profil

Postępowanie karne notatki wykłady UR

poleca 85% 388 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TRYBY POSTĘPOWANIA
Tryb publiczno-skargowy Zasada ŚCIGANIA Z URZĘDU
Tryb PRYWATNO- SKARGOWY

NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO
1. Zasada PRAWDY MATERIALNEJ(zas. prawdy obiektywnej) 2. Zasada OBIEKTYWIZMU (bezstronności) 3. Zasada SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW 4. Zasada BEZPOŚREDNIOŚCI 5. Zasada LEGALIZMU 7. Zasada SKARGOWOŚ 8. Zasada KONTROLI ORZECZEŃ 9. Zasada KONTRADYKTORYJNOŚCI (zasada sporności) 10. Zasada DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI 11.Zasada JAWNOŚCI 12.Zasada USTNOŚCI I PISEMNOŚCI 13. Zasada KONCENTRACJ 14. Zasada PRAWA DO OBRONY 15. Zasada udziału czynnika społecznego- ŁawniK 6.Zasada niezawisłości sędziowskiej

UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

1.ORGANY PROCESU KARNEGO
1.1.Prokuratura
1.2.Sąd
Właściwość sądu
Właściwość rzeczowa
Właściwość miejscowa- właściwość z delegacji Spory kompetencyjne
Właściwość funkcjonalna
Odstępstwa od zasady rozpoznawania sprawy przez sąd właściwy 1.2.3.SKŁAD SĄDU 1.2.4Wyłączenie sędziego w procesie karnym
2.STRONY PROCESU KARNEGO
2.1.Oskarżyciel publiczny
2.2.Oskarżycieli posiłkowych
2.2.1 oskarżyciel posiłkowy uboczny
2.2.2 oskarżyciel posiłkowy subsydiarny 2.3. Oskarżyciel prywatny 2.4. Pokrzywdzony
2.5.Powód cywilny proces adhezyjny 2.6.Oskarżony, podejrzany, osoba podejrzana 2.6.1.Prawa oskarżonego 2.6.2.Obowiązki oskarżonego

REPREZENTANCI STRON PROCESOWYCH
1.Obrońca
2.Pełnomocnik
3.Przedstawiciel ustawowy 4.Rzecznicy interesu społecznego 5.Inni uczestnicy procesu

PRZESŁANKI PROCESOWE

1.Pojecie przesłanki procesowej
2. Podział przesłanek procesu karnego
3. Zbieg ujemnych przesłanek procesowych
4. Konsekwencje prawne zaistnienia negatywnej przesłanki procesowej 5.Poszczególne przesłanki procesu karnego Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania karnego #Nieprzestępność czynu # Znikomość społecznej szkodliwości czynu # Niekaralność czynu # Śmierć oskarżonego # Przedawnienie karalnOŚCI # Powaga rzeczy osądzonej oraz zawiłość sporu # Podsądność sprawy karnej # Brak skargi uprawnionego oskarżyciela # Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej

CZYNNOŚCI PROCESOWE
1.Czynność procesowa –pojecie, zagadnienia wstepne
1.1.Wadliwość czynności procesowej
1.2. Ocena czynności procesowych
2.Klasyfikacja czynności procesowych
2.1. Oświadczenia procesowe
2.2. Decyzje procesowe
2.2.1 Postanowienia
2.2.2 Zarządzenia
3. Porządek czynności procesowych
3.1. Wymogi formalne pism procesowych
4. Terminy
4.1. Sposoby obliczania terminów
5. Narada i głosowanie

WIECEJ ORAZ ROZWINIECIE TYCH WSZYSTKICH PUNKTÓW W ZAŁĄCZNIKU !!!!!!!!!!!!

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta