profil

Opracuj konspekt zajęć praktycznych.

poleca 84% 134 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat lekcji : Dobór odpowiedniej fryzury oraz stylizacja końcowa.

1. Przystosowanie stanowiska pracy do wykonywanych czynności
2. Umiejętność obsługi urządzeń i sprzętu
3. Dobór odpowiedniej fryzury i stylizacji
4. Wykonywanie czynności
Cele nauczania

WIADOMOŚCI:
Uczeń zna w podstawowym zakresie technologie fryzjerską.
Uczeń zna przeznaczenie, wykorzystanych w projekcie sprzętów i narzędzi.
UMIEJĘTNOŚCI:
Uczeń posiada podstawowe umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną.
Uczeń potrafi odpowiednio przystosować stanowiska i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności.
Uczeń potrafi wykonać strzyżenia i stylizacje włosów
POSTAWY:
Uczeń przestrzega zasad bhp.
Uczeń dba o wygląd estetyczny wykonywanych prac.

Tok zajęć
1. Część organizacyjna.
Sprawdzenie listy obecności.
Sprawdzenie ubrań roboczych i podręcznych narzędzi.
Zapytanie o stan zdrowia i samopoczucia.
Rozpoczęcie lekcji.

2. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.
Dialog z klasą wykorzystujący pytania pomocnicze do uczniów.
Rozmowa powinna doprowadzić do pełnego zainteresowania uczniów tematem lekcji oraz wywołać motywację do intensywnej pracy podczas zajęć.

3. Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej.
(z takich zagadnień, których znajomość jest niezbędna na obecnej lekcji). Omówienie dokumentacji technicznej (schematy ideowe i aparaty). Pomocą powinny być aparaty i narzędzia oraz zdobyta wiedza.

4. Podanie nowego materiału.
Podanie uczniom zasad dotyczących prawidłowego strzyżenia i modelowania oraz omówienie najważniejszych zasad wykonania prac od których zależy wynik końcowy.
Podczas pokazu uczniowie korzystają z dokumentacji technicznej, według której wykonują obsługę sprzętu. Szczególną uwagę zwracam na przestrzeganie zasad bhp oraz prawidłowe użycie narzędzi.

5. Samodzielna praca uczniów.
Ta część lekcji przewidziana jest na pracę indywidualną i grupową na stanowiskach pracy. Nauczyciel czuwa nad całością udzielając w razie potrzeby technicznych wskazówek.

6. Podsumowanie.

Dyskusja w grupie
Rozmowa z uczniami powinna utrwalić wiadomości dotyczące doboru i stylizacji oraz aparatów stosowanych do danych zabiegów fryzjerskich. Należy też zwrócić uwagę uczniów na technikę wykonania poszczególnych prac, dokładność, staranność, ich indywidualny charakter i ogólne zasady strzyżenia i stylizacji. Po "krytycznym" ustosunkowaniu się uczniów do prac - nauczyciel powinien dokonać oceny wyrażonej stopniem. Ważne jest, by oprócz aspektów czysto technicznych oraz odczucia estetycznego brać pod uwagę wkład pracy i zaangażowanie ucznia oraz jego indywidualizm w podejściu do tematu.

Zakończenie lekcji

Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.

Zawiera najistotniejsze informacje, które wiążą w całość wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcji z dotychczasowym zasobem wiedzy sytuując ją w kontekście potrzeb życiowych człowieka.
Pożądane byłoby takie zakończenie, by osiągnąć dodatkowy (oprócz celów dydaktycznych, estetycznego) cel wychowawczy.
Zasygnalizowanie dalszych lekcji mających związek z aktualnie zakończoną i bazujących na sprawnościach, które uczniowie na niej nabyli.

Podoba się? Tak Nie