profil

Zasady i tryb powoływania wewnętrznych służb ochrony

poleca 87% 111 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasady i tryb powoływania wewnętrznych służb ochrony

Wewnętrzne służby ochrony stanowią uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników, powołane do ochrony przedsiębiorstw lub jednostek organizacyjnych. Z określenia tego wynika, że mogą one funkcjonować w zakładach produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych, do których odnosi się termin przedsiębiorstwa oraz w innych instytucjach , związkowych, korporacyjnych, zakładach użytkowności publicznej, do których odnosi się termin jednostki organizacyjne. Są one więc powoływane dla ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, którymi zarządzają przedsiębiorcy.
Wewnętrzne służby ochrony podlegają kierownikowi jednostki lub osobie przez pisemnie przez niebo upoważnionej, bezpośrednio podporządkowanej temu kierownikowi. Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta służba działa, uwzględniając rodzaj produkcji lub charakter działalności jednostki, albo nazwę chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia. Wewnętrzne służby ochrony mogą być powołane w obiektach:
Wpisanych do ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegającym obowiązkowi ochrony, prowadzonej przez wojewodów
Nie ujętych w ewidencji przez wojewodów, na wniosek ich kierowników uzasadniony ważnym interesem gospodarczym lub publicznym, na podstawie zezwolenia właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.
W pierwszym przypadku tryb powołania wewnętrznej służby ochrony składa się z następujących etapów:
umieszczenie obszaru, obiektu lub urządzenia w ewidencji prowadzonej przez wojewodów.
sporządzanie planu ochrony obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającemu obowiązkowej ochronie i uzgodnienie go z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji.
powołanie wewnętrznej służby ochrony przez kierownika jednostki.
sprawdzenie i potwierdzenie powołania wewnętrznej służby ochrony przez komisję powołaną przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
W drugim przypadku tryb powoływania wewnętrznej służby ochrony jest następujący:
skierowanie do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji wniosku o utrzymanie wewnętrznej służby ochrony przez uprawnionego do tego kierownika jednostki. Do wniosku należy załączyć plan ochrony jednostki.
wydanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.
powołanie wewnętrznej służby ochrony przez uprawnionego do tego kierownika jednostki w ciągu 3 miesięcy od wydania zezwolenia.
sprawdzenie powołania wewnętrznej służby ochrony przez komisję
W obu przypadkach potwierdzeniem powołania wewnętrznej służby ochrony jest protokół sporządzony przez komisji. Komisja sprawdza spełnienie warunków powołania wewnętrznej służby ochrony, określonych w planie ochrony:
a) danych dotyczących specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej.
b) danych dotyczących rodzaju zabezpieczeń

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty