profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 14
Grafika 0
Filmy 0

Stechiometria

poleca67%
poleca54%
Chemia

Mol

Mol to jednostka liczności materii – zawiera N A elementów materii. N A to liczba Avogadra wynosząca 6,02 · 1023 elementów. Liczba elementów (indywiduów chemicznych) zawarta w n molach substancji: n · N A Masa 1 mola substancji, czyli 6,02 · 1023 atomów lub cząsteczek, to masa molowa substancji. Symbolem masy molowej jest M, a jednostką g/mol . Masa 1 mola atomów substancji wyrażona w gramach (masa molowa) jest liczbowo równa masie atomowej wyrażonej w atomowych...

poleca58%
Chemia

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Stechiometria

Mol to ilość substancji zawierająca liczbę atomów lub cząsteczek równą liczbie atomów zawartych w 0,12 kg czystego nuklidu 12 C. Mol – jednostka liczności materii – zawiera N A elementów materii. N A – liczba Avogadra wynosząca 6,02 · 10 23 elementów. Masa 1 mola substancji, czyli 6,02 · 10 23 atomów lub cząsteczek wyrażona w gramach, to masa molowa substancji. Oznaczana symbolem M, liczbowo jest równa masie atomowej lub cząsteczkowej danej substancji. M Na = 23 g/mol...

poleca77%
Chemia

Prawo Avogadra (dotyczy tylko substancji gazowych):

W danych jednakowych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, znajduje się jednakowa liczba cząsteczek.

poleca62%
Chemia

Prawo stałych stosunków objętościowych:

Objętości reagujących ze sobą gazów oraz gazowych produktów reakcji odmierzone w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury pozostają do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych.

poleca54%
Chemia

Podstawowe prawa chemiczne

Prawo stałości składu związku chemicznego (stosunków stałych): pierwiastki tworząc dany związek chemiczny łączą się w stałych stosunkach wagowych, co oznacza, że skład chemiczny danego związku jest stały i ściśle określony. Prawo Avogadra : w danych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, znajduje się jednakowa liczba cząsteczek. Prawo zachowania masy : w układzie zamkniętym łączna masa substratów danej reakcji chemicznej jest równa łącznej...

poleca36%
Chemia

Prawo stałości składu związku chemicznego (stosunków stałych):

Pierwiastki, tworząc dany związek chemiczny, łączą się w stałych stosunkach wagowych, co oznacza, że skład chemiczny danego związku jest stały i ściśle określony.

poleca58%
Chemia

Gęstość względna związku chemicznego

Gęstość ta jest określona wzorem: Jako wzorca najczęściej używa się wodoru, powietrza lub helu; M H2 = 2 g/mol; M powietrza = 29 g/mol; M He = 4 g/mol. Jak poprawnie interpretować zapis chemiczny, np. wzór substancji chemicznej?

poleca39%
Chemia

Podstawowe wzory chemiczne

Wzór sumaryczny określa skład jakościowy i ilościowy związku. Wzór strukturalny (wzór kreskowy) określa skład jakościowy i ilościowy oraz sposób powiązania poszczególnych atomów w danej cząsteczce (kreska obrazuje wiązanie chemiczne). Wzór rzeczywisty związku podaje rzeczywisty stosunek atomów danego rodzaju w związku. Jest n-krotnością wzoru empirycznego, gdzie n jest określone stosunkiem rzeczywistej masy molowej związku do masy związku określonego wzorem empirycznym....

poleca56%
Chemia

Prawo zachowania masy:

W układzie zamkniętym łączna masa substratów jest równa łącznej masie produktów.

poleca45%
Chemia

Równania reakcji chemicznych

Pełna interpretacja zapisu reakcji chemicznej została opisana w poniższej tabeli: N 2 + 3 H 2 = 2 NH 3 1 mol cząsteczek N 2 3 mole cząsteczek H 2 2 mole cząsteczek NH 3 6,02 · 10 23 cząsteczek N 2 3 · 6,02 · 10 23 cząsteczek H 2 2 · 6,02 · 10 23 cząsteczek NH 3 2 · 14 g = 28 g 3 · 2 · 1 g = 6 g 2 · (14 g+ 3 · 1 g) = 34 g 34 g (masa substratów) 34 g (masa produktu) stosunek molowy substratów...

poleca74%
Chemia

Objętość molowa gazu

Objętość molowa gazu V mol to objętość, jaką zajmuje 1 mol gazu w określonych warunkach ciśnienia i temperatury: 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych (0 0 C = 273 K i 1013,25 hPa) zajmuje objętość 22,4 dm 3 ⇒ V mol = 22,4 dm 3 . Liczba moli n zawarta w określonej objętości gazu V: Chcąc obliczyć objętość gazu w innych warunkach ciśnienia i temperatury niż normalne, należy skorzystać z równania Clapeyrona:poleca80%
Chemia

Hydraty

Hydraty, czyli kryształy uwodnione, są to substancje krystaloiczne, powstajace podczas krystalizacji z roztworu wodnego i zawierające cząsteczki wody H2O rozmieszczone równomiernie wśród innych drobin tworzących kryształ. Dzięki równomiernemu...