profil

Korzysci z regularnej aktywności fizycznej dla rozwoju zdrowia dzieci i młodzieży.

poleca 85% 409 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Korzysci z regularnej aktywności fizycznej dla rozwoju zdrowia dzieci i młodzieży.
- zwiekszenie szansy na osiagniecie optymalnego rozwoju fizycznegoi sprawności fizycznej.
-lepssze zdrowie i samopoczucie psychiczne zmniejsza poczucie leku i depresji.
- wzmocnienie poczucia wlasnej wartości
- zapobieganie niektórym zaburzeniom występujących w dzieciństwie (otyłość zaburzenia aparatu ruchu)
- redukowanie czynniklow ryzyka przedwczesnego rozwoju chorob przewlekłych (osteoporoza)
- szansa na cala zyciowa aktywność fizyczna
Koncepcja aktywności fizycznej wzmacniającej zdrowie w europie.
- Przekazywanie wiedzy i uświadamianie młodym ludziom znaczenia aktywności fizycznej dla ich dobrego samopoczucia.
- rozwijanie umiejętności ruchowych i zachowan ruchowych i aktywności sprawności fizycznej.
- kształtowane postaw sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej.
Zalecany poziom aktywności u dzieci i młodzieży
- 60 minut dziennie stymulowanej aktywności fizycznej w ciagu dnia conajmniej umiarkowanej intensywności.
- co najmniej 30 minut aktywności fizycznej opisanej wyzej.
- wykonywanie co najmniej 2 razy w tygodniu ćwiczeń zwikszajacych sile, rozwijających miesnie i zwinność.
Strategia do zachecenia młodych ludzi do aktywności fizycznej wzmacniających zdrowie.
- atrakcyjne dla młodzieży formy spedzania czasu wolnego
1) czynniki wrunkujace aktyw. Fizy. W róznym środowisku i wieku: społeczne – (grupy rowieśniowe, socjometria,
- psychiczne (poznanie elasnej wartości)
-środowiskowe (infrastruktura szkoły, miejsce zamieszkania)
- zwrócenie uwagi na grupy,
- przywiązywanie uwagi do oceniania i aktywności fizycznej
2) Czynniki warunkujące rozwój młodzieży ( a w tym aktywności fizycznej )
*Współczesne teorie 4 czynników i jej szanse edukacyjne:
- zadadkki anatomo- fizjologiczne (biologiczne), warunkujące rozwój człowieka: dziedziczenie budowy ciała, gruczoły dokrewne, choroby, niepełnosprawność
- środowisko – socjalizacyjne uwarunkowania rozwoju osobowości człowieka
- wlasna aktywność jednostki
- wychowanie intencjonalne
* Znane teorie w historii nauki na temat czynników rozwoju
-skrajna teoria socjalizmu (John Locke) /człowiek rodzi się jako tabularaza (czysta kartka) dopiero pózniej wpływa i zapisuje, tworzy życie człowieka (uzależnienie życia od środowiska)
- Teoria dziedziczności (biologicznej) J.J. Roussee człowiek rodzac się przenosi w genach cała swoja przyszłośc rozwojowa „źródłem wszelkiego zła jes cywilizacja”
- teoria dywergentyzmu (połaczenie obu teori) , teoria dwoch czynnikow (środowiska i genów) , środowisko determinuje dziedziczna genetyczna.
Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego i ich standardy
a)kierunkowe
- kursy dla nauczyciela w-f (kursy, szkolenia itp.)
b)pedagogiczne (zawodowe):
*kompetencje prakseologiczne ( planowanie organizacja, realizacja, kontrola)
- opracowanie koncepcji pracy z klasa oraz współpracy z rodzicami,
- rozpoznaje wyjściowy stan wiedzy ucznia oraz ookresla czynnik organizujący poznanie nowych wiadomości,
- zna ogólne cele kształcenia, wychowania i zaprogramowuje treść kształcenia do ich osiągnięcia.
- uruchamia i podtrzymuje pozytywne motywacje dla rozwoju-
- opracowuje i posługuje się róznymi technikami oceny osiągnięć
- interpretuje i ocenia asiagniecia na tle ich indywidualnych
-rozpoznaje przyczyny niepowodzeń pedagogicznych
- dokonuje oceny skuteczności własnej pracy i korekcja,
- planuje własna koncepcje doskonalenia i samokształcenia zawodowego,
* kompetencje komunikacyjne
- posiada wiedze o komunikowaniu interpersonalnym i potrafi sporzytkowac ja do celów edukacyjnych,
- potrafi Myślec logicznie i rozwijac tę zdolność u swoich wychowanków.
- rozumie swoistość dialogu edukacyjnego i potrafi wykorzystac rozmaite techniki dyskusywne i jezyk werbalny,
- potrafi komunikowac ucznia i uczyc innych tej sztuki
- rozumiejąco akceptuje zróżnicowanie kodu językowego,
- potrafi wzbudzac wrażliwość językową wychowankow odsłaniając wartośći dziedzictwa kulturowego i „funkcje języka”
- potrafi dostosowac styl kierowania praca uczniów do stopnia ich rozwoju i dojrzałości.
- doskonali poprawnośc czytelności , własnych zachowań językowych (etyka mowy)
*kompetencje współdziałania
- rozumie związki miedzy postawa zawodowa i własna charakterystykę osobowosciowa, preferowanym przez siebie stylem interakcyjnym a procesami spleconymi w klasie szkolnej.
- potrafi rozwiązać sytuacje konfliktowe przez negocjowanie i kompromis,
- preferuje reguły odpowiedzialności nad regółami posłuszeństwa w kontaktach miedzyludzkich,
- umie wyzwalac i spożytkować inicjatywe wychowanków dla procesów rozwojowych w klasie szkolnej,
- potrafi satysfakcjonowac wychowanka doceniając jego możliwości podmiotowe i ukierunkowac je na uczenie we współpracy
- - potrafi rozwiązać i umie podtrzymac kontakt z wychowankiem stosuujac rózne techniki,
- potrafi kształtowac postawy społeczne swoich uczniów,

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty