profil

Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Strona

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

Strona

1. ‘każda z powierzchni ograniczających jakąś bryłę, prawy albo lewy bok czegoś; też: przestrzeń na krawędzi czegoś, np. drogi, rzeki’; 2. ‘każda z dwóch powierzchni karty papieru’; 3. ‘określona cecha dająca się w czymś wyróżnić; też: jeden z aspektów czegoś’; 4. ‘punkt, miejsce, ku któremu lub od którego coś zmierza lub ku któremu coś jest zwrócone’; 5. ‘kraj, okolica, miejscowość’; 6. ‘każdy z uczestników sporu lub układu’; 7. ‘umieszczone w internecie pod jednym adresem informacje w...

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

strona

od XIV w.; pochodzi od psłow. *storna – rzeczownika odczasownikowego z przyrostkiem -na od psłow. *sterti z wymianą samogłoski e > o

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Stronapoleca86%
Administracja

Strona postępowania administracyjnego

Do uczestników post adm. należą: a) strony; b) podmioty na prawach strony; c) osoby zainteresowane. Głównym podmiotem post. adm. jest strona. STRONA- jest to każdy, czy jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...poleca85%
Prawo

Postępowanie administracyjne

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyjaśnij pojęcie strony i podmiotów działających na prawach strony Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...poleca87%
Prawo

Prawo - Ściągi

Prawo- to zespół norm ustanowionych lub usankcjonowanych przez kompetentne organy władzy publicznej i zazwyczaj zagwarantowanych przymusem państwowym. Polski system prawa to system prawa stanowionego. Nasza konstytucja posługuje się pojęciem...poleca85%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Właściwość organu. Wyróżniamy szczególną i ogólną kompetencję organu do podjęcia rozstrzygnięcia: 1 szczególna – zdolność organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy; 2 ogólna – zdolność do załatwiania spraw ogólnie; Właściwość szczególna...poleca87%
Administracja

Postepowanie sądowo-administacyjne

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE 1. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY I JEGO WŁAŚCIWOŚĆ Organizacja Naczelnego Sądu Administracje go Na podstawie ustawy z 31 11980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks...poleca85%
Administracja

Postępowanie administracyjne

Omów ogólne zasady postępowania w polskim prawie administracyjnympoleca83%
Prawo

Podstawowe pytania i odpowiedzi z KPA

Podstawowe pytania i opowiedzi z postępowania administracyjnego przygotowane na ezgaminu na studiach podyplomowych dla samorządu terytorialnego - całość w załączniku.