profil

Zagadnienia na ustny egzamin dojrzałości - 2002 - dla Technikum 5cio-letnich Zawodowych.

poleca 85% 476 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Człowiek jako istota społeczna (wyjaśnienie pojęć: osobowość, tożsamość, mentalność)
2. Klasyfikacja wartości regulujących życie społeczne i omówienie
3. Podział potrzeb wyznaczających cele w życiu człowieka
4. Rodzaje postaw wobec rzeczywistości społecznej
5. Rodzaje grup społecznych (definicja grupy społecznej).
Wyjaśnienie pojęć: subkultura, konformizm, nonkonformizm)
6. Społeczeństwo jako struktura (charakterystyka społeczeństwa obywatelskiego)
7. Cechy definicyjne narodu
8. Prawa człowieka i ich ochrona
9. Władza jako zjawisko społeczne (cechy władzy)
10. Cechy państwa, formy współczesnych państw (państwo prawa, państwo totalitarne, państwo autorytarne)
11. Ustroje polityczne wybranych państw (formy rządów w państwach: demokratycznym, totalitarnym, autorytarnym)
12. Główne ideologie funkcjonujące we współczesnym świecie (liberalizm, konserwatyzm, myśli chrześcijańsko-demokratyczne, myśli socjaldemokratyczne)
13. Transformacja systemowa w Polsce
14. Konstytucyjne zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej
15. Partie polityczne współczesnej Polski
16. Związki zawodowe i organizacje pracodawców
17. Władza ustawodawcza. Funkcje parlamentu
18. Władza wykonawcza, zadania prezydenta RP i Rady Ministrów (zakres kompetencji prezydentów, kompetencji Rady Ministrów, skład Rady Ministrów, powoływanie i odpowiedzialność rządu)
19. Sądownictwo. Organy ochrony prawnej (organy orzekające, organy kontroli przestrzegania prawa), zadanie organów ochrony prawnej, zasady wymiaru sprawiedliwości
20. Terenowe władze administracyjne, organy samorządu terytorialnego, samorząd społeczny.
21. Podstawowe problemy społeczeństwo gospodarującego
22. Cechy gospodarki rynkowej (rynek i jego mechanizm, rynek i konkurencja, podmioty gospodarcze)
23. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki rynkowej (rodzaje przedsiębiorstw, marketing, biznes plan, kooperacja, konkurencja, holding, fuzja, towarzystwo holdingowe)
24. System pieniężno-kredytowy (banki i bankowość, rodzaje kredytu
25. Budżet państwa, funkcja budżetu, podatek, deficyt budżetowy
26. Produkt społeczny, rodzaje papierów wartościowych, giełda papierów wartościowych
27. Rola państwa w gospodarce rynkowej, problemy polskiej gospodarki (problem bezrobocia)
28. Polska w stosunkach międzynarodowych
29. Cele i kierunki polskiej polityki zagranicznej
30. Globalne problemy współczesnego świata (problemy polityczne, problemy społeczno-ekonomiczne, problemy cywilizacyjno-kulturowe)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata