profil

Konstytucje polskie. W punktach.

poleca 86% 290 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

3 maja 1791
(druga na swiecie konstytucja natomiast pierwsza w europie)
- polityczne zrównanie mieszczan i szlachty
-chłopi pod ochroną państwa
- zniesione liberum veto
- zniesienie wolnej elekcji
- tolerancja religijna
- podział władzy na prawodawczą(ejm, złożony z izby poselskiej i senatorskiej), wykonawczą (król łącznie ze Strażą Praw) i sądowniczą(władzę oddaje się w ręce I instancji?)

22 lipca 1807 k. księstwa Warszawskiego
(konstytucja narzucona przez Napoleona)
- równość wszystkich obywateli wobec prawa
- likwidowała sądy stanowe
- prowadzała wolność osobistą dla chłopów
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane

27 listopada 1815
(konstytucja narzucona przez cara Aleksandra)
(monarchia konstytucyjna połączona unią personalną z cesarstwem rosyjskim.)
-Władzę wykonawczą w imieniu króla sprawowała Rada Administracyjna. Władza wykonawczej o niewielkich dwuizbowy Sejm Królestwa Polskiego)
- zapewniała nietykalność majątkową i osobistą
- wolność słowa i zgromadzeń
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane
- Polityka zagraniczna, wypowiadanie wojny, zawieranie umów międzynarodowych, zarządzanie dochodami państwa i zatwierdzanie budżetu leżały wyłącznie w gestii króla.

Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r.
- ustrój demokracja
- najwyższą władzę w państwie stanowił Sejm Ustawodawczy

17 marca 1921 r. konstytucja marcowa
- władzy ustawodawczej — sejm i senat, wykonawczej — prezydenta i rząd, wymiaru sprawiedliwości — niezawisłe sądy;
- dawała przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą
- równość wobec prawa względem innych obywateli
- nietykalność własności prywatnej
- ochronę życia
- wolność
- tajność korespondencji
- brak cenzury.

23 kwietnia 1935 konstytucja kwietniowa
(podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego.)
- państwo na pierwszym planie
- równość wobec prawa
- możliwość rozwoju wartości osobistych
- wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne

22 lipca 1952 r. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
- Polska demokratycznym państwem
- wprowadziła swobodę tworzenia partii politycznych
- gwarancja swobodnej działalności gospodarczej

17 października 1992 r. Mała konstytucja
- władza ustawodawcza- Sejm i Senat
- władza wykonawcza – prezydent RP i rada ministrów
- władza sądownicza – niezawisłe sądy

2 kwietnia 1997 r
- zawiera uroczysty wstęp (preambuła)
- wolność zrzeszania się
- wzmocnienie gwarancji niezawisłości sądu
- ochrona własności i prawo dziedziczenia
- zakaz stosowania kar cielesnych oraz przeprowadzania eksperymentów naukowych bez zgody osoby zainteresowanej
- rozszerza katalog wolności i praw osobistych
- ustaliła podstawy stosunków między państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi, gwarantując ich uprawnienie, autonomię, bezstronność państwa w sprawach światopoglądowych.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata