profil

Kapitalizm monopolistyczny

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czynniki sprzyjające rozwojowi kap.monopilstycznego-a)eksplozja demograficzna w II poł.XIX -1.500mln ludności na świecie,postęp medycyny,lepsze wyżywienie,spadek śmiertelności;b)masowe migracje-34mln opuściły Europę w latach 1871-1914(do Ameryki i Ausralii),migracje ze wsi do miast;,szybka urbanizacja.c)Postęp techniczny-wynalazki,rozwój przemysłu ciężkiego,walka o rynki zbytu i surowców,konieczność ciągłej wymiany maszyn na nowe.e)duża rola handlu międzynarodowego;f)upadek małych przedsiębiorstw(konieczność posiadania dużych kapitałów.Formy zjednoczenia przedsię-biorstw-a)Spółki akcyjne-forma komulacji drobnych kapitałów z udziałem akcjonariuszy. b)monopol-wyłączne prawo do działalności ekonomicznej w określonej dziedzinie; c)Koncern-gr.przedsiębiorstw prawie niezależnych od siebie,powiązanymi udziałami finanso-wymi;d)Kartel-porozumienie samodzielnych tej samej gr.gałęzi produkcji,rehuluje zakupy; e)zw.przedsiębiorstw różnych gałęzi w koncentracji pionowej,podporządkowanej jednolitemu kierownictwu;f)syndykat-zw.przedsiębiorstw zachowujących samodzielność,ale dokonują-cych transakcji tylko przez związek;g)kapitał finansowy-powiązanie monopoli z bankami. Skutki rozwoju-zwiększenie różnorodności produkowanych towarów(taniały);upadek drobnej wytwórności rzemieślniczej,wzrost liczby robotników;wpływ właścicieli kapitałów na politykę(poszukiwanie i ochrona rynków zbytu,ekspansja kolonoalna,wywóz kapitałów, ostra rywalizacja między monopolami);uzależnienie państw słabszych od bogatych,wpływ na rolnictwo,przejście z gospodarki regionalnej do światowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta