profil

Historia Unii Europejskiej - Test

poleca 84% 1145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TEST. Historia Unii Europejskiej

1. Wymień Ojców Europy. Podaj, z jakiego kraju pochodził każdy z nich.

2. Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała :
a) 9 maja 1950 roku
b) 25 marca 1950 roku
c) 23 lipca 1952 roku
d) 8 kwietnia 1951 roku

3. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie:
Utworzenie EWWiS, utworzenie EWG i Euratom, konferencja w Messynie, podpisanie Układu z Schengen, podpisanie Traktatu z Amsterdamu, powstanie Rady Europy ( podczas jednego ze szczytów paryskich - po raz pierwszy użyta została ta nazwa), “kompromis luksemburski”, Winston Churchill mówi o “żelaznej kurtynie”, podpisanie JAE, zjednoczenie Niemiec, wstąpienie Szwecji do UE, Francja i Holandia odrzucają w referendum Konstytucję dla Europy

4. Prawda czy fałsz?
1. Po raz pierwszy hasła “Zjednoczone Stany Europy” użył Winston Churchill.
2. Unia Europejska oparta jest na trzech filarach : unia gospodarcza, polityczna, policyjno - sądownicza.
3. Waluta euro (monety i banknoty) weszły do użytku w 12 krajach Unii Europejskiej 1 stycznia 2001 roku.
4. W Norwegii zostało przeprowadzone jedno referendum, w którym obywatele wyrazili niechęć, co do członkostwa w Unii Europejskiej.
5. Dnia 20 lipca 1963 roku między EWG a 18 krajami afrykańskimi w Lome zostaje podpisana umowa stowarzyszeniowa.

5. Opisz
a) główne zasady działania;
b) strukturę organizacyjną;
c) główne cele, zadania;
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

6. W którym roku został zawarty Traktat Fuzyjny? Na czym polegała ta fuzja?

7. Opisz przynajmniej 4 postanowienia Traktatu z Nicei.

8. Wymień wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz datę ich przystąpienia [do UE].

9. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:
1 Traktat Lizboński :
a) ma zostać ratyfikowany do maja 2009 roku;
b) został odrzucony przez Sejm RP;
c) wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku;

2. Termin “żelazna kurtyna”
a) użyty po raz pierwszy został przez Roberta Schumana;
b) określał teren od Szczecina po Triest;
c) określał mur berliński przed jego upadkiem;

3. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego:
a) miały miejsce w 1984 roku;
b) miały za zadanie wyłonić 410 członków Parlamentu Europejskiego;
c) odbyły się w Hadze;

4. Decyzję o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej:
a) podjęto w Kopenhadze;
b) podjął Nicolas Sarkozy;
c) podjęto w 2003 roku;
Odpowiedzi:
1. Konrad Adenauer- Niemcy
Winston Churchill - Zjednoczone Królestwo
Alcide de Gasperi - Włochy
Walter Hallstein - Niemcy
Jean Monnet - Francja
Robert Schuman - Francja
Paul-Henri Spaak - Belgia
Altiero Spineli - Włochy

2. C

3. Winston Churchill mówi o ‘żelaznej kurtynie”
Utworzenie EWWiS
Konferencja w Messynie
Utworzenie EWG i Euratom
“kompromis luksemburski”
Powstanie Rady Europy
Podpisanie Układu z Schengen
Podpisanie JAE
Zjednoczenie Niemiec
Wstąpienie Szwecji do UE
Francja i Holandia odrzucają w referendum Konstytucję dla Europy

4. 1. Fałsz
2. Prawda.
3. Fałsz.
4. Fałsz.
5. Fałsz.

5. EWWiS:
a) zakaz pobierania cła na import i eksport towarów; zakaz dyskryminowania producentów, nabywców i konsumentów; zakaz pobierania przez EWWiS pomocy od państwa oraz nadawania kar przez państwo; zakaz ograniczania praw dotyczących eksploatowania rynku;
b) Wysoka Władza, Specjalna Rada Ministrów, Zgromadzenie Ogólne, Trybunał Sprawiedliwości;
c) racjonalizacja produkcji i dystrybucji; podniesienie jakości integracji sektoralnej z zakresu żelaza, węgla, stali, złomu;

EWG:
a) swoboda przepływu osób, kapitału, usług i towarów;
b) Rada międzyrządowa; Komisja; Europejskiej Zgromadzenie Parlamentarne; Rada Gospodarcza i Społeczna; Trybunał Obrachunkowy
c) popieranie harmonijnego rozwoju gospodarstw państw członkowskich; ekspansja gospodarcza; stabilizacja gospodarstw państw członkowskich; podniesienie poziomu życia społeczeństw;

6. 8 kwietnia 1967 roku. Traktat Fuzyjny wcielał dwa organy : Radę i Komisję Wspólnot Europejskich trech instytucji : EWWiS, EWG, Euratom.

7. 1. Komisja Europejska ma do 2005 roku po jednym przedstawicielu z każdego państwa; po 2005 roku liczba inspektorów w Komisji będzie ograniczona;
2. Wprowadzenie ważenia głosów;
3. Wprowadzenie większości kwalifikowanej w głosowaniu;
4. Zwiększenie liczby członków Parlamentu Europejskiego;

8. Francja, NRF, Włochy, Holandia, Luksemburg, Belgia - 1951 rok [kraje założycielskie]
Wielka Brytania, Dania, Irlandia - 1973 rok [traktaty akcesyjne - 1972 rok]
Grecja - 1981 rok
Hiszpania, Portugalia - 1986 rok
NRD - 1990 rok
Finlandia, Szwecja, Austria - 1995 rok
Cypr, Malta, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Słowacja, Węgry - 1 maja 2004 rok
Bułgaria, Rumunia - 2007 rok

6. 1a; 2b; 3b; 4a;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty