profil

Marketing vs Global brands

poleca 85% 208 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata T.
Klasa: III a Technikum Zawodowego – Technik Ekonomista
Data: 18 marca 2010
Czas realizacji: 45 min
TEMAT: MARKETING vs GLOBAL BRANDS

Cele wynikające z podstawy programowej:
Uczeń w wyniku kształcenie powinien umieć:
- posługiwać się pojęciami z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także wyszukiwać te pojęcia w różnych źródłach (także w języku obcym),
- wykorzystywać prawidłowości związane z motywami zachowań konsumentów,
- udzielać porady na temat sprzedawanego produktu zgodnie z wiedzą towaroznawczą oraz znajomością czynników mających wpływ na decyzje konsumenta, a także zaoferować produkty komplementarne i substytucyjne,
- stosować miary: min. kapitału, rentowności,
- stosować zasady analizy ekonomicznej przy użyciu różnych wskaźników,
- rozstrzygać korzyści wynikające z różnych form pozyskiwania kapitału,
- określać czynniki wpływające na jakość wyrobów gotowych, usług i towarów,
- aktualizować bieżąco wiedzę o produktach związanych z określoną branżą,

Cele lekcji:
Cel główny: Uczeń:
- potrafi wytłumaczyć zależność między znakiem firmowym a sprzedawalnością produktu,
- zna cele marketingowe, potrafi je właściwie zinterpretować,
Cele operacyjne: Uczeń:
- wyraża własne opinie,
- wymienia znane marki produktów,
- rozumie prawidłowości związane z motywami zachowań konsumentów,
- udziela porady na temat sprzedawanego produktu, mówi o czynnikach mających wpływ na decyzje konsumenta, a także zaoferowuje produkty substytucyjne,
- wie, jak marka produktu wpływa na zyski firmy,
- rozumie ogólny sens tekstu słuchanego i czytanego,
- formułuje krótkie, spójne i płynne wypowiedzi z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przyszłości i przeszłości,
- łączy znaczenie słowa z jego definicja,
- wykorzystuje znajomość fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumienie wypowiedzi,
- właściwie reaguje na wypowiedź i pytania rozmówcy,
- wyszukuje żądane informacje lub szczegóły z tekstu,
- rozumie polecenia nauczyciela i stosuje się do nich,
- współpracuje w grupie, przestrzega zasad pracy w grupie,
- dokonuje samooceny swojej pracy na lekcji i wypowiedzi ustnej.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody pracy:
słowna (Communicative Approach Method),
praca z tekstem (Grammar Translation Method),
poszukująca (Suggestopedia Method),
problemowa (The Silent Method),
praktycznego działania – burza mózgów (Mind Map)

Środki dydaktyczne:
Podręczniki do nauczania języka angielskiego zawodowego: „Business and Commerce” N.Wood, „Office English” D. Świda
Prezentacja multimedialna

Przebieg lekcji:

WPROWADZENIE: (5 min)
1.Przywitanie klasy
2.Sprawdzenie obecności
3.Odpytanie wybranego ucznia z poprzedniej lekcji
a)Nauczyciel podsumowuje wypowiedź ucznia, ocenia ją
b)Uczeń dokonuje samooceny

PRZEBIEG LEKCJI: Tabela zamieszczona w załączniku


PODSUMOWANIE: (5 min)
Uczeń:
1.Wyjaśnia, co było celem lekcji
2.Dokonuje samooceny pracy na lekcji
Nauczyciel:
1.Dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata