profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Acquis communautairepoleca85%
Prawo

Źródła prawa Unii Europejskiej

Acquis communautaire. Pojęcie to tłumaczy się najczęściej jako „dorobek wspólnotowy”. Na dorobek ten składa się całe dotychczasowe prawo UE, wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe,...poleca81%
Administracja

System ochrony prawnej UE

SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ UE 1) Hierarchia źródeł prawa UE W prawie wspólnotowym istnieje hierarchia źródeł prawa. Wiąże się ona z podziałem prawa na prawo pierwotne oraz prawo wtórne. Na szycie hierarchii źródeł prawa wspólnotowego znajdują się...poleca85%
Politologia

Słownik pojęć UE

Słowniczek z zakresu Polityki Strukturalnej Acquis communautaire – (Dorobek prawny WE) – całokształt dorobku prawnego WE, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Unii...poleca85%
Politologia

Prawo wspólnotowe

?Europa nie powstanie w jednej chwili, ani we dług jakiegoś z góry ustalonego planu; można ją zbudować tylko konkretnymi osiągnięciami? Trzy filary Unii Europejskiej Unia Europejska podejmuje decyzje w trzech różnych dziedzinach (obszarach...poleca83%
Ekonometria

Współczesne źródła poznania prawa

źródła poznania prawa (fontes iuris cognoscendi), czyli publikatory zawierające autentyczną treść norm prawnych, np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej , itp. Wpoleca85%
Edukacja europejska

Charakterystyka Unii Europejskiej jako najbardziej zaawansowane formy integracji

również w Brukseli. FUNKCJE : Parlament Europejski nie stanowi prawa w Unii Europejskiej , ale uczestniczy w procesie decyzyjnym. Ma też uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu, przyjmowaniapoleca84%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Prawoznastwo - Źródła prawa europejskiego

założycielskich *WTÓRNE są to źródła które są tworzone przez organ wspólnoty europejskiej -rozporzadzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie PODMIOTY UNII EUROPEJSKIEJ Rada Europy (nie ma nic wsólnego zpoleca83%
Edukacja europejska

Prawa obywatela w Unii Europejskiej w Konstytucji Unii Europejskiej.

Europejskiej . Tak więc niezależnie od źródła prawa ponadnarodowego można wyodrębnić w nich prawa polityczne, prawa ekonomiczne i prawa socjalne (społeczne). Do praw politycznych w ramach Uniipoleca85%
Ekonomia

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

przedsiębiorstwa jako źródła zatrudnienia i rozwoju, w 1994 roku opracowano unijny „Zintegrowany Program na rzecz MŚP". Był to wyraz nowego podejścia łączącego różnorodne inicjatywy rozwijane na szczeblu