profil

Pierwsza pomoc i manewry

poleca 85% 252 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TECHNIKA:

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU !!

OBOWIĄZKIEM PRAWNYM I MORALNYM KAŻDEGO KIEROWCY JEST UDZIELENIE DORAŹNEJ POMOCY POTRZEBUJĄCYM, PRZEDE WSZYSTKIM OFIAROM WYPADKÓW.

Aby móc udzielić pierwszej pomocy należy najpierw ocenić stan poszkodowanego.
Pierwszą czynnością jest skontrolowanie tętna:
zazwyczaj tętno bada się na tętnicy szyjnej lub promieniowej; można jednak również badać je na tętnicy udowej; ważne jest aby sprawdzać tętno trzema palcami.
Druga czynność to skontrolowanie oddechu:
Najpierw trzeba sprawdzić czy w jamie ustnej nie ma ciał obcych np. krew, protezy zębowe, połamane zęby.

Są różne sposoby na sprawdzenie czy poszkodowany oddycha:
a) wysłuchiwanie uchem
b) sposób z zimnym lusterkiem

Należy pamiętać, że we wszystkich tych sposobach chorego układamy z głową odchyloną ku tyłowi oraz podciągamy ku górze żuchwę, gdyż inaczej mażemy chorego oddychającego uznać za nie oddychającego.
Jeżeli chory nie oddycha przeprowadzamy sztuczne oddychanie tzn. metodę usta-usta.
Aby poprawnie przeprowadzić sztuczne oddychanie należy:
-odchylić głowę ku tyłowi,
-podciągnąć żuchwę,
-wdmuchiwać powietrze w tempie 15*min,
-obserwować nadbrzusze i klatkę piersiową.
Jeżeli brakuje tętna na dużych tętnicach przeprowadzamy bezpośredni masaż serca:
-ratowanego umieszczamy na twardym podłożu,
-wywieramy silny nacisk na dolną część mostka w rytmie 60-70*min.
Oto rady, które dają większą skuteczność w przeprowadzaniu metody usta-usta:
-skrzyżowujemy ręce-dzięki temu zwiększamy siłę nacisku na mostek,
-prostujemy ręce w łokciach-ten sposób także zwiększa siłę nacisku na mostek,
-uciskamy nasadą dłoni-chronimy przed złamaniem żeber.
KRWAWIENIE

Jeżeli chory krwawi:
-uszkodzoną tętnicę naciskamy powyżej rany,
-krwawiące miejsce zakrywamy czystą gazą lub materiałem i mocno uciskamy,
-nakładamy opatrunek uciskowy typu koleon-naprzemiennie warstwy bandaża elastycznego i waty lub gazy,
-ranną kończynę umieszczamy nad poziom serca.

Krwawienie wewnętrzne możemy poznać po tym, że jeśli w skutek upadku lub zranienia chory wykazuje poniższe objawy:
ból w klatce piersiowej; ból brzucha; duszność; zimna, spocona lub blada skóra; brak kontaktu słownego; mdłości; wymioty; pragnienie.
Gdy poszkodowany wykazuje jeden lub więcej z powyższych objawów mógł doznać urazu wewnętrznego. Wtedy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Kiedy następuje krwawienie z nosa trzeba usiąść prosto, wyczyścić nos, zacisnąć dziurkę, z której płynie krew i odczekać 10 minut.

ZŁAMANIA

Wszelkie złamania kości są poważne. Złamania kręgosłupa mogą przynieść fatalne skutki, jeśli są niewłaściwie zabezpieczone.

Jeśli podejrzewamy, że poszkodowany ma złamanie:
-układamy go prosto-to ważne we wszystkich przypadkach złamań, a absolutnie najważniejsze przy urazach pleców i szyi,
-wzywamy pogotowie-w celu zabrania chorego do szpitala,
-w sytuacji, gdy nie możemy skontaktować się z pogotowiem i musimy sami zawieźć rannego do szpitala, używamy temblaka lub szyny dla zabezpieczenia transportu.

Transport rannego do miejsca udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej:
-nie poruszamy chorego przed zbadaniem tętna i oddechu,
-w przypadku złamania czy zwichnięcia kości unieruchamiamy uszkodzony odcinek narządu ruchu przed poruszeniem rannego,
-przeniesienia powinniśmy dokonywać w klika osób (co najmniej dwie),
-układamy tułów i kończyny tak by nie było nadmiernych przegięć i odchyleń ciała,
-transportowanie musimy odbywać w tzw. bezpiecznej pozycji leżącej.

Jeżeli chory doznał urazu wewnętrznego należy przetransportować go w pozycji leżącej z uniesionymi nogami.

Jednym ze sposobów odciągania rannego z miejsca wypadku jest położeni go na plecach na kocu i razem z kocem odciągnięcie go.
ATAK I ZAWAŁ SERCA

Atak serca, inaczej zwany dusznicą bolesną objawia się gniotącymi, ściskającymi bólami zamostkowymi, promieniującymi często do szyi, barku lub ramienia. Dusznica bolesna jest wynikiem zaawansowanej choroby wieńcowej, polegającej na zwężaniu się naczyń wieńcowych - doprowadzających krew do mięśnia sercowego. Przy wysiłku fizycznym, lub w stanach wzburzenia psychicznego wzrasta zapotrzebowanie serca na tlen, którego zmienione chorobowo tętnice wieńcowe nie są w stanie dostarczyć w wystarczającej ilości. Wtedy pojawia się ból, któremu nierzadko towarzyszy uczucie silnej trwogi. Dolegliwości zwykle ustępują po kilku minutach, po tym jak chory położy się lub usiądzie. Czasem trzeba pomóc choremu przyjąć przepisane mu przez lekarza leki.
Kiedy dojdzie do całkowitego zatkania jednej lub kilku tętnic wieńcowych wtedy mamy do czynienia z zawałem serca. Jest to stan znacznie poważniejszy, gdyż może zakończyć się rychłym zgonem. Zawał serca objawia się podobnie jak dusznica bolesna, lecz objawy są znacznie nasilone. W odróżnieniu od ataku serca, ból może pojawić się nagle, bez wcześniejszego wysiłku fizycznego, czy przeżyć emocjonalnych.
Zwykle pacjent ma przy sobie odpowiednie leki, często jest to Nitrogliceryna. W momencie pojawienia się bólów pomagamy pacjentowi przyjąć podjęzykowo jedną tabletkę. Jeśli po 5 minutach ból się nie zmniejsza, podajemy drugą tabletkę. Jeśli nic się nie zmienia, mamy poważne podejrzenia, że to zawał.

Pomoc choremu sprowadza się do natychmiastowego wezwania lekarza, a w oczekiwaniu na jego przybycie należy chorego uspokajać i zapewnić wygodną pozycję. Jeśli pacjent nie jest uczulony na Aspirynę (Polopirynę) należy mu podać 2 tabletki. Aspiryna ma właściwości przeciwzakrzepowe, przez co polepsza późniejsze rokowanie.
Nie wolno pozwolić na bagatelizowanie swego stanu przez chorego. Nawet jeśli mamy wątpliwości, należy wezwać pogotowie.
Wiele zgonów przy zawale spowodowanych jest myśleniem "zaraz mi przejdzie".
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym kierujący pojazdem jest zobowiązany do następujących działań:
-zatrzymania pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego np. jeśli pojazd po zderzeniu może się poruszać i można nim kierować, to należy ustawić go na poboczu lub przy krawędzi jezdni ;
-przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, polegać one będą na włączeniu świateł awaryjnych i umieszczeniu odblaskowego trójkąta ostrzegawczego;
-jeżeli nie ma zabitych lub rannych-niezwłocznego usunięcia pojazdu z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu;
-podania swoich danych personalnych, danych właściciela pojazdu, danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z których zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku są zabici lub ranni, kierujący pojazdem powinien ponadto:
-udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję;
-nie podejmować czynności, które mogłyby przeszkodzić w ustaleniu przebiegu wypadku;
-pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia i policji wymaga oddalenia się, niezwłocznie powrócić na to miejsce, na miejscu wypadku należy zostać do chwili zwolnienia przez policję.

WEZWANIE POMOCY

Kiedy wzywamy pomoc, pamiętajmy by:
-podać swoje nazwisko i adres,
-powiedzieć jakiego rodzaju wypadek miał miejsce,
-podać swoje położenie możliwie jak najdokładniej,
-podać numer telefonu, z którego dzwonimy,
-upewnić się, że zostaliśmy dokładnie zrozumiani.

UDZIELENIE POMOCY OFIAROM WYPADKU JEST PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM I JEGO NIEDOPEŁNIENIE STANOWI POWAŻNE PRZESTĘPSTWO.

WPŁYW ALKOHOLU NA BEZBIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Jedną z głównych przyczyn groźnych w skutkach wypadków drogowych jest stan po użyciu alkoholu uczestników ruchu drogowego oraz osób pełniących czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współczesny ruch drogowy wymaga od wszystkich uczestników, a w szczególności od kierujących pojazdami, pełnej sprawności fizycznej i psychicznej oraz szybkiej orientacji i podejmowania decyzji w zmieniających się często sytuacjach drogowych. Jedynie trzeźwy kierowca może w pełni sprostać tym wymaganiom. Alkohol nawet w małych ilościach, powoduje nieznaczne i niedostrzegalne zakłócenia funkcji psychofizycznych, w normalnych warunkach niegroźne,
które jednak w sytuacjach szczególnych (np. nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię, poślizg itd.) mogą stać się przyczyną nieprawidłowej reakcji i wypadku.

Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się: przy stężeniu alkoholu 0,5%-2 razy; 1,0%-7 razy; 1,3%-15 razy; 1,5%-30 razy.

PODSTAWOWE POJĘCIA Z DZIEDZINY RUCHU DROGOWEGO :

Droga - to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla pieszych lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Jezdnia - to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Pas ruchu - to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nie oznaczony znakami drogowymi.
Droga twarda - to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej, tłuczniowej lub żwirowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi.
Droga (ścieżka) dla rowerów - to droga przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Pobocze - to część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Chodnik - to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Skrzyżowanie - to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Przejazd dla rowerzystów - to powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Przystanek - to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.
Obszar zabudowany - to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

Strefa zamieszkania - to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Uczestnik ruchu - to pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

Pieszy - to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.
Kolumna pieszych - to zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę?
Kierujący - to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

Kierowca - to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym.
Ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem lub pieszego - to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego innym pojazdem do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości jazdy, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

Ruch kierowany - to ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę.

Niedostateczna widoczność - to widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu.

Wymijanie - to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Omijanie - to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Wyprzedzanie - to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Zatrzymanie pojazdu - to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż l minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Postój pojazdu - to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż l minutę.

Pojazd - to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Pojazd silnikowy - to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

Pojazd samochodowy - to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Pojazd wolnobieżny - to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Pojazd uprzywilejowany - to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Motocykl - to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy.
Motorower - to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Rower - to pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

Szczególna ostrożność - to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Do zachowania szczególnej ostrożności przepisy Prawa o ruchu drogowym zobowiązują m. in. w przypadkach:
- włączania się do ruchu,
- zmiany kierunku jazdy (w tym zawracania) lub zajmowanego pasa ruchu,
- cofania,
- wyprzedzania,
- zbliżania się do skrzyżowania oraz przecinania się kierunków ruchu pojazdów poza skrzyżowaniem,
- zbliżania się do przejścia dla pieszych,
- przejeżdżania obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku,
- zbliżania się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżania przez przejazd,
- jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami,
- przejeżdżania obok pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
- omijania pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli oznaczonych kwadratowymi tarczami barwy żółtej z symbolem dzieci o barwie czarnej, z których wysiadają, bądź do których wsiadają dzieci,
- jazdy na odcinku drogi oznakowanej znakiem ostrzegawczym,
- zbliżania się do sygnału żółtego ostrzegawczego (światło pulsujące),
- jazdy rowerem po drodze przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych (ostrożność rowerzystów wobec pieszych).


PODSTAWOWE MANEWRY WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH :

o Wymijanie,
o Omijanie,
o Wyprzedzanie,
o Skręt w prawo,
o Skręt w lewo.
Wymijanie
Uczniowie przypominaj? definicj? manewru wymijania (przeje?d?anie lub przechodzenie obok uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku).
Zasady postępowania podczas wymijania:
o zachować bezpieczny odstęp.
o w razie potrzeby, na w?skiej drodze lub, gdy s? utrudnione warunki drogowe, należy zboczyć w prawo i zmniejszyć
prędkość, a nawet zatrzymać się.
o uwzględnić szczególne zagrożenie na zwężeniach jezdni oraz przy przejeżdżaniu obok tzw. "TIR-a" (podmuch powietrza)
Omijanie
to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.
Wzorzec postępowania kierującego rowerem podczas omijania:
o Upewnij się, czy nic nie jedzie, spójrz do tyłu, spójrz do przodu,
o Zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie lewej ręki,
o Jeszcze raz upewnij się, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr,
o Rozpocznij manewr przejeżdżania obok przeszkody lub stojącego pieszego zachowując bezpieczny odstęp, w tym czasie
Twoja lewa ręka jest opuszczona,
o Zasygnalizuj zmianę pasa ruchu przez wyciagnięcie Swojej prawej ręki,
o Zjedź łagodnym łukiem na wcześniej zajmowany pas ruchu,
o Kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
Wyprzedzanie
to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.
Wzorzec postępowania kierującego rowerem podczas wyprzedzania:
1. Bezpośrednio przed wyprzedzaniem
o upewnij się, czy możesz podjąć manewr - spójrz do tyłu, zobacz czy ktoś inny nie wyprzedza, spójrz do przodu,
Czy masz dobrą widoczność (w ograniczonej wyprzedzać nie wolno) i dostateczne miejsce do wykonania tego?
Manewru, czy z przeciwka nie nadjeżdża inny pojazd.
o zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie lewej ręi.
o jeszcze raz upewnij się, czy możesz go wykonać.
o zmień pas ruchu.
2. W czasie wyprzedzania
o rozpocznij wyprzedzanie pojazdu lub pieszego zachowują bezpieczny odstęp (w tym czasie Twoja lewa ręka
Powinna byćopuszczona). Przy wyprzedzaniu kolumny pieszych oraz innego pojazdu jednośladowego masz
Obowiązek zachować bezpieczny odstęp, nie niniejszy niż 1m.
3. po wyprzedzeniu
o upewnij się, czy możesz wjechać na wcześniej zajmowany pas ruchu.
o, gdy znajdziesz się w bezpiecznej odległości od wyprzedzanego pojazdu, pieszego lub kolumny pieszych, zasygnalizuj
Zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągniecie prawej ręki.
o zjedź łagodnym łukiem na pas ruchu, po którym poruszają się przed przystąpieniem do wyprzedzania.
o kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
Skręt w prawo
Wzorzec postępowania kierującego rowerem podczas skrętu w prawo:
o Upewnij się, Że możesz wykonać manewr,
o Wyciągnięciem prawej ręki zasygnalizuj skręt,
o Zbliż się do prawej krawędzi jezdni,
o Wykonaj skręt ustępując pierwszeństwa pieszym na przejściu drogi poprzecznej
o Kontynuuj jazdę wzdłuż prawej krawędzi jezdni.
Skręt w lewo
Wzorzec postępowania kierującego rowerem podczas skrętu w lewo:
o Wyciągnięciem lewej ręki zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu,
o Ponownie upewnij się czy droga jest wolna,
o Zbliż się do środka jezdni (osi jezdni),
o Ponownie upewnij się ( oglądając się do tyłu ), czy droga jest wolna (Np. czy nikt Cię nie wyprzedza ) i czy przeciwny pas ruchu też jest wolny ,
o Wyciągnięciem lewej ręki zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu,
o Gdy droga za Tobą(na twoim pasie) i przed Tobą(na przeciwnym pasie) jest wolna, wykonaj skręt,
o Wjedź na właściwy pas ruchu - prawą częścią prawego pasa - uważaj na pieszych na przejściu drogi poprzecznej.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Typ pracy