profil

Ochrona środowiska we WSAS - materiały na sciąge

poleca 85% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1)Jaka ustawa reguluje ochronę środowiska?
Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001
2)Kto sporządza mapy akustyczne?
Starosta, co 5 lat
3) Formy ochrony przyrody:
-park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, obszar natura 2000
4) Charakterystyczne cechy środowiska:
Wielowymiarowość środowiska, interdyscyplinarne traktowanie problemów,
5) Kto sporządza państwowy monitoring środowiska?
Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności monitoring środowiska. Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosują ujednolicenia metody zbierana, gromadzenia i przetwarzania danych. Dostępne bazy danych prowadzą: wojewoda i starosta. Rolę koordynatorską państwowego monitoringu środowiska pełni Główny Inspektor Ochrony środowiska.
6) Które grunty można wywłaszczyć na cele nierolnicze?
Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki a w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej
8) Na czym polega powszechne korzystanie ze środowiska?
Przysługuje każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego w tym wypoczynku i uprawiania sportu.
9) Rodzaje opłat ekologicznych?
To opłaty pobierane za:
Emisję zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzanie ścieków, pobór wody, składanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów poza obszarami lasów, za korzystanie z urządzeń wodnych, poszukiwanie i wydobywanie kopalin, koncesje geologiczne, przejmowanie gruntów na cele nierolnicze, opłaty produktywne i depozytowe.
10) Kto i na jaki czas uchwala program ochrony środowiska?
Sporządzają go odpowiednie organy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ich projekty sa opiniowane odpowiednio przez zarząd jednostki wyższego szczebla lub Ministra Środwiska. Raz na dwa lata zarząd województwa, powiatu czy gminy sporządza raporty, które przedstawiane są odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub gminy.
11) Akt prawny o ochronie środowiska
Konstytucja, Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 roku.
12)Instytucje doradcze:
Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
13) Instytucje kontrolne:
Kontrola państwowa: NIK, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola społeczna: działalność pozarządowa organizacji i ruchów społecznych
14) Wody publiczne:
Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialneg
Płynące wody nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu
15) Kto jest właścicielem wód podziemnych?
Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Montaż urządzeń wymaga pozwolenia. W innym wypadku: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
16) Opłaty produktowe
Obciążenia finansowe nakładane są na produkty szkodliwe dla środowiska, są wliczane w cenę produktu zanieczyszczającego środowisko, które są zwracane w momencie przekazanie odpadu poużytkowego tj. Opłata za opakowania z sztucznych tworzyw, aluminium, świetlówki, chłodziarki etc
17)Kto jest odpowiedzialny za odprowadzania ścieków:
Gminy
18)Kto decyduje w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska?
Wójt jest właściwy w sp. wydawania decyzji oraz przyjmowania wyników pomiarów
19) Jaka ustawa reguluje prawo wodne?
Ustawa prawo wodne z 18.07.2001
20) instrumenty realizacji ochrony środowiska:
- prawne: ustawy, rozporządzenia rady ministrów i Wojewodów, kodeks karny i cywilny
- administracyjne: normy ekologiczne, pozwolenia i decyzje adm, wstrzymanie działalności
- ekonomiczne: opłaty, subwencje, systemy depozytowe,
- społeczne: edukacja ekologiczna, pozarządowe organizacje rządowe
21) Zadania Sejmu:
Zatwierdza politykę ekologiczną państwa, stanowi prawo działalności ustawodawczej, przyjmuje co 4 lata raporty Rady Ministrów z realizacji polityki ekologicznej.
22) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska:
Kontroluje przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania jego zasobów, wymierza kary pieniężne, współpracuje z wojewodą.
23) Starosta powiatowy:
Wydaje pozwolenia na korzystanie ze środowiska, uzgadnia decyzje o rekultywacji.
25) Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska
1) Zasada kompleksowości
2) Zasada zachowania równowagi przyrodniczej
3) Zasada gospodarności
4) Zasada planowości
5) Zasada wyższości ochrony środowiska nad działalnością gospodarczą
6) Zasada integracji funkcjonalnej
7) Zasada legalności
26) Podstawowe funkcje Prawa Ochrony Środowiska
1) funkcja organizacyjna
2) Funkcja reglamentacyjno-ochronna
3) Funkcja ochrony praw podmiotowych
4) Funkcja stymulatora procesów gospodarczych
5) Funkcja udrażniania postępu technicznego
6) Funkcja represyjna
27) Monitoring
- sporządzany raz na 5 lat
28) Kto ma prawo własności wód:
Skarb Państwa lub inne osoby prawne, osoby fizyczne
29) Które wody nie podlegają obrotowi cywilno-prawnemu:
Wody należące do Skarbu Państwa
30)Czyim obowiązkiem jest utrzymanie wód?
Właściciela wód
31) Co oznacza korzystanie z wód powszechne, zwykłe i szczególne?
Powszechne-słuzy do zaspokojenia potrzeb osobistych gospodarstw domowych bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych a także do wypoczynku, uprawiania sportu, turystyki
Zwykle- służy do zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego z wyjątkami z ustawy
Szczególne- wymaga uzyskania pozwoleń
32) Co oznacza zarzadzanie zasobami wodnymi:
Zaspakajanie potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami.
33) Zanieczyszczenie środowiska
Wprowadzenie do środowiska substancji stałych, ciekłych, gazowych albo energii, która może spowodować zanieczyszczenie
34) Nadzwyczajne zagrożenie to:
Nagłe zdarzenie nie będące klęską żywiołową mogące wywołać zanieczyszczenie lub pogorszenie stanu środowiska
35)
Najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia:
Dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, azotu, fosforu, rtęci, ropy, DDT, pestycydy

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Nauki
Typ pracy