profil

Wzajemne wizerunki kobiet i mężczyzn

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wzajemnie oczekiwania mężczyzny wobec kobiety i kobiety wobec mężczyzny

• Oczekiwania kobiet wobec mężczyzn

Kobiety cenią u mężczyzn nade wszystko wierność, opiekuńczość, pracowitość, poczucie odpowiedzialności oraz okazywanie szacunku partnerowi. Wskazania na cechy miękkie – wrażliwość, zdolność wybaczania czy łagodność lokalizują się nieco niżej. Nisko znajdują się również cechy „dominacyjne” takie jak wysoka pozycja zawodowa, pieniądze, sprawność czy atrakcyjność fizyczna. Jeżeli porówna się ten obraz z cechami, które kobiety najczęściej przypisują mężczyzną to uderza fakt, że oczekują one od partnera, tego czego rzadko przypisują mężczyznom jako ich cechy typowe . Kobiety oczekują wierności jednocześnie rzadko sądząc, że jest ona typowo męską cechą (16% wskazań) lub że przysługuje mężczyznom na równi z kobietami (32% wskazań); oczekują opiekuńczości, uznając ją za typowo męską cechę na wyjątkowo niskim poziomie (4%) i dość rzadko za cechę przysługującą mężczyznom na równi z kobietami (22%). Kobiety pragną właśnie tego czego – jak sądzą – mężczyźni w zasadzie nie mają. Szczęśliwy związek wymagałby wtedy albo reedukacji mężczyzny, ale trafienia na mężczyznę „wyjątkowego”, „idealnego”.
Dwie największe cechy, które kobiety oczekują od mężczyzn, są jednocześnie uznawane przez nie za cechy typowo kobiece: wierność za cechę typowo kobiecą uważa 54% kobiet , a opiekuńczość 74% kobiet.
Ponieważ można założyć, że oczekiwania wobec partnera zmieniają się wraz ze zmianą sytuacji życiowej, skonstruowana została zmienna „ faza cyklu życiowego”, wiążąca wiek oraz posiadanie dzieci.
Faza I – to faza do 35 roku życia mężczyzny, kiedy to nie ma jeszcze dzieci.
Faza II – obejmuje również wiek do 35 roku życia mężczyzny, ale ma on dzieci
( można założyć ze małe)
Faza III – to faza wieku dojrzałego ( po 35 roku życia) z dziećmi nastoletnimi.
Faza IV – to empty nesters, osoby których dzieci już się usamodzielniły.
Oczekiwania wobec partnera będą się zmieniały wraz z wkroczeniem w kolejne fazy cyklu życiowego.
Jest rzeczą interesującą , że cechami o najwyższej mocy różniącej są cechy dobrze reprezentujące, z jednej strony He – mena’a („napuszonego”)oraz „tatę w domu” którego cechami są młodość, atrakcyjność fizyczna oraz oddanie domowi, lojalność i pracowitość, a z drugiej strony mężczyznę dominującego (wyobraźnia, sprawność fizyczna, odnoszenie sukcesów w pracy zawodowej) oraz mężczyznę „uległego” którego cechuje uległość, wrażliwość, interesowanie się moimi problemami.
Młode kobiety bez dzieci kładą większy nacisk na takie cechy partnera jak młodość, atrakcyjność fizyczna, urok osobisty, skromność, poczucie humoru oraz inteligencja. W momencie gdy pojawiają się dzieci, znaczenia nabierają takie cechy jak opiekuńczość, wierność, szacunek, oraz dobra pozycja zawodowa oraz ambicja. Natomiast kiedy kobieta wkracza w wiek dojrzały oraz starszy znaczenia zaczyna nabierać pracowitość, oddanie domowi i lojalność. Można zatem powiedzieć, że kobieta oczekuje najpierw Kochanka, potem Ojca, a następnie Wiernego Towarzysza. W różnicowaniu oczekiwań najsilniejsza rolę odgrywa wiek kobiet, a następnie fakt, że w domu są lub nie ma dzieci. Wydaje się zrozumiałe, że kobieta w różnych momentach swojego życia potrzebuje czegoś innego od swojego partnera.

• Oczekiwania mężczyzn wobec kobiet

Mężczyźni cenią u kobiet nade wszystko wierność, opiekuńczość, inteligencję, atrakcyjność fizyczną; na piątym miejscu z niemal taką samą częstotliwością wskazywane są takie cechy jak oddanie domowi, wrażliwość oraz pracowitość. Najczęściej wskazywane przez mężczyzn cechy idealnej partnerki życiowej są jednocześnie cechami (wierność 63%, inteligencja 66%)lub charakteryzujące właśnie kobiety ( opiekuńczość uważa za cechę typowo kobiecą 67% mężczyzn). Choć pozostałe cechy opisujące oczekiwania wobec kobiet – wrażliwość, oddanie domowi, pracowitość nie występowały, można uznać że stanowią one dobre przybliżenie takich cech uznawanych przez mężczyzn za typowo kobiece, jak zdolność rozumienia i współczucia, zdolność poświęcania się dla innych czy potrzeba rozsądku. Ogólnie rzecz biorąc mężczyźni oczekują od kobiet cech, które uważają właśnie za kobiece lub w równym stopniu charakteryzujące obie płcie.
3 spośród 5 cech „idealnego partnera” są takie same w wyborach kobiet i mężczyzn. Obie strony oczekują od siebie nawzajem wierności, opiekuńczości oraz pracowitości. Wydaje się, że idealny związek postrzegany jest bardziej jako w kategoriach wzajemnego wsparcia – raczej tradycyjnej , przedprzemysłowej „spółki” niż komunikacyjnej wspólnoty.
a) Oczekiwania mężczyzn wobec kobiet, na podstawie fazy cyklu życiowego.
Oczekiwania mężczyzn wobec kobiet są niemal identyczne jak w wypadku oczekiwań kobiet. Wymiar pierwszy rozciąga się od Kseny którą cechuje uroda, młodość, poczucie humoru do „pani domu” która cechuje zaradność, pracowitość, oddanie domowi – chociaż także sukcesy w pracy zawodowej. Wymiar 2 rozciąga się od kobiety „łagodnej” która cechuje uległość, interesowanie się moimi problemami, łagodność do kobiety „samodzielnej”.
Dla mężczyzn znacznie bardziej istotna niż wiek osią różnicującą oczekiwania wobec partnerki jest fakt posiadania bądź nie posiadania dzieci. I tak np. w „bezdzietnej młodości” mężczyzna relatywnie częściej oczekuje od partnerki młodości, urody, inteligencji, uroku osobistego, podobnie w fazie IV kiedy następuje niejako powrót do czasów młodości – oczekuje się wówczas od partnerki poczucia humoru, ambicji, interesowania się problemami mężczyzny, łagodności i uległości. Pojawienie się natomiast małych dzieci zmienia oczekiwania w kierunku odpowiedzialności, oddania domowi, pracowitości, podobne oczekiwania towarzyszą fazie posiadania dzieci starszych, z większym akcentem na lojalność, skromność, wspaniałomyślność. Podobnie jak w przypadku kobiet, ewolucja oczekiwań wydaje się dość oczywista od Kochanki, przez Matkę do Lojalnej Towarzyszki.
• Oczekiwania kobiet według mężczyzn

Zdaniem mężczyzn, kobiety oczekują od nich przede wszystkim pieniędzy, wierności, opiekuńczości, dobrej pozycji zawodowej oraz pracowitości.
Mężczyźni zdradzają tendencję do przeceniania znaczenia, jakie dla kobiet mają następujące cechy posiadane przez mężczyzn: pieniądze (39% różnicy), dobra pozycja zawodowa ( 13% różnicy) oraz wygląd/ atrakcyjność fizyczna (11% różnicy). Nie doceniają natomiast oczekiwań związanych z pracowitością (14% różnicy) oraz opiekuńczością i okazywaniem szacunku partnerowi (po 12% różnicy).
Przywołując wymiary różnicujące oczekiwania wobec partnera w analizie można zauważyć, że mężczyźni mają skłonność do przeceniania He – mena’a a kosztem „taty w domu” ich percepcja oczekiwań kobiet lepiej oddaje oczekiwania bezdzietnych młodych kobiet niż kobiet będących ,matkami.
I tak na przykład w fazie „ młodych bezdzietnych” mężczyźni przeceniają wagę wyglądu, sprawności fizycznej oraz pieniędzy, nie doceniają natomiast wagi poczucia humoru oraz opiekuńczości. W fazie pojawienia się małych dzieci pojawia się szczególnie deficyt opiekuńczości i oddania domowi; mężczyźni przeceniają wagę przywiązywania przez kobiety do ich wyglądu (atrakcyjności fizycznej) oraz skromności. Z kolei w fazie „dzieci nastoletnich” ujawnia się deficyt szacunku okazywanego kobiecie oraz poczucia odpowiedzialności – w tej fazie mężczyźni znacząco przeceniają wagę poczucia humoru oraz atrakcyjności fizycznej. Wreszcie w fazie „pustego gniazdka” mężczyźni wyjątkowo nie doceniają oczekiwań w zakresie pracowitości.
Oczekiwania kobiet wobec mężczyzn są bardzo zmienne w czasie – od „kochanka” przez „ojca rodziny” do „ towarzysza schyłku życia”. Mężczyźni natomiast dość jednoznacznie trwają w przekonaniu, że kobiety pragną mężczyzn, którzy im imponują – pieniędzmi, pozycją zawodową, wyglądem czy sprawnością fizyczną.

• Oczekiwania mężczyzn według kobiet
Kobiety znacznie bardziej trafnie identyfikują oczekiwania mężczyzn niż mężczyźni. Zdaniem kobiet, mężczyźni oczekują od nich wierności, atrakcyjności fizycznej, opiekuńczości, inteligencji i oddania domowi. Istotnie te właśnie cechy mężczyźni wymieniają najczęściej. Najbardziej niedoceniania przez kobiety cecha to wrażliwość (11% różnicy), na drugim miejscu pojawia się lojalność (7% różnicy). Kobiety też przeszacowują znaczenie urody(10% różnicy) oraz uległości (8% różnicy)
W fazie „bezdzietnej młodości” kobiety mają tendencję do przeszacowywania zaradności, uległości oraz uroku osobistego; nie doceniają natomiast męskich oczekiwań dotyczących lojalności, inteligencji, poczucia humoru oraz wierności. Kiedy pojawiają się małe dzieci ( faza II) kobiety przeceniają znaczenie urody, odpowiedzialności oraz zaradności, a nie doceniają - wrażliwości, łagodności, zainteresowania problemami partnera, ambicji oraz poczucia humoru. W fazie dorastania dzieci mocno daje znać niedoszacowanie lojalności, a przeceniane są uległość, urok osobisty oraz atrakcyjność fizyczna. Kiedy dzieci odchodzą z domu, kobiety przeszacowują stopień, w jakim mężczyźni oczekują od nich pieniędzy, zaradności oraz uległości, nie doceniają natomiast wrażliwości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut