profil

Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.1

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Przedmiotem badań metodologii praktycznej jest działalność ludzi ukierunkowana na pozyskiwanie i poszerzanie odpowiednio uzasadnionej wiedzy o rzeczywistości lub określonym jej fragmencie.
2.Działalność naukowa to celowa i zorganizowana działalność ludzi ukierunkowana na pozyskiwanie i poszerzanie odpowiednio uzasadnionej i uporządkowanej wiedzy.
3.Ogólnie sformułowanym celem badań podstawowych jest rozwój wiedzy naukowej jako takiej.
4.W badaniach jakościowych na ogół nie formułuje się hipotez.
5.W konkretnym badaniu przedmiotem zainteresowania poznawczego badacza może być nie jedna ale kilka zbiorowości.
6.Próba to fragment zbiorowości na którym badacz przeprowadza badania (dokonuje stosownych pomiarów).
7.Wyniki badań przeprowadzonych na próbie można uogólnić na zbiorowość z której ta próba została pobrana i wtedy gdy próba jest reprezentacyjna.
8.Ostatnią fazą etapu planowania i przygotowania badań naukowych jest napisanie koncepcji badań.
9.Badanie określa się mianem wewnętrznie trafnego wtedy gdy w badaniu zostały zgromadzone i poddane stosownej analizie dane dotyczące rzeczywiście tego co dany badacz zamierzał zbadać.
10.Badanie przeprowadzone na ograniczonej próbie którego podstawowym celem jest określenie poprawności doboru techniki badań lub skonstruowanego narzędzia badawczego to badanie pilotażowe(wstępne).
11.Pomocnicz metoda badań wykorzystywana jest głownie do oceny rzetelności danych pozyskanych za pomocą podstawowej metody zastosowanej do rozwiązania danego problemu badawczego.
12.Pomocnicz metoda badań może być wykorzystana do pozyskania tych danych których pozyskanie nie było możliwe za pomocą podstawowej metody zastosowanej do rozwiązania danego problemu badawczego.
13.Czasami zamiast nazwy ,,metody sondażu’’ stosowana jest nazwa ,,metody badania opinii’’ .
14.Narzędzie badawcze to przedmiot umożliwiający lub ułatwiający pozyskanie lub gromadzenie materiału badawczego.
15.Kartka papieru i ołówek mogą pełnić rolę narzędzi badawczych.
16.Pomiar to czynność polegająca na przypisaniu badanemu elementowi symbolu który wskazuje przysługiwanie mu lub nasilenie z jakim mu przysługuje określona właściwość (cecha).
17.Przypisany danemu elementowi w toku pomiaru symbol, wskazujący przysługiwanie mu lub nasilenie z jakim mu przysługuje określona właściwość (cecha) to wynik pomiaru.
18.Skala nominalna to najsłabsza spośród skal pomiarowych.
19.Skala ilorazowa to taka skala interwałowa która posiada naturalne zakotwiczenie (naturalne zero).
20.Skala interwałowa jest silniejsza od skali porządkowej.
21.Skala ocen szkolnych to typowy przykład skali interwałowej.
22.Staż pracy to zmienna do której pomiaru stosuje się skalę ilorazową.
23.Płec to przykład zmiennej do której pomiaru stosuje się skalę nominalną.
24.Kategorie ,,lubię’’, ,,jest mi obojętny(a)’’, ,,nie lubię’’, to punkty skali porządkowej.
25.Studium literatury przedmiotu realizuje się nie tylko w etapie planowania i przygotowania badań.
26.Analizę i interpretację zgromadzonego materiału badawczego można zakończyć w przypadku uzyskania dostatecznego uzasadnienia wszystkich ze sprawdzanych hipotez.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy