profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasady konstytucyjnepoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistniana przede wszystkim w normach prawa międzynarodowego i państwowego....poleca88%
Administracja

Zasady konstytucyjne w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej.

Ustrój państwa do uchwalenia małej konstytucji w 1947r. określa się jako przejściowy – brak ustawy zasadniczej. Deklaracja Krajowej Rady Narodowej uchwalonej na I posiedzeniu 01.01.1944r. określa ustrój społeczno – polityczny przyszłej RP....poleca85%
Prawo

Prawo konstytucyjne - zagadnienia na egzamin

1.Pojęcie prawa konstytucyjnego sensu stricto i sensu largo Prawo konstytucyjne to całokształt norm prawnych regulujących podstawowe instytucje ustroju gospodarczego państwa, gałąź prawa państwowego całokształt norm prawnych zawartych w...poleca85%
Prawo

Wstęp do prawoznawstwa

Konspekt I. NORMY SPOŁECZNE, definicja i rodzaje norm. Norma społeczna – funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca charakter nakazu, zakazu lub dozwolenia. Normy społeczne...poleca85%
Politologia

Instytucje Polityczne RP

komisjach przygotowywane są debaty plenarne poświęcone tematom uznanym przez Senat za szczególnie ważne w życiu państwa. Pierwsza taka, obszerna, trzydniowa debata odbyła się na przełomie lipca i sierpniapoleca85%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

określone w Konstytucji , które odnoszą się do każdej gałęzi prawa. Źródłami prawa administracyjnego będą także regulaminy, instrukcje, okólniki i wytyczne. Mają one charakter wewnętrzny i muszą być zgodne