profil

Konstytucja - słownik terminów

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Absolutorium - akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową;
Bierne prawo wyborcze ? prawo do kandydowania i bycia wybranym do organu przedstawicielskiego: do Sejmu: 21 lat, do Senatu: 30lat, na prezydenta: 35lat.
Czynne prawo wyborcze ? prawo do udziału w głosowaniu, posiadają je wszyscy obywatele, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 rok życia i mają pełnię praw obywatelskich;
Immunitet parlamentarny ? przywilej, który chroni parlamentarzystów przed zatrzymaniem i pociąganiem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu w okresie, kiedy sprawują mandat poselski oraz przed odpowiedzialnością za działalność związaną z wykonywaniem mandatu;
Interpelacja - forma kontroli parlamentarnej, będącej zapytaniem poselskim skierowanym do rządu;
Kadencja - przewidziany przez prawo okres pełnienia urzędu przez organy pochodzące z wyboru;
Komisje parlamentarne - organy sejmu opiniujące sprawy przekazane pod ich obrady przez sejm i Prezydium Sejmu;
Konkordat - umowa prawna zawierana między Stolicą Apostolską a danym państwem, normująca stosunki kościół-państwo i ustalająca zakres kompetencji w sprawach interesujących obydwie strony;
Konstytucja ? zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania i strukturę organów władzy oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli;
Korpus służby cywilnej ? obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających między innymi w kancelarii premiera, ministerstw, urzędach wojewódzkich, statystycznych, skarbowych kuratoriach oświaty i innych urzędach administracji państwowej;
Mandat poselski lub senatorski ? uzyskanie w wyborach upoważnienia do sprawowania funkcji przedstawiciela interesu publicznego w Sejmie lub Senacie;
Marszałek sejmu - przewodniczący Prezydium Sejmu, m.in. kieruje obradami posiedzeń sejmu, zwołuje i przewodniczy obradom Konwentu Seniorów, od 1989 zastępuje prezydenta w przypadku wakatu tego urzędu;
Opozycja polityczna - ugrupowanie polityczne (partia, blok partyjny) przeciwne rządzącemu ugrupowaniu politycznemu lub rządowi;
Preambuła - wstęp do aktu prawnego wyjaśniający okoliczności wydania aktu oraz cele, jakim powinien służyć;
Prokurator - funkcjonariusz prokuratury upoważniony do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich; stopień służbowy w systemie organów prokuratury;
Prokuratura - organ państwowy powołany do strzeżenia praworządności, czuwania nad ściganiem przestępstw i oskarżania przed sądem;
Prezydium - organ wyłoniony spośród zgromadzenia w celu kierowania jego obradami;
Ratyfikacja - zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważniony do tego organ państw;
Wotum nieufności - uchwała parlamentu wyrażająca negatywną ocenę działalności rządu lub ministra;
Wotum zaufania - uchwała parlamentu aprobująca politykę rządu;
Ustawa - akt normatywny o charakterze ogólnym, powszechnie obowiązującym, uchwalony w szczególnym trybie przez parlament;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata