profil

Pozytywne i negatywne slutki urbanizacji

poleca 84% 1523 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W moim wypracowaniu postaram się pzedstawić wszystkie skutki urbanizacji, jednak nie jestem w stanie stanąć zdecydoanie po jednej ze stron.
Na samym początku chciałbym przytoczyć pojęcie urbanizacji. A więc pod tym określeniem mamy na myśli proces polegający na zmianie sieci osadniczej, proces okncentracji ludności w miastach rozwój miast i koncentrcja funkcji miejskich i rozprzestrzenianie sie tzw. Miejsckiego życia.
Urbanizacja powoduje systematyczne zmniejszanie się terenów rolniczych, a niezawsze są to gleby najgorszej jakości. Powoduje również masową migrację ludności wiejskiej do wielkich miast. Współcześnie systemy nawadniające umożliwiają rozwój miast otoczonych zewsząd pustynią, jak np. Liczne miasta Kaliforni w krajach Ameryki Północnej.
Urbanizacja powoduje systematyczne zmniejszanie się terenów rolniczych, masową migrację ludności wiejskiej do wielkich miast. Na świecie istnieją 22 zespoły miejskie, liczące powyżej 8 mln mieszkańców, a prognozy mówią, że po roku 2005 będzie ich ponad 40. W pierwszej dziesiątce największych znajdują się głównie miasta krajów rozwijających się. Liczba mieszkańców miast z 3 mld w roku 1999 wzrośnie do ok. 5 mld w 2010r. Obecnie liczba ludności w miastach rośnie 2,5 razy szybciej niż liczna ludności terenów rolniczych. Istnienie i rozwój wielkich miast należy do zjawisk zarówno negatywnych, jak i pozytywne.
Skutki negatywne urbanizacji to:
- niedorozwój infrastruktury technicznej i komunalnej
- zanieczyszczenie powietrza i wody
- trudnosci komunikacyjne (korki)
- wyższy koszt utrzymania
- nadmierny hałas
-szerzenie się chorób nowotworowych, krążeniowych i sercowych
-izolacja, samotność ludzi
-nasilający się brak poczucia bezpieczeństwa
-wzrost liczby bezdomnych
-powstawanie dzielnic nędzy
-brak miejsc parkingowych
-powstawanie „subkultur”
-deficyt wody
Niestety tych pozytywnych skutków jest mniej niż negatywnyc, z zaliczę do nich:
-rozwój kanalizacji i oczyszczania ścieków
-rozwoj funckij kulturotworczych
-możliwość uzyskania pracy i miejsca zamieszkania
-urozmaicone oferty pracy
-rozwoj turystyki
-możliwości edukacyjne- podwyższanie lub zmiana zawodu
-rozwoj przemyslowo - rolniczy i uslugowo - rolniczy
-rozwoj funcki uslugowych
-rozwój służby zdrowia, instytucji oświatowych, kulturalnych, naukowych, handlowych, finansowych i ubezpieczeniowych
-szybkie komunikowanie się mieszkańców
Teraz postaram się wyjaśnić kilka z wymienionych przykładów.
Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia powietrza to gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza; do zanieczyszczeń powietrza należą:
1) gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2 i SO3) i azotu (NOx), amoniak (NH3), fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne), a także ich chlorowe pochodne, fenole;
2) cząstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, pyły z produkcji cementu, pyły metalurgiczne, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich;
3) mikroorganizmy - wirusy, bakterie i grzyby, których rodzaj lub ilość odbiega od składu naturalnej mikroflory powietrza;
Zanieczyszczenia powietrza mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, min. Przez powietrze są przenoszone groźne choroby,wpływa również niekożystnie na przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne szkody w środowisku, np. korozję budowli, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, niszczenie ozonosfery. Zanieczyszczenia lotne powietrza będące substancjami zapachowymi mogą być dodatkowo uciążliwe dla otoczenia.
Zanieczyszczenia wód
Wpływ człowieka na hydrosferę jest różnoraki, mianowicie może być negatywny lub pozytywny.
Negatywny wpływ człowieka na hydrosferę to ścieki, odpadki itp. są odprowadzane do źródeł wodnych, rzek a stamtąd do morza co powoduje, wysypki, choroby a nawet i śmierć. Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczone tylko częściowo lub w ogóle nie oczyszczone odprowadzane do wód podziemnych powodując skażenia jednych i drugich. ,Ciągły wzrost liczby ludności na świecie, urbanizacja i rozwój przemysłu powodują zwiększenie masy ścieków komunalnych i przemysłowych obciążonych różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Ścieki te odprowadzone do rzek i jezior powodują skażenie wód. Turystyka jest pozytywnym skutkiem urbanizacji lecz, brak kultury i bezmyślność turystów prowadzi do zanieczyszczeń plaż, brzegów jezior i większych rzek. Sól, którą posypuje się w zimie jezdnie również wpływa niekoprzystnie na hydrosferę, powoduje niszczenie fauny i flory rzek i powoduje korozję instalacji przemysłowych zakładów produkcyjnych korzystających z wody, a także korozje budowli wodnych, urządzeń pływających, wodociągów, kanalizacji.
Pozytywny wpływ człowieka na hydrosferę przejawia się tym, że w dużym mieście buduje się oczyszczalnie ścieków która przetważa ścieki, odpadki na wodę, która po dokładnym oczyszczeniu nadaje się nawet do picia. Zbiorników sztucznd są bardzo przydatne dla miasta, na przykład po to aby w czasie zagrożenia powodziowego nadmiar wody wysyłać właśnie do zbiorników retencyjnych. W dużym mieście wybudowanie elektrowni na na rzekce powoduje zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w bardzo dużym stopniu, a za to mamy ekologiczną energię.
Izolacja i osamotnienie ludzi
Ponieważ najważniejsza jest obecnie wydajność i wygoda, brakuje ludziom czasu na podtrzymywanie głębokich więzi. Skomplikowane technologie stawiają wymóg wysokiej specjalizacji, a specjaliści nie mają czasu ani ochoty na komunikowanie się z niespecjalistami. W rezultacie relacje stają się płytkie, spada zdolność porozumiewania się, dominuje samotność. Ludzie czują się mniej istotni, niepotrzebni co powoduje wzrost przestępczości, bezdomność i choroby społeczne.
W rezultacie przeniesienia się dużego procentu ludności do miast, rozwinęła się tendencja do izolowania się. Zauważamy obawę przed nieznajomymi, która prowadzi do podejrzliwości i wycofywania się. Poczucie niewygody prowadzi do poszukiwania ciszy i spokoju. Tak więc tysiące ludzi mieszkają obok siebie, a jednocześnie wielu z nich żyje w izolacji i osamotnieniu.
Rolnictwo a transport
Występowanie w sąsiedztwie miasta żyznych gleb umożliwia rozwój intensywnego rolnictwa twarowego, a tym samym symuluje rozwój miasta, przez co powstają ogromne rynki zbytu. Jednak wraz z rozwojem i postępem naukowo-technicznym rola naturalnych czynników miastotwórczych zaczęła ulegać wyraźnemu zmniejszeniu. Dzięki rozwojowi nowoczesnych środków transportu miasta mogą funkcjonować w oparciu o dostawy żywności nawet z bardzo odległych terenów. A rolnicze tereny w pobliżu miasta zostają zastąpione przez sieć dróg i nowych budynków miszekalnych.
Urbanizacja doprowadza do licznych przeobrażeń ekonomicznych, przestrzennych i społecznych. Miasta koncentrują przemysł i usługi, stanowią chłonne rynki zbytu, zmieniają strukturę zawodową ludności, strukturę demograficzną, kształtują miejski styl życia. Urbanizacja wywołuje wiele korzystnych przemian, ale po przekroczeniu pewnego pułapu koncentracji ludności szybko narastają negatywne skutki urbanizacji dotyczące zwłaszcza degradacji środowiska i patologii społecznej

Bibliografia:
Mała Encyklopedia PWN
Encyklopedia Multimedialna
Geografia Świata dla szkół średnich
www.nauka.pl
sciaga.net

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata