profil

Jak rozumiesz pojęcie metodyki wychowania ? Jaką metodę wychowania i dlaczego uważasz za niezbędną w relacji : rodzice – dzieci?

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przez metodykę wychowania rozumiem sposób postępowania wychowawcy czyli rodzica polegający na wywieraniu określonych bodźców mających na celu ukształtowania osobowości wychowanka ? dziecka. O sukcesie pedagogicznym decyduje w dużej mierze zaistniała sytuacja jak i cechy osobowości wychowanka.
Istnieją różne klasyfikacje metod wychowania które można podzielić na :
- metody indywidualne i grupowe
- metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego
- metody wpływu osobistego , sytuacyjnego i społecznego oraz metody kierowania samowychowaniem
- metody strukturalne i sytuacyjne
Każda z tych metod jest inna , lecz nawzajem wszystkie się uzupełniają i nie można ich pomijać w procesie wychowawczym.
Metody wychowania możemy podzielić na :
*metody oddziaływań indywidualnych:
- metoda modelowania
- metoda zadaniowa
- metoda perswazyjna
- metoda nagradzania i karania
oraz
* metody oddziaływań grupowych :
- metoda organizowania działalności zespołowej i samorządowej
- metoda współudziału uczniów w organizowaniu lekcji
Chciałabym przybliżyć metodę modelowania gdyż jest ona jedna z najczęściej stosowanych metod wychowawczych . Metoda modelowania czyli metoda przykładu jest najskuteczniejszą z metod wychowawczych , jej skuteczność potwierdza fakt , iż słowa uczą a przykłady pociągają . Możemy tu zaobserwować u osób które często ze sobą przebywają . Ludzie Ci po pewnym czasie zaczynają się podobnie zachowywać .Dzieje się to w wyniku nieświadomego przyswajania sobie postaw i zachowań innych ludzi . Naprzykład po powrocie z dwutygodniowej wycieczki w góry możemy zauważyć , iż zmienia się sposób rozmowy zaczynamy mówić z akcentem i w gwarze góralskiej .
Taka skłonność przejawia się i u dzieci które upodabniają się do swoich rodziców .Dziecko naśladuje zachowanie wzoru lub wzorca oraz identyfikuje się z nim zarówno w warstwie poglądów , wyborów jak i w konkretnych działaniach w środowisku .Metodę modelowania nazywamy także metodą działania własnym przykładem jak i metodą dawania dobrego przykładu . Możemy więc powiedzieć ,że nauczamy przez tok zwane ,, zarażanie się?? w wychowaniu. Metoda dawania dobrego przykładu jest bardzo przydatna i pożyteczna z wychowawczego punktu widzenia . W wyniku nagromadzenia odpowiednich bodźców zauważamy , iż staje się ono zdolne do różnych reakcji na cudze potrzeby , braki i oczekiwania .Upodabnianie się do innych osób odbywa się nie zawsze w sposób świadomy i celowy , mamy tu odczynienia z procesem podświadomym który polega na ,, bezwiednym czy odruchowym powtarzaniu zachowań osób z którymi łączy nas bliska znajomość i zażyłość ??. Ułatwienie zastosowania metody przykładu polega na uświadomieniu sobie zachowań które łatwo podlegają procesowi modelowania czyli zwracają i przyciągają uwagę wychowanka .W rodzinie jest to między innymi okazywanie przez rodziców wzajemnego zrozumienia , zaufania , serdeczności , udzielania sobie pomocy , wzajemne zabieganie o zdrowie i samopoczucie . Takie postępowanie rodziców przyczynia się do powstawania atmosfery sprzyjającej naśladowaniu ich zachowań przez dzieci . Uczą się więc one altruizmu od swych rodziców poprzez odwzorowywanie zachowań .
Duży wpływ ma okazywanie im przez rodziców miłości rodzicielskiej . Wyzwala ona i pogłębia w wychowankach pożądane społecznie i moralnie zachowania lub postawy . Modelowaniu podlegają również postawy przybierane w stosunku do otoczenia np. przyjazny stosunek do sąsiadów , znajomych , osób odwiedzających czy innych dzieci .Skuteczność metody modelowania jest na ogół pozytywna lecz zależna t od wielu czynników. Metoda ta może być mniej skuteczna w stosunku do dzieci młodszych niż starszych . Na zmianę zachowań skuteczniej wpływa kilka modeli zachowujących się w podobny sposób niż tylko jeden model . Model wywiera tym większy wpływ na obserwatora , im w wyższym stopniu obserwator postrzega jego kompetencje i prestiż jakim cieszy się w swoim otoczeniu im szerszy jest zakres władzy modela i większe ma on możliwości zapewnienia obserwatorowi oparcia duchowego i materialnego , im w większym stopniu obserwator zauważa u modela podobieństwo do siebie np. pod względem określonych umiejętności , zainteresowań i uzdolnień .
Z tych to przyczyn uważam , iż metoda modelowania jest niezbędna w relacji rodzice ? dzieci , gdyż wprowadza dziecko w sposób skuteczny w świat wartości i norm społecznych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy