profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Integracja dzieci niesłyszącychpoleca86%
Pedagogika

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

Celem integracji jako ruchu społecznego i edukacyjnego zarazem, jest przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, nieakceptowania stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Integracja wyraża się w takim...poleca85%
Pedagogika

Specyficzne sposoby komunikowania się osób niesłyszących

Treść pracy w załącznikupoleca86%
Pedagogika

Komunikacja osób niesłyszacych

Treść w załącznikupoleca87%
Pedagogika

Krąg tematyczny

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNApoleca85%
Pedagogika

Integracja jako współczesna metoda wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych.

szkołach podstawowych specjalnych obejmuje większość dzieci upośledzonych umysłowo, niewidomych, słabowidzących z dodatkowymi dysfunkcjami, niesłyszących i słabosłyszących zpoleca85%
Pedagogika

Rozwój dziecka z niedosłuchem i dziecka głuchego, oraz jego potrzeba terapeutyczna w zakresie wychowania fizycznego.

. PEDAGOGIKA NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCH - SURDOPEDAGOGIKA Surdopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się i praktyką kształcenia osób z wadą słuchu, a więc osób niesłyszących (głuchych