profil

Problemy współczesnej rodziny w Polsce i ich rozwiązania.

poleca 85% 415 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedstaw problemy współczesnej rodziny w Polsce
Wraz z początkiem rozwoju cywilizacji ludzkiej, rodzina ukształtowała się jako podstawowa jednostka organizacji społeczeństw. Dając swoim członkom na przestrzeni dziejów najlepsze warunki do życia i rozmnażania oraz wychowania potomstwa, stała się najwyższą wartością niemal dla każdego człowieka.Rodzina jest naturalną, małą grupą społeczną opartą na więziach pokrewieństwa, małżeństwa a niekiedy adopcji, organizująca w niezwykle wielostronny sposób życie swoich członków. ?Rodzina pozostaje dla ogromnej większości dzieci i dorosłych podstawowym zespołem wspólnoty życia, jest to głównie wspólnota emocjonalna, w której podczas wszystkich lat życia nastąpiło wzajemne wyrównanie poglądów i ocen tak wielkie, jak to tylko było możliwe. Każda prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia jednostce zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, daje największe szanse na zaspokojenie potrzeb biologicznych. W sposób najbardziej naturalny uczy ona miłości i życzliwości, rozwija i wzbogaca osobowość, daje poczucie przynależności i bezpieczeństwa Jest najskuteczniejszym środowiskiem wychowawczym. Najciekawszym zjawiskiem psychologicznym i społecznym jest przenoszenie doświadczeń z domu rodzinnego do dorosłego życia. Dzieci wychowywane w określonym systemie wartości, przenoszą te wartości i odzwierciedlają stosunki interpersonalne i emocjonalne oraz postawy rodzicielskie w tworzonych przez siebie rodzinach. Prawidłowość ta powinna nakazywać społeczeństwu szczególną troskę o edukację rodziców, uświadamianie im ich ogromnej roli w kształtowaniu młodego pokolenia oraz ich wpływu na wizerunek społeczeństwa w przyszłości.Przemiany w Polsce, które miały miejsce po roku 1989, przyniosły ze sobą nie tylko pozytywne zmiany społeczne, ale również pozwoliły dostrzec takie problemy, które dotąd nie były dostrzegalne.Do podstawowych czynników wpływających negatywnie na funkcjonowanie współczesnej rodziny zaliczamy :- bezrobocie i niskie płace powodujące gwałtowne ubożenie dużej części społeczeństwa,- brak skutecznej prorodzinnej polityki państwa,- poczucie niepewności finansowej oraz zagrożenie utratą pracy odczuwane silnie szczególnie przez ludzi młodych,- materializm i konsumpcyjne nastawienie do życia,- media oraz wizerunek rzeczywistości jaki przedstawiają,- rozpad coraz większej liczby związków małżeńskich czyli rozwody i separacje, - spadek autorytetu rodziców oraz generalny brak autorytetów,- nadużywanie alkoholu i alkoholizm członków wielu rodzin.Czynnikiem negatywnie wpływającym na współczesną polską rodzinę są niskie dochody znacznej części społeczeństwa i postępujący proces jego ubożenia. Osoby młode często nie zakładają rodziny, nie decydują się na posiadanie potomstwa z przyczyn ekonomicznych ? obawiają się, że nie będą w stanie swojej rodziny utrzymać.W Polsce problem bezrobocia dotyczy obecnie około 14,5% mieszkańców. Z definicji bezrobocia wynika jednak, że do statystyk nie są włączone osoby nie zarejestrowane w urzędach pracy, renciści i emeryci, którzy ze względu na bardzo niskie świadczenia poszukują możliwości dodatkowego zarobkowania, czy młode matki, które przebywają na urlopach wychowawczych, ponieważ nie mogły znaleźć zatrudnienia a świadczenie, jakie uzyskują pomaga przetrwać ich rodzinie.Państwo natomiast z powodu źle sformułowanej polityki pro rodzinnej - nie jest w stanie zapewnić pomocy socjalnej na takim poziomie, by rodzice mogli zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby swoich dzieci.W czasie szybkich przemian gospodarczych i braku stabilności ekonomicznej kraju, nikt z nas nie może być pewien jutra. Jednak to nie przyczyny ekonomiczne mają zasadnicze znaczenie osłabieniu znaczenia rodziny w Polsce.Na kształt i założenia współczesnej kultury złożyło się wiele różnorodnych czynników.Najwyższą wartością w chwili obecnej wydaje się być jednostka. Obecnie im bardziej odbiega ona od dotychczasowego wizerunku, tym większe ma szanse na ?sukces? jest on pojęciem kluczowym. Pojmowany jest jako dostrzeżenie przez społeczeństwo wyjątkowości, oryginalności i niepospolitych zalet jednostki, dzięki czemu zdobywa ona sławę, prestiż i pieniądze. Najważniejszą z tych trzech zdobyczy stały się najczęściej pieniądze, ponieważ pozwalają one na realizację marzeń jednostki (w żargonie psychologiczno ? filozoficznym nazywa się to ?samorealizacją?). Marzenia i wygórowane potrzeby systematycznie rozbudzane są przez wszechobecne media -to życiowy cel młodego pokolenia.Z roku na rok, potęgują się również konflikty pokoleniowe, których stronami są rodzice i dzieci. U ich podstaw leży ciągła chęć polepszenia własnego statusu materialnego, co w sposób bezpośredni wiąże się ze stałym zwiększaniem swoich kwalifikacji oraz poszukiwaniem możliwości awansu zawodowego. Za ambicje rodziców, niejednokrotnie płacą dzieci, które bardzo często czują się samotne i opuszczone, nie potrafią też samodzielnie rozwiązywać swoich własnych problemów. W tej sytuacji, dzieci szukają nowych autorytetów moralnych, którymi najczęściej są koledzy ze szkoły lub podwórka. Zdarza się również, że niezrozumiane i odrzucone dziecko, ucieka z domu lub łamie prawo.Całkowicie przeciwny styl zachowania preferuje procentowo niewielka ?dorosła? część młodzieży. która rezygnuje z edukacji na rzecz podjęcia pracy. Chęć osiągnięcia jak najszybciej własnych zarobków i realizacji planów materialnych typu : prawo jazdy, własny samochód, markowe ubranie. Dla nich nie ma znaczenia wykształcenie ani to co prezentują sobą tylko możliwość zaimponowania przed rówieśnikami tym co posiadają i na co sami zapracowali . Czyli pęd za ?sukcesem? wzorowany na rodzicach.Innym problemem dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, wynikającym z nieprawidłowych postaw rodzicielskich i przemian kulturowych, jest utrata autorytetu osób starszych , a w szczególności rodziców. Nie potrafimy obiektywnie ocenić i odróżnić zachowań opartych na idei indywidualizmu i demokracji od zachowań aspołecznych i amoralnych.Z powodu wygodnictwa umieszczamy rodziców w domach opieki społecznej, popieramy eutanazję, legalizację związków homoseksualnych i popieramy prawo tych par do adopcji, dla własnego bezpieczeństwa popieramy karę śmierci. Dziecku mówimy ?nie zabijaj, nie pij alkoholu, nie pal i nie zażywaj narkotyków, szanuj drugiego człowieka, opiekuj się starszymi?, ujawniając w ten sposób kompletny brak zbieżności między tym, czego uczymy młode pokolenie, a tym, co sami akceptujemy.Następnym problemem współczesnej rodziny jest alkoholizm. Alkohol jest traktowany, szczególnie przez dzieci i młodzież, jak lekki narkotyk, spożywany jest w celu poprawienia samopoczucia. Bardzo często alkohol traktowany jest jako środek zaradczy na piętrzące się problemy. Brak umiejętności znalezienia rozwiązania niska samoocena i utrata samokontroli prowadzi do nadużywania a w konsekwencji do uzależnienia. Obserwuje się częste przypadki uzależnienia już u dzieci 10 ? 11 letnich. Powodem takiego stanu rzeczy jest powszechna dostępność alkoholu i presja środowiska rówieśniczego. W Polsce, mimo wprowadzenia w życie ustawy ?O wychowaniu w trzeźwości?, młodzież i dzieci bez problemu mogą kupować i spożywać alkohol.Kolejną, wartą omówienia sprawą jest narkomania. Uzależnienie od narkotyków, dotyka przede wszystkim młodzież oraz studentów. Zazwyczaj powodem pierwszego kontaktu ze środkami uzależniającymi, jest spróbowania nowej rzeczy, perspektywa szybszej i bardziej owocnej nauki, wreszcie zaimponowania dziewczynie, lub chłopakowi. Taki "pierwszy raz"' niesie za sobą ryzyko następnych, a w konsekwencji prowadzi do stałego i nieuleczalnego uzależnienia. Co ciekawe, bardzo często jego symptomy są niezauważane dla rodzicówWydaje mi się , że na wizerunek współczesnej rodziny polskiej ma ogromny wpływ filozofia życia i bardzo zmieniający się a przyjęty bez zastrzeżeń system wartości, hołdujący materializmowi, konsumpcyjnemu stylowi życia i egoistycznemu nastawieniu na realizację własnych, życiowych celów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata