profil

Właściwości chemiczne

drukuj
poleca 63% 16 głosów

Diole można utlenić np. kwasem jodowym(VII) do odpowiednich związków karbonylowych, co przedstawiono na poniższym schemacie:

Schemat utleniania dioli

Glicerol reaguje z kwasem azotowym(V), tworząc nieorganiczny ester o nazwie triazotan(V) glicerolu. Związek ten popularnie nazywa się nitrogliceryną.

Dynamit

Alkohole polihydroksylowe reagują z metalami aktywnymi, np. glicerol tworzyw tych warunkach propan-1,2,3-triolan sodu:

Propan-1,2,3-triolan sodu

Dodatkowo reagują z wodorotlenkiem miedzi(II) (reakcja przebiega w temperaturze pokojowej) tworząc szafirowy kompleks. Reakcja ta służy do wykrywania alkoholi posiadających w cząsteczce co najmniej dwie grupy –OH położone przy sąsiednich atomach węgla. Można przedstawić tę reakcję w sposób uproszczony następującym równaniem:

Reakcja alkoholi z wodorotlenkiem miedzi(II)

Glicerol w wysokiej temperaturze w obecności środka odwadniającego ulega odwodnieniu tworząc aldehyd propenowy o charakterystycznym ostrym zapachu, czyli akroleinę.

Arkoleina

Przydatne hasło? Tak Nie