profil

Alternatywne źródła energii

poleca 86% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Alternatywne źródło energii jest to inny rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych dostawców. Jest ona wykorzystywana do zasilania miast, często wytwarzana przez same gospodarstwa domowe, które są jednocześnie jej użytkownikami.

Możemy tu wyróżnić różne rodzaje owych źródeł:
1. Mała Elektrownia Wodna (w skrócie:MEW) – Elektrownia o mocy poniżej 5MW.

Uznawane są za odnawialne źrodła energii, gdyż wykorzystują bezpiecznie środowisko przyrodnicze. Ich właściciele uzyskują certyfikat wytworzenia tzw. Zielonej energii.

Dzielimy je na:
• Niskospadowe
• Średniospadowe
• Wysokospadowe
• Pływające
• Derywające

2. Turbina wiatrowa – urządzenie zmieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika.
Każda turbina wiatrowa posiada wirnik składający się z łopat i piasty umieszczonej na przedniej części gondoli ustawionej na wiatr. Wirnik przymocowany jest do głównego wału wspierającego się na łożyskach. Wał przenosi energię obrotów przez przekładnię do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną.

Dzielimy je na:
• Bębnowe
• Karuzelowe
• Rotowe Savoniusa
• Wielopłatowe
• Darrieusa
• Śmigłowe
• Typu tornado


3. Koło wodne – znane już od I w. p.n.e. W niektórych krajach używane są do podnoszenia wody. Składa się ona z dużego koła wodnego o średnicy do 20 m, do którego są przymocowane drewniane lub gliniane czerpaki - wraz z obrotem koła, czerpaki podnoszą wodę w górę.

Dzielimy je na:

• podsiębierne (wykorzystuje głównie energię kinetyczną wody)
• nasiębierne (wykorzystuje głównie energię potencjalną wody) o największej wydajności,
• śródsiębierne (wykorzystuje energię potencjalną i kinetyczną wody).


Oraz produkty:

1. Biogaz – produkt fermentacji anaerobowe związków pochodzenia organiczenego (m.in. odchody zwierzęcem odpady komunane, biomasa). W wyniku spalania tlenków powstaje mniej szkodliwyh tlenków azotu niż w przypadku spalania paliw kopalnych
Biogaz ma szerokie zastosowanie: wykorzystuje się go głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego (ze 100m³ biogazu można wyprodukować około 540-600 kWh energii elektrycznej), jako źródło energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników (instalacje CNG).

2. Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) i zoomasę (biomasę zwięrząt). . Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy. Konsumenci i reducenci (destruenci) tworzą swoją biomasę kosztem biomasy producentów.


Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, która może być przetworzona na inne rodzaje energii np. energię elektryczną.

Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również poprzez:

• zgazowanie - gaz generatorowy (głównie wodór i tlenek węgla) powstały ze zgazowania biomasy w zamkniętych reaktorach (tzw. gazogeneratorach) - jest on spalany w kotle lub bezpośrednio napędza turbinę gazową bądź silnik spalinowy, może być też surowcem do syntezy Fischera-Tropscha.
• fermentację tlenową[potrzebne źródło] biomasy, w wyniku której otrzymuje się metanol, etanol i inne, które to związki mogą być następnie przetworzone na inne formy energii bądź służyć jako paliwo.
• fermentację beztlenową - jej wynikiem jest otrzymanie biogazu.
• estryfikację - biodiesel.

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:

• drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe
• odchody zwierząt
• osady ściekowe
• słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej
• wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych
• odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny
• oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata