomniane już instytucje życia politycznego i rządy prawa, również silne społeczeństwo obywatelskie — wspierane przez niezależne media — wzmacnia legitymizację obyczajów demokratycznych i umacnia społeczne przekonanie, że zwycięzcy i przegrani w wyborach będą postępować „zgodnie z regułami gry". Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie sprzyja kontroli władzy sprawowanej przez rządy, a także powstrzymuje zapędy przegranych w wyborach, noszących się z zamiarami obalenia demokratycznego porządku.
Funkcjonowanie autentycznie niezależnych i reprezentujących szerokie spektrum środowisk organizacji pozarządowych, a także innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, stanowi zapewnienie, że zarówno kandydaci, jak również już wybrani funkcjonariusze będą respektować wyniki wyborów i zasady porządku demokratycznego.

Zapewnieniu zaufania społecznego sprzyja sytuacja w której po wyborach wygrani pomagają budować porozumienie ponad podziałami, by zmniejszyć ryzyko konfliktu, który może osłabić demokrację i jej rozwój. W prawdziwej demokracji rządy prawa, demokratyczne instytucje polityczne i niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego sprzyjają zapewnieniu uznania wyników wyborów. Owe instytucje i wartości z kolei budują zaufanie społeczne w stosunku do rządów i ich gotowości do popierania pokojowego przebiegu przemian politycznych.


Aby zapobiec kryzysowi demokracji należy zapewnić również między innymi konstytucyjną kontrolę nad władzą sprawowaną przez rządy; ponadto zagwarantować przestrzeganie podstawowych praw, stać na straży zasady tolerancji wobec mniejszości religijnych i etnicznych oraz swobody wyrażania różnych poglądów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut