profil

Zawieszenie PA

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zawieszenie postępowania administracyjnego - oznacza wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych.
Oznacza to że organ może w pewnym przypadkach zawiesić bieg postępowania do czasu, kiedy w postępowaniu będzie mógł wziąć udział następca prawny strony lub nowy przedstawiciel względnie kurator, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Brak bowiem w postępowaniu strony lub jej przedstawiciela, nierozstrzygnięcie sprawy przez inny organ lub sąd, od rozstrzygnięcia którego zależy prawidłowość załatwienia sprawy będącej przedmiotem postępowania albo czyniłyby postępowanie bezprzedmiotowym, albo postępowanie to nie byłoby dokładne i wnikliwe, a społeczny i słuszny interes stron nie mogłyby zostać w pełni uwzględniony.
Rodzaje zawieszenia :
 Obligatoryjne – będzie miało miejsce wtedy, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności :
w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobierców zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku,
w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,
gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
 Fakultatywne – wystąpią gdy :
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Organ zawiesza postępowanie w drodze postanowienia. O wydaniu postanowienia zawiadamia wszystkie strony postępowania. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania stronom służy zażalenie. Zawieszenie postępowania oznacza wstrzymanie biegu terminów przewidzianych kodeksie oraz niepodejmowanie czynności procesowych z wyjątkiem tych, które SA niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.
W czasie obligatoryjnego zawieszenia organ ma obowiązek poczynić niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli zawieszenie postępowania nastąpiło z powodu konieczności uprzedniego rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ winien sam rozstrzygnąć zagadnienie wstępne i kontynuować postępowanie administracyjne aż do jego zamknięcia decyzją załatwiającą sprawę. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie stron.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Nauki
Typ pracy