profil

Kompetencje prezydenta

poleca 83% 679 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów - powoływanie rządu
-desygnowanie premiera
-przyjmowanie dymisji Rady Ministrów
-odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności
-zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta; --powoływana w sprawach szczególnej wagi)
Kompetencje w stosunku do parlamentu -zarządza wybory parlamentarne
-zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu
-posiada inicjatywę ustawodawczą
-posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do projektów ustaw
-podpisuje ustawy
-zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw RP
-posiada prawo rozwiązania parlamentu (w sytuacjach określonych przez konstytucję)
Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej -powołuje sędziów
-powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
-powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
-powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Kompetencje w zakresie spraw zagranicznych -reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej (razem z premierem i ministrem spraw zagranicznych)
-ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
-mianuje i odwołuje ambasadorów Polski
Kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi kraju oraz państwowej obronności
-jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
-za pośrednictwem ministra obrony narodowej, sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
-mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców Sił Zbrojnych
-na czas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych
-nadaje stopnie wojskowe
-w razie zagrożenia państwa zarządza powszechną bądź częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obrony kraju
-posiada organ doradczy do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, którym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta