profil

Teksty 31
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo zobowiązańpoleca85%
Prawo

Zobowiązania

Prawo zobowiązań-jest działem prawa cywilnego, obejmujący zespól norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług. Reguluje ono stosunki obrotu majątkowego, zarówno miedzy osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Zobowiązanie-jest to...poleca85%
Administracja

Prawo Zobowiązań-zarys

1. Pojęcie zobowiązania Zobowiązanie – stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać świadczenia od drugiej strony (dłużnik), która zobowiązana jest to świadczenie spełnić. Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, więzią o...poleca85%
Administracja

Prawo Zobowiązań-ściąga

J.W.poleca85%
Prawo cywilne

Prawo cywilne.

PRAWO CYWILNE PRAWO ZOBOWIĄZAŃ 1. Zasada swobody umów. 2. Majątkowy charakter. - czynność prawna w tym głównie umowa Źródłem pr. Zobowiązań jest przede wszystkim Kodeks Cywilny, Kodeks spółek handlowych itd. Stosunek...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo

Normy społeczne – wyznacznik postępowania i ludzkich zachowań. Prawo – zbiór ogólnych, uporządkowanych norm zachowania uznanych lub preferowanych przez społeczeństwo, zagrożonych różnymi sankcjami w razie ich naruszenia. Zbiór uprawnień...poleca89%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań - Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych

Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych 1. Zachodzi wówczas, gdy wyrządzenie szkody nie pozostaje w związku z jakimkolwiek istniejącym stosunkiem zobowiązaniowym, lecz jest samoistnym źródłem powstania stosunku obligacyjnego -...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- odpowiedzialność producenta, szczególne przypadki.

Przepisy o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny stanowią implementację dyrektywy z 1985 r. i zostały ulokowane w odrębnym tytule VI1 co karze przypuszczać iż są to extra regulacje. Różnica między odpowiedzialnością za...poleca90%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- udział dłużnika w wykonaniu zobowiązania.

Udział dłużnika w wykonaniu zobowiązania Obowiązek osobistego świadczenia spoczywa na dłużnika jedynie wtedy, gdy: • Wynika to z treści czynności prawnej • Wynika to z ustawy (np. art. 840 k.c., art. 738 k.c.) • Wynika to z właściwości...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań - szczegółowe unormowania dotyczące umowy kupna-sprzedaży.

Umowa sprzedaży – ciąg dalszy Różnice między rękojmią i gwarancją przy umowie sprzedaży • Źródło odpowiedzialności o Rękojmi- ex lege, o Gwarancja - tylko w umowie • Przesłanka odpowiedzialności w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży o...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo

praca w załącznikupoleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- oszkodowanie

Wysokość odszkodowania Wysokosć odszkodowania powinna ściśle odpowiadać wysokości szkody (zasada idealnego odszkodowania). Odszkodowanie jako naprawienie uszczerbku nie może przekraczać wysokości szkody. Odszkodowanie wyższe niż szkoda W...poleca87%
Prawo

Prawo - II semestr

dobre materialy polecampoleca92%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- różne rodzje odpowiedzialności.

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu - Szkoda wyrządzona przez mechaniczny pojazd komunikacyjny napędzany siłami przyrody - Ruch pojazdu komunikacyjnego - Szkoda - Związek przyczynowy między szkodą a ruchem pojazdu komunikacyjnego Pojazd...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe

Mam nadzieje że się przyda, w miare dokładny i konkretny, z góry przepraszam za literówki bo na pewno się jakieś tam znajdą,poleca83%
Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne - ściaga w załącznikupoleca84%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przesłanki odpowiedzialności dłużnika: • Szkoda • Spowodowanie szkody niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania • Związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą wierzyciela Możliwości...poleca87%
Prawo

Prawo - Ściągi

Prawo- to zespół norm ustanowionych lub usankcjonowanych przez kompetentne organy władzy publicznej i zazwyczaj zagwarantowanych przymusem państwowym. Polski system prawa to system prawa stanowionego. Nasza konstytucja posługuje się pojęciem...poleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

mam nadzieję, że komuś się przyda.poleca85%
Administracja

Prawo zobowiązań

Są to notatki z prawa zobowiązań. Przydadzą się z penością studentom WSSS w Suwałkach. Prawo cywilne jest jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Wraz z dwoma innymi podstawowymi gałęziami prawa, tj. prawem administracyjnym i prawem...poleca88%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- szkoda i odszkodowanie

Szkoda Metody obliczania wysokości szkody Metoda dyferencyjna (różnicowa) – szkodą jest różnica dwóch stanów dóbr: hipotetycznego jaki istniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie szkodę wyrządzające i tego stanu, który wytworzył się na skutek...poleca87%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- zagadnienia dotyczące konsumenta

Klauzule niedozwolone (abuzywne) • Tylko w umowach z udziałem konsumentów • Tylko wtedy, gdy nie zostały z konsumentem indywidualnie uzgodnione – zgodnie z zasadą chcącemu nie dzieje się krzywda. Domniemaniem prawnym jest, że indywidualne...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- okoliczności odpowiedzialności za szkodę.

Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta (art. 431 §1 k.c.) • Odpowiedzialność ponosi chowający (ten kto przez dłuższy czas otacza zwierzę opieką, daje mu schronienie, karmi, leczy itp.) lub posługujący...poleca93%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- osdpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy publicznej.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej • Art. 121 Konstytucji marcowej – stwierdza, że każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia szkody jaką wyrządzili mu przez działalność urzędową niezgodną z prawem lub z...poleca90%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań - przypadki odpowiedzialności absolutnej.

Odpowiedzialność absolutna • Art. 142, 149, 182 §2 • Naprawienie szkody wyrządzonej w pewnych przypadkach właścicielowi gruntu przy wykonywaniu uprawnień do połowu ryb • Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne •...poleca91%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- dowody.

Dowody wykonania zobowiązań • Jeżeli świadczenie polega na czynieniu na dłużniku spoczywa ciężar dowodu, że je spełnił, a system prawny pomaga mu w jego uzyskaniu • Dowody (pokwitowanie, dokumenty, faktury, oględziny, świadkowie) • Niweczy...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art. 535 k.c.). Zastosowanie przepisów o umowie sprzedaży do...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- umowa ubezpieczenia.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805...poleca86%
Prawo cywilne

Prawo cywilne- zobowiązania podstawowe pojęcia

Prawo zobowiązań – część prawa cywilnego, która reguluje społeczną formę wymiany dóbr i usług o wartości majatkowej. Świadczy to o pozycji i znaczeniu prawa zobowiązań. Znajomosć zobowiązań ułatwia każdemu człowiekowi prowadzenie interesów. •...poleca86%
Prawo

Prawo zobowiązaniowe

1. Pojęcie zobowiązania Zobowiązanie – stosunek prawny, w którym jedna ze stron zwana wierzycielem może domagać się od drugiej strony określonego zachowania, czyli świadczenia. Świadczenie, czyli obowiązujący dłużnika sposób zachowania może...poleca85%
Prawo

Prawo cywilne - ściąga

1. Miejsce prawa zobowiązań i jego funkcja. Pojęcie zobowiązania w ogólności. Elementy stosunku zobowiązań. Odpowiedzialność dłużnika. Zobowiązania niezupełne Miejsce prawa zobowiązań i jego funkcja Prawo zobowiązań część prawa cywilnego...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że...