profil

System operacyjny - odpowiedzi

poleca 84% 983 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SYSTEM OPERACYJNY
1.POJĘCIA PODSTAWOWE

Zad.001
Za hardware uważa się sprzęt w komputerze: od monitora, przez dysk twardy, CD-ROM, drukarkę, procesor, kości pamięci operacyjnej aż po płytę główną. Przeciwieństwem jest software.

Software- ogólne pojęcie określające programy uruchamiane na komputerze. Do software'u należy system operacyjny, programy użytkowe i pomocnicze.

Zad.002
System operacyjny ? oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
W celu uruchamiania i kontroli zadań użytkownika system operacyjny zajmuje się:
? planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom,
? kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań,
? dostarcza mechanizmy do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami,
? obsługuje sprzęt, oraz zapewnienia równolegle wykonywanym zadaniom jednolity, wolny od interferencji dostępu do sprzętu.
Zad. 003
Interfejs użytkownika? w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
? interfejs tekstowy ? urządzenie wejściowe to klawiatura, a wyjściowe to drukarka znakowa lub wyświetlacz w trybie znakowym,
? interfejs graficzny ? wejście to urządzenie wskazujące (np. myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny,
? interfejs strony internetowej ? wejście i wyjście jest realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w przeglądarce internetowej
Zad. 004
Powłoka systemu operacyjnego - program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. Powłoka często sama zawiera podstawowe polecenia, gdy jednak wydane przez użytkownika polecenie nie jest wbudowane, uruchamiany jest program zewnętrzny. Po zalogowaniu użytkownik znajduje się w linii poleceń i może wydawać polecenia systemowi. Zachęca go do tego tzw. znak zachęty- zwykle jest to '>', '$' lub '#'.
Zad. 005
W środowisku MS Windows z systemem operacyjnym komunikujemy się za pomocą okien, w których zachodzą przeróżne operacje.

Zad.006
W środowisku Linux/Unix z systemem operacyjnym komunikujemy się za pomocą środowisk graficznych
Zad. 007
Graficzny interfejs użytkownika -często nazywany też środowiskiem graficznym ? ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegającego na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
Zad.008
Interpreter (interpretator) poleceń? część systemu operacyjnego odpowiedzialna za tłumaczenie poleceń systemowych wprowadzanych przez użytkownika w trybie konwersacyjnym.
Zad.009
System jednozadaniowy? system operacyjny wykonujący w danej chwili tylko jeden proces. Rozpoczęcie wykonywania nowego procesu powoduje przejście w stan oczekiwania procesu, w którym nowy proces został utworzony (w szczególności procesu systemowego). Przykładem takiego systemu jest MS-DOS.
Zad. 010
W trybie wielozadaniowości z wywłaszczaniem system decyduje, jak długo aplikacja korzysta z procesora i gdy ten czas upływa, przekazuje kontrolę nad nim kolejnej aplikacji (poprzednia zostaje wywłaszczona). W ten sposób zawieszony program nie może zawiesić całego systemu. Z wielozadaniowości z wywłaszczaniem korzystają systemy: OS/2, Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Linux, UNIX
Zad.011
Wielodostęp to możliwość jednoczesnego korzystania z usług systemu komputerowego przez wielu użytkowników. Wielodostęp jest organizowany w oparciu o jednostkę centralną o dużej mocy obliczeniowej, do której podłącza się wiele terminali, i podział zasobów, w tym podział czasu. Wielodostęp może obejmować dziesiątki, a nawet setki użytkowników dzielących wspólne zasoby (zwłaszcza procesor).
Wielozadaniowość cecha systemu operacyjnego, która pozwala uruchomić i wykorzystywać więcej niż jedną aplikację w tym samym czasie. Można więc jednocześnie np. kopiować pliki na dyskietkę magnetyczną, drukować coś na drukarce i dokonywać obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
Zad. 012
W systemie Linux pojęcie procesu jest rozumiane jako wykonywany w systemie program.
Zad. 013
Wątek - jednostka wykonania programu, rozróżniana i szeregowana przez jądro. W programowaniu część aplikacji, która może zostać wywołana niezależnie od innych części. Należące do tego samego procesu wątki dzielą wspólny adres pamięci.
Zad. 014
CP/M, DOS, Mac OS, MS Windows, AmigaOS,
Zad. 015
Zasoby systemowe to ilość pamięci RAM dostępnej dla systemu operacyjnego.
Zad. 016
Rejestr Windows
Są w nim przechowywane wszystkie informacje niezbędne systemowi operacyjnemu do poprawnej pracy dotyczące m.in. użytkowników, urządzeń podłączonych do komputera i ich konfiguracji, a także zainstalowanych programów. Uszkodzenia rejestru prowadzą zwykle do niemożności korzystania z programów, a często nawet do konieczności reinstalacji systemu operacyjnego. Rejestr w systemach Windows jest przechowywany w plikach o nazwie user.dat i system.dat

Zad 017
Kosz to miejsce, w którym Windows umieszcza skasowane przez użytkownika pliki i foldery. Dzięki temu można je przed ostatecznym usunięciem odzyskać. Ikona Kosza widoczna jest na pulpicie.

Zad. 018
Schowek to wydzielona część pamięci komputera, w której użytkownik może tymczasowo przechowywać dane - teksty czy grafikę. Ze schowka korzysta się najczęściej po to, by dane wstawić za chwilę w inne miejsce. Kopiowanie danych do schowka następuje po wybraniu polecenia Kopiuj lub Wytnij w danej aplikacji, ale także np. po naciśnięciu klawisza Print Screen (obraz całego ekranu).

Zad. 019
Plik wsadowy to plik tekstowy i jednocześnie plik wykonywalny, który zawiera zrozumiałe dla komputera polecenia. Pliki wsadowe prawie zawsze uruchamiane są przez użytkownika (a nie w wyniku działania programu). Po uruchomieniu pliku wsadowego wykonywane są zawarte w nim rozkazy, np. uruchamiane programy. Pliki wsadowe mają rozszerzenie .bat i .cmd Ang. batch - zestaw (instrukcji).

Zad.020
API to zbiór poleceń, za pomocą których programista wykorzystuje różne funkcje systemu operacyjnego lub uzyskuje od niego informacje. Część z tych poleceń można stworzyć samemu od podstaw, ale istnieje także wiele poleceń API, których nie można zastąpić innymi. API na przykład pozwala bardzo szybko tworzyć graficzny interfejs użytkownika. Polecenia API są także zalecanym sposobem komunikowania się z urządzeniami, np. z drukarką.

Zad.021
? Mac OS
? Windows XP
? Windows Vista
? Linux
? Unix

2. FUNKCJE SYSTEMU OPERACYJNEGO

Zad. 001
Dysk twardy to element komputera służący do trwałego przechowywania danych - zostają one na nim zachowane także po wyłączeniu komputera.
Zad. 002
System plików to sposób, w jaki komputer organizuje pliki i katalogi na nośniku danych o swobodnym dostępie. System plików określa to, jak informacje są zapisywane i odczytywane; definiuje także wielkość klastrów, możliwe do użycia atrybuty plików oraz schemat poprawnych nazw plików i katalogów - ich długość i dopuszczalne znaki w nazwach. Najpopularniejsze systemy plików to FAT16, FAT32 oraz NTFS w systemach Windows oraz ext2 w Linuksie. Inne systemy plików to: HPFS, CDFS i VFAT.
Zad. 003
Atrybuty pliku to dodatkowe informacje dołączane do pliku. Ich zadaniem jest opisywanie i regulowanie użycia pliku. W systemie plików FAT istnieją cztery rodzaje atrybutów plików: ukryty, tylko do odczytu, archiwalny i systemowy.
Zad. 004
W systemie NTFS oprócz tych czterech standardowych atrybutów dodane zostały dodatkowe atrybuty bezpieczeństwa - dzięki nim wiadomo na przykład, którzy użytkownicy mają prawo do modyfikacji istniejących plików na dysku twardym.
Zad. 005
Linux posiada następujące atrybuty:
read (r) ? odczyt write (w) ? zapis execute (x) ? wykonanie Można te atrybuty przydzielać dla trzech klas użytkowników: user (u) ? właściciel group (g) ? grupa others (o) - inni użytkownicy
Zad.006
Typowym podziałem dysku w systemie MS windows jest podział na partycje
Zad. 007
Udostępnianie zasobów przez Sambę
Jeśli mamy już zainstalowaną Sambę na naszym Slacku [badz innym distro] przechodzimy do katalogu /etc/samba gdzie znajduje się plik konfiguracyjny smb.conf edytujemy go jako root przez np wydanie komendy nano smb.conf
W treści pliku wpisujemy:
[global] workgroup = site server string = Samba Server security = share
log file = /var/log/samba/log.%I
log level = 2
max log size = 2000
preferred master = yes
domain master = yes
wins support = yes
os level = 65
smb passwd file = /etc/samba/smbpass
hosts allow = ip komputera ktory ma miec dostep do plikow

[udostepnione1]
path = sciezka do udostepnianego katalogu
create mask = 0777
directory mask = 0777
writeable = no
guest ok = yes

[udostepnione2]
path = sciezka do udostepnianego katalogu
create mask = 0777
directory mask = 0777
writeable = no
guest ok = yes

W hosts allow możemy dać dostę całej grupie komputerów z naszej sieci poprzez zastąpienie zmiennej cyfry *.
np: hosts allow = 10.0.0.*
Jeśli użytkownicy mają mieć możliwość zapisywania w udostępnianych katalogach należy argument writeable zmienić na yes
I gotowe!
Teraz po wpisaniu w przeglądarce drugiego komputera adresu smb://ip naszego PC zobaczymy udostępnione zasoby. Wiekszość dystrybucji Linuxa wykryje je automatycznie i umożliwi do nich dostęp od raz z poziomu pulpitu.
Zad. 008
W systemie MS Windows/Linux zainstalowane oprogramowanie uruchamiamy podwójnym kliknięciem mysz
Zad.009
Program nie zainstalowany w systemie uruchamiamy tak samo jak zainstalowany
Zad. 010
W systemach MS Windows/Linux katalog tworzy się klikając prawy przycisk myszy. Następnie wybiera się zakładkę nowy, a dalej wybiera się folder. Po kliknięciu myszą nadajemy nazwę naszemu folderowi.
Zad. 011
W systemach MS Windows/Linux elementy w katalogu zaznacza się klikając i przytrzymując lewy przycisk myszy, następnie przeciąga się wskaźnik myszy po elementach, które chcemy zaznaczyć. Jeśli chcemy zaznaczyć pojedyncze elementy przytrzymujemy klawisz Ctrl i klikamy mszą na elementy, które chcemy zaznaczyć.
Zad. 012
W systemach MS Windows/Linux zaznaczone elementy przenosi się klikając na jeden z zaznaczonych elementów i przytrzymując klawisz myszki przeciągamy zaznaczone elementy tam gdzie chcemy.
Zad. 013
W systemach MS Windows/Linux zaznaczone elementy kopiujemy klikając na nie prawym przyciskiem myszy. Potem wybieramy zakładkę kopiuj.
Zad. 014
W systemach MS Windows/Linux zaznaczone elementy usuwamy klikając na nie prawym przyciskiem myszy. Potem wybieramy zakładkę usuń i zatwierdzamy klikając tak.
Zad. 015
W systemach MS Windows/Linux usunięte elementy Odtwarzamy klikając na nie prawym przyciskiem myszy. Potem wybieramy zakładkę przywróć. Potem wchodzimy do folderu gdzie przywrócił się nasz plik i odtwarzamy go.
Zad. 016
W systemach MS Windows/Linux nazwę pliku zmienia się klikając prawym przyciskiem na ten plik i wybierając zakładkę zmień nazwę. Następnie wpisujemy nową nazwę.
Zad. 017
Zewnętrzne nośniki danych obsługiwane przez współczesne systemy operacyjne:
? CD-ROM- Odmiana płyty kompaktowej. Na dyskach CD-ROM zapisane są mechanicznie wytłoczone dane komputerowe
? Dyskietka magnetyczna- nośnik danych komputerowych służący do przechowywania i przenoszenia małych porcji informacji
? Pamięć USB- urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną typu Flash EEPROM, zaprojektowane do współpracy z każdym komputerem poprzez port USB i używane do przenoszenia danych między komputerami.
Zad. 018
Fragmentacja dysku to naturalny proces, w wyniku którego pliki znajdujące się na dysku twardym są zapisane na niesąsiadujących z sobą klastrach dysku. Dzieje się tak dlatego, że komputer zapisuje nowe dane w pierwszym wolnym klastrze dysku, który znajdzie. Na początku dysk zapełnia się więc równomiernie. Jednak gdy w trakcie użytkowania komputera kasowane są dane (np. w wyniku odinstalowania programów), powstają obszary zapisane przedzielone obszarami niezapisanymi. Kiedy teraz zainstalowany zostanie nowy program, to jego jedna część zmieści się w pozostawionym przez poprzedni program fragmencie na dysku, a pozostała zostanie zapisana w najbliższym wolnym miejscu. Niektóre pliki ulegną więc prawie na pewno fragmentacji. Do fragmentacji dochodzi także, gdy modyfikowane są zapisane na dysku dokumenty - dodatkowa zawartość dopisywana jest w zupełnie innym miejscu. Fragmentacja jest objawem niekorzystnym, gdyż spowalnia dostęp do danych. Aby odczytać sfragmentowany plik, głowica dysku twardego musi zatrzymać się w kilku miejscach, przez co wydłuża się czas dostępu do informacji. Proces fragmentacji plików występuje na każdym komputerze i co pewien czas (np. raz na tydzień) należy wykonać defragmentację dysku.
Zad. 019
Podstawowe czynniki wpływające na wydajność systemu komputerowego:
? Pamięć
? Pojemność na dysku
? Wielkość taktowania rdzenia procesora
? Ilość pamięci operacyjnej RAM
Zad. 020
W systemie MS Windows/Linux pliki wyszukuje się klikając na start, a następnie na wyszukaj. W Windows Vista wystarczy kliknąć na start i na dole będzie rozpocznij wyszukiwanie.
Zad. 021
Ab zabezpieczyć plik przed niepowołanym dostępem w systemie MS Windows/Linux należy nadać hasło przez program, archiwizować lub ukryć dany plik.
Zad. 022
W systemie MS Windows/Linux aby sprawdzić ile zostało miejsca na dysku wystarczy kliknąć na dany dysk prawym przyciskiem i wybrać właściwości.

Zad. 023
Lewy przycisk służy zwykle do wybierania poleceń lub wskazywania elementów na ekranie, natomiast prawy ? do korzystania z menu podręcznego.
Zad. 024
Aby zmienić rozdzielczość lub liczbę kolorów należy na pulpicie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać właściwości. Następnie ustawienia ekranu i tam wybieramy jka chcemy rozdzielczość i liczbę kolorów.
Zad. 025
Konto użytkownika- w systemach komputerowych konto oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi. We współczesnych systemach operacyjnych konta posiadają unikalną nazwę i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem.
W systemach operacyjnych Windows rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje kont:
? administracyjne
? użytkownika zaawansowanego,
? użytkownika
Zad. 026
Pełny dostęp do wszystkich programów i zasobów komputera ma administrator.
Zad. 027
Uaktualnienia systemu służą do tego aby system mógł jeszcze lepiej pracować. Od czasu do czasu trzeba ?załatać dziury", żeby system był stabilniejszy i bezpieczniejszy. Wystarczy mieć dostęp do sieci Web.
Zad. 028
Plik wymiany to plik wykorzystywany przez Windows jako pamięć wirtualna, zwykle ma rozszerzenie .swp Umożliwia obejście ograniczeń stawianych przez niedobór pamięci RAM. Standardowo wielkość pliku wymiany jest ustalana dynamicznie przez system operacyjny - rośnie i maleje w miarę potrzeby. Przy ręcznym ustawianiu wielkości pliku wymiany należy ustawić prawie dwa razy więcej pamięci wirtualnej niż pamięci RAM. W wypadku komputerów z minimum 512 MB można wyłączyć pamięć wirtualną. Nazwa plik wymiany wzięła się stąd, że informacje, które nie mieszczą się w pamięci RAM komputera, a nie są aktualnie potrzebne, zostają tymczasowo wysłane do pliku wymiany. Kiedy nadal występuje niedobór pamięci, do pliku wymiany przesyłane są również dane wykorzystywane do działania aplikacji. Dzięki temu można uruchamiać aplikacje potrzebujące znacznie więcej pamięci operacyjnej niż zainstalowano. Odczytywanie danych znajdujących się w pliku wymiany trwa jednak wielokrotnie dłużej niż informacji zapisanych w pamięci RAM - tak więc wykorzystywanie pliku wymiany spowalnia działanie komputera.
Zad. 029
W systemie MS Windows możemy wpisywać polecenia słowne wchodząc do systemu DOS. Wystarczy kliknąć na start, tam kliknąć uruchom i wpisać command i kliknąć ok.
Zad. 030
Tryb awaryjny to jeden z trybów uruchamiania Windows. W trybie awaryjnym większość sterowników urządzeń nie jest wczytywana po to, by system operacyjny uruchomił się, a użytkownik mógł usunąć wynikające z ich wadliwej pracy problemy. Tryb awaryjny można uruchomić ręcznie, wciskając klawisz F8 podczas pierwszej fazy uruchamiania się systemu operacyjnego. Zostanie on także automatycznie uaktywniony, gdy system poprzednio nie uruchomił się poprawnie.
Zad. 031
1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny systemu Windows do stacji dysków DVD lub CD w komputerze, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
?Jeśli na komputerze jest już zainstalowany system operacyjny i nie chcesz tworzyć, powiększać, usuwać ani formatować partycji, przejdź do kroku 2.
?Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego lub jeśli chcesz tworzyć, powiększać, usuwać lub formatować partycje, musisz ponownie uruchomić komputer z dyskiem instalacyjnym włożonym do stacji dysków CD lub DVD. Spowoduje to uruchomienie (?rozruch?) komputera z instalacyjnego dysku CD lub DVD. Jeśli pojawi się prośba o naciśnięcie klawisza w celu uruchomienia komputera z dysku DVD lub CD, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli pojawi się strona Instalowanie systemu Windows, przejdź do kroku 2.
2. Na stronie Instalowanie systemu Windows postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj teraz.
3. Zaleca się, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrać najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Do uzyskania aktualizacji instalacji niezbędne jest połączenie internetowe.
4. Zdecydowanie zaleca się, aby na stronie Wpisz klucz produktu, aby dokonać aktywacji wpisać 25-znakowy klucz produktu w celu uniknięcia problemów podczas aktywacji.
5. Na stronie Przeczytaj warunki licencji kliknij opcję Akceptuję warunki licencji, jeśli akceptujesz te warunki.
6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.
Uwaga: Po kliknięciu opcji Niestandardowa instalacja nie może być kontynuowana, jeśli użytkownik ma kopię uaktualnienia do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista i nie ma wersji systemu Windows, którą można uaktualnić. Aby kontynuować instalację przy użyciu tej metody, należy zainstalować kopię systemu Windows 2000 lub Windows XP.
7. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? wybierz, gdzie chcesz zainstalować system Windows.
?Jeśli nie chcesz dzielić dysku twardego na partycje, kliknij przycisk Dalej. Instalacja rozpocznie się automatycznie. Może zostać wyświetlony raport o zgodności z listą programów i sterowników programowych, które nie będą działać po instalacji. Po zakończeniu instalacji można rozwiązać wszelkie problemy.
?Jeśli masz do dyspozycji istniejącą partycję i chcesz zainstalować więcej niż jeden system operacyjny na tym samym komputerze, możesz zainstalować system Windows na konkretnej partycji. (Taka konfiguracja jest nazywana konfiguracją z uruchamianiem wielu systemów operacyjnych.) W tym celu zainstaluj system Windows na partycji innej niż ta, na której jest zainstalowana obecnie używana wersja systemu Windows. Aby zainstalować system Windows na istniejącej partycji, wybierz partycję, której chcesz używać, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. Może zostać wyświetlony raport o kompatybilności.
?Jeśli chcesz utworzyć, powiększyć, usunąć lub sformatować partycję, musisz uruchomić system Windows z instalacyjnego dysku DVD lub CD. Jeśli proces instalacji nie został rozpoczęty w ten sposób, wykonaj instrukcje uruchamiania systemu Windows z instalacyjnego dysku DVD lub CD opisane w pierwszym kroku tej procedury, a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na kolejnych ekranach. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? kliknij polecenie Opcje dysku (zaawansowane), kliknij żądaną opcję, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. Może zostać wyświetlony raport o kompatybilności.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Uwaga: Po zakończeniu instalacji należy koniecznie włączyć istniejące lub zainstalować nowe oprogramowanie antywirusowe.
Zad. 032
Zasady tworzenia skryptów:
Każde zapisane w skrypcie polecenie musi być zapisane w oddzielnej linii (no... chyba że
użyjemy separatora ';').
Pierwsza linia każdego skryptu musi zawierać wywołanie shella, pod którym skrypt będzie
wykonywany.
Np. dla basha:
#!/bin/bash
Aby skrypt dało się uruchomić należy zmienić mu uprawnienia (tak aby przynajmniej
właściciel mógł go uruchamiać).
chmod 700 skrypt
Żeby uruchomić skrypt musimy wpisać (będąc np. w tym samym katalogu) ścieżkę dostępu
do niego:
./skrypt


Zad. 033
System operacyjny zarządza następującymi zasobami komputera:
? dyskiem twardym na którym można zapisywać i przechowywać pliki
? Różnymi sprzętami np.drukarka umożliwiająca drukowanie
? pamięcią RAM, w której uruchamiane są programy
3.START SYSTEMU OPERACYJNEGO
Zad. 001
MBR- główny sektor rozruchowy, pierwszy sektor dysku twardego zawierający tablicę z informacjami o układzie partycji, a także program, który przekazuje kontrolę nad komputerem systemowi zainstalowanemu na jednej z partycji.
Zad. 002
Post- wiadomość wysłana na grupę dyskusyjną i widoczna na niej dla innych internautów.
Zad. 003
Kolejne operację wykonywane przez komputer w czasie startu:
? Po włączeniu komputera na ekranie pojawi się jedynie kilka linijek tekstu. Komputer sygnalizuje tym samym, że wykonuje właśnie test wszystkich urządzeń. Stąd bierze się odgłos pracy twardego dysku i napędu dyskietek.
? Jeśli wszystko jest w porządku, rozpoczyna się ładowanie systemu operacyjnego z twardego dysku do pamięci operacyjnej.
? Wykonywane są przy tym polecenia zawarte w plikach AUTOEXEX.BAT i CONFIG.SYS.
? Na koniec uruchamiany jest system Windows. Równocześnie dokonywana jest też kontrola stanu drukarki, co możemy poznać po miganiu diod kontrolnych na jej panelu sterowania.
? Kiedy pojawi się ekran Windows komputer jest gotowy do pracy.
Zad. 004
Kolejność pamięci masowej, z której komputer próbuje wczytać system operacyjny w czasie startu:
? procesor: dysk hdd
? pamięć operacyjna: ram
Zad.005
Nośniki z jakich komputer może załadować system operacyjny:
? -dysk hdd
? -płyta CD lub DVD
? -dyskietka
Zad. 006
Można uruchomić system operacyjny MS-Windows za pomocą specjalnego moduły na karcie sieciowej, która jest na stałe połączona z serwerem, który odgrywa rolę ?magazynu danych??.
Zad. 007
Na jednym komputerze można zainstalować więcej niż jeden system operacyjny ale potrzebne są do tego oddzielne partycje, przy czym różne systemy muszą być różne systemy plików, np. pod Windows XP ??fat32?? lub ??ntfs??, a pod Windows Vista tylko już ??ntfs??.
Zad. 008
Podstawowe tryby startu systemu operacyjnego w MS-Window:
? TRYB AWARYJNY - rozruch systemu odbywa się przy załadowaniu minimalnej liczby sterowników i usług systemowych, które są absolutnie niezbędne do rozruchu systemu. Programy znajdujące się w grupie STARTUP, nie zostają ładowane, aby było możliwe między innymi, usunięcie problemów wywoływanych przez te właśnie programy.
? TRYB AWARYJNY Z OBSŁUGA SIECI - bardzo zbliżony w działaniu i funkcjonalności do standardowego trybu awaryjnego, z tą różnicą, że są ładowane dodatkowe usługi pozwalające na poruszanie się w sieci. Ten tryb umożliwia wykorzystanie funkcji ZASAD GRUP, także tych realizowanych przez serwer podczas operacji logowania, a także zasad obowiązujących na lokalnej maszynie.
? TRYB AWARYJNY Z WIERSZEM POLECENIA - po załadowaniu tego trybu, nie mamy możliwości korzystania z myszy, gdyż EXPLORER.EXE nie zostaje załadowany. W zamian zostaje uruchomione środowisko interpretera poleceń - czyli środowisko DOS`owe.
? WŁĄCZ REJESTRACJĘ ROZRUCHU - proces normalnego rozruchu systemu. Dodatkowo podczas uruchamiania, tworzony jest plik dziennika o nazwie Ntbtlog.txt w głównym folderze systemowym ,który zawiera nazwy i stany wszystkich załadowanych do pamięci sterowników.
? WŁĄCZ TRYB VGA - uruchamia system z wykorzystaniem podstawowego sterownika karty graficznej . Tryb ten należy stosować gdy obecny w systemie sterownik został uszkodzony, lub został zainstalowany sterownik niekompatybilny.
? OSTATNIA ZNANA DOBRA KONFIGURACJA - po wystąpieniu awarii, lub w razie występowania różnych problemów, użycie tej opcji powoduje uruchomienie systemu w ostatniej konfiguracji, w której system działał poprawnie.
? TRYB ODZYSKIWANIA USŁUG KATALOGOWYCH - odnosi się jedynie do domen Windows 2000 i XP. Przy uruchamianiu, wyświetlane są informacje odnoszące się do systemu: liczba procesorów, ilość pamięci, zainstalowane poprawki czy numer wersji systemu.
? TRYB DEBUGOWANIA - uruchomienie w tym trybie, powoduje zainicjowanie procesu sprawdzania i próby naprawy jądra. Jest to możliwe z tego względu, że debuger ma bezpośredni dostęp do jądra.
? NORMALNY ROZRUCH - opcja która uruchamia system w normalnym trybie, z ładowaniem wszystkich skonfigurowanych usług i zainstalowanych aplikacji.
Zad. 009
Cold restart -zimny restart ponowne uruchomienie komputera poprzez wyłączenie z sieci i ponowne włączenie.
Warm restart-ciepły restart wznowienie pracy komputera przy użyciu kombinacji klawiszy [Alt Ctrl Del] lub odpowiadającego im przycisku Reset. Ciepły restart jest dużo szybszy od zimnego restartu, który ma miejsce wtedy, gdy odetniesz zasilanie.
Zad. 010
Profil użytkownika- jest to zbiór folderów i danych przechowujących informację o aktualnych ustawieniach systemu, pulpitu i aplikacji jak również dane prywatne. Zawiera on również informację o wszystkich połączeniach sieciowych, które są ustawione w momencie logowania się użytkownika do komputera, ustawienia menu. Start oraz mapowanie dysków serwerów. Zapewniają stałą konfigurację środowiska pulpitu, jakie było podczas ostatniej sesji z komputerem. Profil użytkownika jest tworzony podczas jego pierwszego podłączenia się do systemu i przechowywanym w tym systemie.
Konto użytkownika-w systemach komputerowych konto oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi. We współczesnych systemach operacyjnych konta posiadają unikalną nazwę (login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem.
Zad. 011
? BIOS sprawdza pierwsze sektory nośników danych w poszukiwaniu programu rozruchowego.
? Program rozruchowy (Lilo lub Grub) ładuje jądro systemu.
? Sprawdzanie sprzetu, montowanie głównego systemu plików.
? Uruchomienie programu inti.
? Inicjalizacja odpowiednich usług.
Zad. 012
Logowanie- polega na podawaniu loginu i hasła w celu wejścia do określonego systemu informatycznego lub otrzymanie w nim określonych uprawnień.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 22 minuty