profil

Internet i jego usługi

poleca 83% 1016 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Internet i jego usługi
INTERNET

Internet jest siecią komputerową, która łączy ze sobą mniejsze sieci komputerowe na całym świecie. Szybki rozwój Internetu w ostatnich latach przełom w technologii komunikacji
Na początku lat dziewięćdziesiątych Internet zaczął się gwałtownie rozwijać. Było to spowodowane tym , że coraz więcej firm i osób prywatnych zaczęło zdawać sobie sprawę z udogodnień , jakie niesie ogólnoświatowa komunikacja elektroniczna .
Prace nad Internetem zaczęły się w roku 1969 , jako projekt o nazwie ARPanet, finansowy przez amerykański departament obrony . Celem przedsięwzięcia było stworzenie sieci komputerowej , która mogłaby przetrwać atak nuklearny - w przypadku zniszczenia części sieci łączność między pozostałymi jej elementami miała zostać zachowana .Taka filozofia przyświecała konstruktorom Internetu od samego początku . Dane przesyłane są w pakietach przy użyciu standardowych technik komunikacyjnych , znanych jako protokoły (TCP/IP) - każde dwa komputery tych protokołów mogą być połączone . Jeżeli tylko pakiety są właściwi zaadresowane , można je przesłać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu do dowolnego komputera również do niego podłączonego- za pośrednictwem dowolnej trasy komunikacyjnej .Oznacza to , że jeśli z części sieci są usterki , informacja ominie ten fragment i inną drogą trafi do celu . Ze względu na tę niezwykłą drożność Internetu , niektórzy sądzą , że niemożliwe jest nałożenie na tę sieć jakiejkolwiek cenzury , co wzbudza niepokój niektórych polityków .

POMOC NAUKOWA

Jeden z najważniejszych fragmentów Internetu powstał w połowie lat osiemdziesiątych , kiedy to amerykańska fundacja National Science Fundation (NSF) umożliwiła naukowcom dzielenie się wynikami swoich badań za pośrednictwem pięciu nowoczesnych centrów komputerowych . W tym czasie użytkownikami Internetu były jedynie instytucje akademickie i rządowe .Jednak na początku lat dziewięćdziesiątych połączenie stał się rzeczą na którą mogły sobie pozwolić nie tylko małe firmy , ale osoby prywatne . Rozbudowa infrastruktury informatycznej była popierana przez rząd Stanów Zjednoczonych , co zaowocowało gwałtownie wzrastającą liczbą użytkowników sieci . W roku 1995 szacowana liczba ludzi korzystających z połączeń Internetu wyniosła ponad 35 milionów ze 135 krajów .
Internet jest największą siecią komputerową na , świecie ale nie jedyną . Istnieje wiele różnych systemów , które wykorzystują łącza telefoniczne do przesyłania informacji . Za , pośrednictwem modemu (modulatora) dane komputerowe zostają przetransportowane na dźwięki które są następnie transmitowane i dekodowane po drugiej stronie . Systemy te oferują podobne usługi jak Internet , w tym pocztę elektroniczną , kartoteki , elektroniczne konferencje , dostęp do baz danych oraz możliwości dotarcia do artykułu z różnych periodyków.
Niektóre z tych systemów świadczą swoje usługi za darmo (Bulletin Board Systems ) , inne jak na przykład najstarszy system udostępniania danych , CompuServe - udostępniają swoje linie za opłatą , zależną od czasu i rodzaju połączenia .Jako że Internet został wybudowany za publiczne pieniądze , a jago pierwszymi użytkownikami byli pracownicy naukowi , informacje uzyskane za pośrednictwem tej sieci tradycyjnie były darmowe . Jednak sytuacja ta zmieniła się - Internet w coraz większym stopniu finansowany jest przez prywatne instytucje , wprowadzane są także coraz lepsze systemy zabezpieczające. Niektóre działy Internetu są w tej chwili finansowane z pieniędzy pochodzących z usług reklamowych świadczonych na łączach sieci .
Oprócz poczty elektronicznej (e-mail) , Usetu i World-Wide Web, najbardziej popularnymi usługami świadczonymi przez Internet Telenet i FTP .Każda z tych usług spełnia odmienne funkcje i wymaga od użytkownika różnego oprogramowania . Większe systemy komercyjne dostarczają swoim klientom kompletne oprogramowanie i inne niezbędne do użytkowania sieci rzeczy . Dzięki telenetowi można wejść do odległego komputera tak , jak byśmy siedzieli przed terminarzem bezpośrednio do niego podłączonym . FTP (File Transfer Protocol) umożliwia swoim użytkownikom wymianę plików pomiędzy oddalonymi od siebie komputerami .

ZASTOSOWANIA

Ogólnie rzecz ujmując , to co zwykle określa się mianem Internetu jest jedynie jednym jego wielu zastosowań , takich na przykład jak World waid Web , Usent czy e-mail. Są one swoistymi aplikacjami , którymi można posługiwać się przy pomocy Internetu , tak jak edytor tekstu , jest aplikacją , którą posługujemy się przy pomocy naszego komputera . Większość z tych aplikacji dostępna jest również w systemach komputerowych innych niż Internet , tak jak standardowy edytor tekstu dostępny jest w wersjach na PCI i Apple Mac . Odnosi się to szczególnie do poczty elektronicznej - większość systemów e-mail może być podłączona do Internetu .
Jednak dostęp do niektórych z nich bywa zablokowany - czy to w celach bezpieczeństwa , czy też dla zachowania prywatności - podobnie jak w przypadku wewnętrznych sieci telefonicznych spotykanych w przedsiębiorstwach.

USENET

Usenet służy do wymiany wiadomości z innymi ludźmi na całym świecie . W przeciwieństwie do poczty elektronicznej która ma raczej charakter prywatny , przez Usenet przesyłane są informacje otwarte , dostępne dla wszystkich użytkowników . Stanowi on coś w rodzaju tablicy ogłoszeń , z tą jednak różnicą , że informacje tam umieszczane dotyczyć mogą wszelkich tematów , a odpowiedz na nie ma także formę powszechnie dostępnej wiadomości . Niemal wszystkie sieci dostarczają możliwości tego typu publicznej konwersacji , która określana jest powszechnie mianem elektronicznej konwersacji .
Informacje zamieszczane w Usecie sż podzielone tematycznie , istnieje ponad dziesięć tysięcy tak zwanych ?grup dyskusyjnych? .Każda z nich ma swój adres , skonstruowany w ten sposób , by komputer mógł ją łatwo odnaleźć . Na przykład w adresie ?alt.fan.letterman? pierwszy człon określa się mianem hierarchii . Wyróżnia się osiem podstawowych hierarchii , wśród nich alt, bio, biz, comp, rec, i sci ,jednak istnieje wiele innych , o charakterze lokalnym lub charakterystycznych dla danej usługi - na przykład uk.politics (dotycząca jedynie Wielkiej Brytanii) lub demon.announce (grupa założona przez świadczącą specyficzne usługi Demon Internet).
Kolejne człony adresu nie są w tak ścisły sposób zdeterminowane . Na przykład grupa dyskusyjna ?alt.fan.letterman? odsyła do dyskusji na temat amerykańskiego programu telewizyjnego prowadzonego przez Davida Lettermana . Istnieje wiele grup , których adres zaczyna się od alt.fan, stąd grupe dyskusyjną Lettermana znaleźć można gdzieś pomiędzy @ @ a alt.fan.jay-leno.
Wielu ludzi sądzi , że Usnet i Internet to ,to samo , co ni jest prawdą . Internet jest jedynie jedną z dróg , którym może być rozprzestrzeniany Usnet . Innym sposobem może być bezpośredni transferr między dwoma komputerami za pośrednictwem łączy telefonicznych.

GRUPY DYSKUSYJNE

Każdy kto jest podłączony do Internetu , może odbierać i wysyłać informacje za pośrednictwem Usnetu. Jednak zdarza się , że do danej grupy trafiają niewłaściwe informacje lub powtarzane są wiadomości , na które regularny odbiorca wielokrotnie się już natkną . Żeby tego uniknąć , najlepiej czytać informacje zawarte w pliku nazywającym się ?FAQ? od ?Frequently Asked Questions? (?Najczęściej Zadawane Pytania?) . Zawiera on informacje na temat problemów poruszanych w obrębie interesującej nas grupy .
Istnieją trzy sposoby pozyskiwania tych plików . Pierwszym z nich jest cierpliwe czytanie danej grupy :FAQ wysyłane są regularnie , stąd pod koniec drugiego tygodnia czytania , taki plik powinien wyskoczyć na twoim ekranie jako jedna z wielu informacji . Jeżeli brakuje ci cierpliwości i posiadasz połączenia umożliwiające korzystanie z FTP , szybko przekonasz się , że pliki FAQ większości grup znajdują się pod adresem rtfm.mit.edu . Istnieje też wiele miejsc w systemie World Wide Web , gdzie mogą być one dostępne.
W latach 1994 i 1995 najszybciej rozwijającym się obszarem Internetu był World Wide Web . wynalazł go pracujący dla szwajcarskiego laboratorium CERN Tim Berners-Lee , który następnie przeniósł się do Massachusetts Institute Technology (MIT) . jego pomysł opierał się na idei ,która od jakiegoś już czasu krążył wśród zainteresowanych , znanej jako ?hipertekst? . Każdy użytkownik środowiska Windows zetkną się z mini wersją hipertekstu : kolorowe wyrazy - hasła , po kliknięciu których przenosimy się do kolejnego tematu z pliku pomocy Windowsa World Waid Web działa w podobny sposób : kliknij podświetlone hasło a zostaniesz przeniesiony do strony lub dokumentu , zawierającego dalsze informacje na interesujący nas temat. Różnica polega na tym , że dany dokument może znajdować się na dysku jakiegoś zupełnie innego komputera . Pojedyncze klikniecie może przenieść cię do oddalonego komputera w Australi (lub jakiegokolwiek miejsca na ziemi) , który akurat zawiera interesujące nas informacje.

NOWE MOŻLIWOŚCI
Na początku World Wide Web był w całości tekstowy . Zamiast operowania myszą , naciskało się strzałki i szukało odpowiedniego hasła . Niektóre usługi dalej świadczone są w takiej formie , przy użyciu interfejsu opartego w całości na tekście .
Jednak na początku lat 90. zespół pracujący na uniwersytecie Illinois w Champagne-Urbana pod przewodnictwem studenta Marca Andersena opracował oprogramowanie , które znacznie ułatwiło korzystanie z World Wide Web . Program ten , nazwany Mosaic , był dla World Wide Web tym , czym dla DOS-u Windows przełożył tekst na grafikę , co sprawiło , że system stał się łatwiejszy w użytku . Mosaic został wypuszczony na rynek , a wkrótce po nim pojawiły się produkty konkurencyjne , takie jak Cello , Win Web i Netscape . nad Netscape pracowała większość zespołu , który wymyślił Mosaic , z Andersenem włącznie . Graficzny sposób przeglądu całkowicie zmienił możliwości pracy World Wide Web . Użytkowanie systemu nie wymagało już specjalistycznego szkolenia i World Wide Web mógł przenosić wszystkie rodzaje danych , od tekstu do grafiki do przekazów audio-wideo - z transmisjami telewizyjnymi i radiowymi włącznie . jako że techniczna jakość tych ostatnich może się równać z tą dostępną w konwencjonalny sposób (przez radio lub telewizor), rzeczywiste znaczenie World Wide Web w tej sferze polega na tym , że - przykładowo - słuchacz w Europie lub w Azji może odebrać audycję z niewielkiej studenckiej stacji radiowej nadającej w Californi , która w inny sposób by nie była dla niego osiągalna . W ten sam sposób World Wide Web sprawia , że niewielkie firmy mogą reklamować się na całej kuli ziemskiej .

SZYFROWANIE

Technologią , która spowodowałaby , że Internet stałby się w pełni użytecznym środkiem do przekazywania poufnych informacji , jest szyfrowanie danych. Istnieją techniki skutecznego szyfrowania , jednak powszechnych strat przed tym , że mogły by zostać one wykorzystane przez hackerów , powoduje , że ni wchodzą one do powszechnego użytku .

ROZWÓJ INTERNETU

Przez ostatnich pięć lat Internet rozwijał się w ogromnym tempie . Z narzędzia używanego w kręgach uniwersyteckich oraz handlowych stał się popularnym , ogólno dostępnym medium rywalizującym z gazetami oraz innymi środkami masowego przekazu .
Większość z użytkowników korzysta z dostępu do Internetu przez linie telefoniczne . Łącza się oni najpierw z Dostawcą Usług Internetowych , którego komputery - serwery są na stałe podłączone do sieci za pomocą łączy światowych . Większość połączeń z Siećą realizuje się za pomocą tradycyjnej analogowej sieci telefonicznej . W komputerach użytkowników instalowane są modemy które przekształcają cyfrowe sygnały zrozumiałe dla komputera na analogowe , wykorzystywane podczas transmisji telefonicznej i na odwrót .Konieczność konwersji cyfrowo analogowej wyznacza górną granice prędkości połączenia modemowego . Szybszym rozwiązaniem jest użycie łącza cyfrowego w którym nie ma konieczności przekształcenia cyfrowego sygnału z komputera na sygnał analogowy . Takie łącza , zwane są ISDN , pozwalające na znacznie szybszą komunikację , lecz i w tym wypadku istnieją ograniczenia prędkości transmisji - maksymalna wynosi 128 kilobajtów na sekundę .
Do niedawna jedyną możliwością pokonania tego ograniczenia było zainstalowanie kosztownego stałego połączenia światłowodowego z Internetem : alb przez telewizję kablową , albo bezpośrednio światłowodem Internetowego huba - światłowodowej centrali . Obie metody były jednak kosztowne .

PZRYSPIESZNIE INTERNETU

Nowe możliwości pojawiły się po wprowadzeniu linii asymetrycznej ADSL . W systemie tym sygnał cyfrowy kodowany jest tak ,by można go było przesyłać zwykłą linią telefoniczną . Linia ADSL jest w stanie przesłać w ciągu sekundy nawet 99% więcej danych cyfrowych od normalnej linii , przy czym równolegle do połączenia z siecią komputerową można prowadzić normalną rozmowę telefoniczną . Dokładne określenie prędkości transmisji zależy rzeczywiście od wielu czynników , jak na przykład jakość linii lub też odległość na jaką informacja ma być przesłana , jednak teoretycznie może sięgać ona nawet 8 megabitów w ciągu sekundy dla przesyłu informacji z Sieci do indywidualnego komputera i 1 megabita w kierunku odwrotnym (stad właśnie nazwa-system asymetryczny ) . Zaletą systemu jest możliwość korzystania z istniejących linii telefonicznych .

INTERNET BEZ KOMPUTERÓW

Wzrasta także zainteresowanie możliwością dostępu do sieci bez użycia komputera abonenci telewizji cyfrowych dysponują już światłowodowymi kablami umożliwiającym szybki dostęp do Internetu . Można ich równie dobrze używać zarówno do odbierania , jak i wysyłania informacji . Pojawiają się już pierwsze technologie umożliwiające korzystanie z tego okablowania . Zaawansowane urządzenia telewizji interaktywnej są w rzeczywistości pewnego rodzaju komputerami , z których usunięto wszystko , co zbędne dla łączenia się z siecią . Zostały tylko urządzenia niezbędne do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej . Abonenci używają klawiatury aby wpisywać treść listów elektronicznych oraz , by przekazać ją na monitory . Wielu ekspertów uważa , że w niedalekiej przyszłości Internet zostanie zdominowany przez telewizję interaktywną .
Inną technologią , która niedawno pojawiła się na rynku , jest terminal e-mail ( poczty elektronicznej ) . Jest to po prostu telefon z małym ekranem oraz klawiaturą służącą do wpisywania treści przesyłki elektronicznej . Aby odebrać lub wysłać e-mail , użytkownik po prostu telefonuje pod numer serwera dostawcy . Jest to bardzo tanie rozwiązanie dla wszystkich tych , którzy korzystają tylko z usługi e-mail , nie wymagając dostępu do innych usług oferowanych w sieci .
Dziś cała telekomunikacja przechodzi rewolucję związana z rosnącą rolą telefonii komórkowej . Popularność tej formy telefonii może doprowadzić do zniknięcia linii tradycyjnych . Wielu ludzi utrzymuje analogową linie telefoniczna wyłącznie po to , by móc korzystać z faksu i Internetu . Dziś najbardziej zaawansowane technologicznie aparaty komórkowej telefonii cyfrowej oferują możliwość korzystania z usług Internetowych .
Dziś możliwe jest również ? żeglowanie ? po sieci za pomocą telefonu komórkowego , bez konieczności użycia komputera . Odbywa się to dzięki protokołowi WAP . Niestety gwałtowna ekspansja Internetu grozi zablokowaniem sieci . składa się na nią pewna liczba stałych światłowodowych połączeń pomiędzy stosunkowo nielicznymi hubami . ich przepustowość jest jednak ograniczona . wraz ze wzrostem liczby użytkowników oraz prędkości transmisji pojawia się zagrożenie przeciążeniem sieci . Przepustowość łączy oraz prędkość serwerów są wciąż powiększane .

ZAWARTOŚĆ INTERNETU

Kolejnym powodem wzrostu popularności Internetu jest zwiększenie się jego zawartości . z początków sieci dostępne były usługi e-mail , grupy dyskusyjne oraz przesyłanie plików . W początku lat 90 pojawiła się WWW , która umożliwiła każdemu stworzenie własnych stron internetowych zawierających tekst , obrazy , a później także dźwięki . Pojawił się system aktywnych połączeń na stronach WWW , dzięki którym jednym kliknięciem przenosimy się na inna stronę sieci .
Dziś Internet oferuje jeszcze więcej różnych możliwości . Język używany do tworzenia stron WWW - HTML - staje się coraz bardziej zaawansowany . Do użytku w sieci stworzono wyspecjalizowane języki programowania jednym z nich jest Java , który umożliwia integracje programów ze stronami WWW . program taki uruchamiany jest po otwarciu danej strony i niema konieczności pobierania go na twardy dysk użytkownika .

MULTIMEDIA W SIECI

Najważniejszym czynnikiem dla większości użytkowników Internetu jest różnorodność i jakość dostępnych w nim usług i informacji . Poważną role odgrywają dostępne w sieci multimedia . Wraz ze znacznym wzrostem prędkości transferu danych przez sieć możliwym stało się pobieranie z niej klipów audio i wideo w wielu formach . wcześniej użytkownik mógł jedynie skopiować plik wideo lub audio na twardy dysk , aby potem obejrzeć lub odsłuchać go za pomocą specjalnych programów . Zawartość pliku multimedialnego nie mogła być w tym systemie oglądana w rzeczywistym czasie transmisji .
Dziś programy rozszerzające standardowe możliwości popularnych przeglądarek internetowych umożliwiają łatwe ?podglądanie? transmitowanego pliku multimedialnego . W tym systemie program odtwarza plik w czasie rzeczywistym . Użytkownik widzi lub słysz zawartość podczas pobierania i może w każdej chwili przerwać proces.
Jakość plików multimedialnych obecnych w sieci nie jest doskonała . normą jest niska rozdzielczość klipów wideo , pojawiających się w malutkich okienkach oraz niska jakość transmitowanego na żywo dźwięku . Mimo to liczba stacji telewizyjnych i radiowych nadających poprzez sieć rośnie . Główna zaletą transmisji Internetowych jest to , że nic praktycznie nie ogranicza zasięgu stacji . Użytkownik z Indii może bez przeszkód słuchać rozgłośni z Alaski
Wraz z rozpowszechnieniem się szybkich połączeń internetowych rośnie jakość sieciowych transmisji radiowych i telewizyjnych . Już dziś niektórzy operatorzy telewizji cyfrowej oferują filmy , bądź nawet programy telewizyjne transmitowane do użytkownika na żądanie .
Większość Internetowych serwisów transmitujących dźwięki obraz wymaga stosowania zaawansowanych technologii . To powoduje , że pozostają one pod kontrolą dużych organizacji medialnych . Użytkownicy indywidualni stosują coraz bardziej popularne urządzenie jakim jest kamera sieciowa , czyli wepcam . Jest to niewielka cyfrowa kamera , która może zapisywać obraz bezpośrednio do pamięci komputera . Użytkownicy mogą przesyłać cyfrowe pliki wideo , które zostały utworzone za pomocą kamery poprzez e-mail , bądź też udostępniać je na swych stronach WWW , odświeżając obraz co kilka sekund .

PRAWA AUTORSKIE

Innym szalenie popularnym w Internecie wynalazkiem stał się MP3 format wysokiej jakości pliku muzycznego umożliwia on odtwarzanie dźwięku z jakością płyty kompaktowej , przy znacznym stopniu kompresji pliku . MP3 może być przechowywany bezpośrednio w pamięci komputera , stanowiąc idealny format dla przenośnych odtwarzaczy . Urządzenia takie nie zawierają żadnych ruchomych elementów . Coraz częściej wypierają tradycyjne walkmany i discmany .
Jednak format MP3 i sam Internet przysporzyły kłopotów przodującym firmom fonograficznym . Z chwilą , gdy oprogramowanie do MP3 stało się ogólnodostępne strony WWW zaczęły prześcigać się w oferowaniu plików muzycznych . Firmy fonograficzne toczą zaciętą walkę o wyeliminowanie witryn Internetowych oferujących nielegalnie muzykę z pominięciem praw autorskich .

ELEKTRONICZNY HANDEL

Różnorodność oferty handlowej zawartej na stronach WWW zmienia się gwałtownie . Szczególnie intensywny jest rozwój sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sieci elektronicznej . W sieci wyrosły strony aukcyjne na których ludzie wystawiają na sprzedaż swoje towary . Zaroiło się w Internecie od księgarni oraz sklepów z płytami CD i DVD .
Dziś w większości transakcji elektronicznych korzysta się ze specjalnego systemu szyfrowania z kodem . Gdy klient ładuje z sieci formularz obciążenia karty kredytowej , od6trzymuje jednocześnie połówkę skomplikowanego ?klucza? , która będzie przesyłana z powrotem na serwer obsługujący transakcję . Druga połowa klucza , niezbędna do odczytania informacji , pozostaje cały czas na serwerze , nie może więc być przez nikogo postronnego odebrana i użyta do rozszyfrowania wiadomości . Dostęp do niej ma jedynie właściciel strony WWW po podaniu swojego hasła.

PRZYSZŁOŚĆ INTERNETU

Internet rozrasta się w tempie którego nikt nie przewidywał . Jest on siecią międzynarodową i dlatego nie jest przez nikogo sterowany ani kontrolowany rządy wielu państw starają się w różny sposób osiągnąć pewien stopień kontroli nad siecią w swoich własnych krajach , a główne koncerny medialne próbują zdominować rynek . Akacje kompanii Internetowych idą w górę , jednak należy pamiętać , że zaledwie kilku z tych organizacji działalność w Internecie przynosi dochód .
Wielkie koncerny medialne są zirytowane sieciową demokracją - każdy może założyć sobie stronę WWW , a nawet zarejestrować swoją własną nazwę domeny za niewielką cenę . W ten sposób każdy staje się potencjalnym dostawcą informacji , co zagraża pozycji telewizji , radia i prasy jako monopolistów medialnych nie zależnie od tego jednak zawsze będzie w sieci zapotrzebowanie na odpowiedzialnych i rzetelnych dostawców informacji . Internet co prawda daje dostęp do ?największej biblioteki świata? , jednak ogromna część zawartych to informacji jest nierzetelna , bądź nieprawdziwa . W ciągu ostatnich dziesięciu lat Internet przeszedł olbrzymie zmiany i powoli wychodzi z okresu burzliwego dzieciństwa . Nikt nie potrafi powiedzieć , jak będzie wyglądał na progu dorosłości .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 18 minut