profil

Pojecia związane z turystyka

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Turystyka – zjawisko charakteryzujące społecznie ekonomicznie zdrowe i dążące do rekreacji. Agroturystyka – forma pośrednia należąca do tur. wiejskiej, a zbliżona do farmerskiej. Przesłanki ekonomiczne – wzrost zarobków pracowników, zysków przeds., pojawienie się nowych potrzeb konsumpcyjnych, skracanie czasu pracy dzięki zastąpieniu pracy ludzkiej maszynami. Przesłanki społ. – rozwój intelektualny ludzi i pojawienie się potrzeb wyższego rzędu, specjalizacja pracownicza, rozwój kształcenia się na różnych poziomach, potrzeby komunikowania się i poznawania innych ludzi. Przesłanki formalno prawne – wprowadzanie płatnych urlopów, ustawodawstwo normujące powstawanie podmiotów gosp. obsługujących ruch tur., powstanie tur. org. krajowych i zagran., znoszenie VIZY. Turystyka kwalifikowana – zalicza się: tur. wodna, piesza, narciarska, kolarska, motorowa, myśliwska. Podmiot tur. – liczba tur. (indywidualna, zbiorowa), wiek (młodz., seniorów, emerytów), pochodzenie (krajowe, zagr), zamożność. Negatywne zjawiska dla tur. w Polsce – bezrobocie, spadek wynagrodzeń, urealnienie cen usług tur. Funkcje społ. wychow.: poznawcze, wychowawcze, pogłębienie patriotyzmu, pobudzanie do społ. działania, poznanie innych krajów i narodów, reprezentowanie własnego kraju obcokrajowcom, szerzenie świadomości ekologicznej. F. rekreacyjno zdrowotne (cechy cywilizacji) – stres, przemęczenie psych. i fiz., intensywne tempo życia, hałas. Zjawiska negatywne zw. z tur.: dewastacja krajobrazu, brak ochrony natur. środ. człow., szkody spow. przez tur. narciarską, nadmierne zaludnienie miejscowości tur. wypocz., zagrożenie dla tubylców i tur., zdrowia życia, zaśmiecanie, hałas, brak gościnności. Silne strony polskiego sektora tur.: dobre i środkowe poł. w europie, bogata historia i kultura, zróżnicowany krajobraz, gościnność, kraj solidarności, korzystne kursy walut. Słabe strony: brak pozytywnego wizerunku jako kraj podróży tur., zły stan bezp., środowiska nat., złe drogi, zła baza noclegowa, słaba znajomość języków obcych prze Polaków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta