profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Inicjatywę ustawodawczą posiadają

poleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Sejm Rzeczypospolitej

Sejm, pierwsza izba polskiego parlamentu, jest powoływany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych, proporcjonalnych, w tajnym głosowaniu. W wyborach mogą brać udział osoby posiadające czynne prawo wyborcze,czyli prawo wybierania. Czynne prawo wyborcze posiadają osoby pełnoletnie(powyżej 18. roku życia), które nie zostały pozbawione takiego prawa wyrokiem sądu lub Trybunału Stanu oraz nie są ubezwłasnowolnione z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego....poleca82%
Historia

Sejm czteroletni

Sejm Czteroletni (także Sejm Wielki) - Sejm zwołany w 1788 za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący pod węzłem konfederacji pod laską marszałka koronnego Stanisławapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

przysięgi od nowo wybranego prezydenta 2)Art.131.ust 2 uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia , uchwałąpoleca85%
Historia

Sejm konwokacyjny

, nastąpił po śmierci króla Augusta. W granice Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie i pod ich ochroną zawiązał się sejm konwokacyjny w 1764r.jego marszałkiem został Adam Kazimierz Czartoryski, a uchwałypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sejm i Senat

Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonympoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucje Rzeczypospolitej Polski

„Od Konstytucji 3 Maj do Konstytucji III Rzeczypospolitej ” Spis treści: Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Konstytucja 3 Maja Rozdział 3: Konstytucja Księstwa Warszawskiego