profil

Organy gminy i ich kompetencje

poleca 83% 1229 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RADA GMINY jest organem stanowiącym i kontrolnym w jej skład wchodzą radni wybierani w wyborach.
Do kompetencji stanowiących (uchwałodawczych) rady gminy należy:
- podejmowanie uchwał w sprawach uchwalania statutu gminy, budżetu miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego uchwały w sprawach podatków i opłat w sprawach herbu gminy, nazw ulic i planów oraz wznoszenia pomników.

DO KOMPETENCJI KONTROLNYCH NALEŻY:
- kontrola działalności zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych czy jednostek pomocniczych gminy. W tym celu rada powołuje komisję rewizyjną w skład której wchodzą radni, komisja ta opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia zarządowi absolutorium.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych w razie potrzeby ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
Kadencja rady trwa 4 lata.

ZARZĄD GMINY jest organem wykonawczym, wybieranym przez radę gminy, do jego zadań należy w szczególności przygotowywanie projektu uchwał rady gminy oraz określenie sposobu ich wykonania. Gospodarowanie mieniem gminnym oraz wykonywanie budżetu.
Kadencja zarządu trwa 4 lata lecz po upływie kadencji rady gminy zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu w celu zapewnienia ciągłości. Zarząd może jednak być odwołany przed upływem kadencji w wyniku nie udzielenia absolutorium bądź na skutek odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta. Wójt, burmistrz albo prezydent organizują pracę zarządu a zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
Jednostkami pomocniczymi są sołectwa i dzielnice (osiedla). Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym sołtys, uchwałodawczym dzielnice, osiedla jest Rada.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa rada gminy a organem wykonawczym jest zarząd.

PONADGMINNE STRUKTURY SAMORZĄDOWE
Gminy mogą tworzyć związki międzygminne w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, zadania te mogą być własne lub zlecone.
Posiada on osobowość prawną. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy. Podlega on rejestracji i z dnia jej ogłoszenia nabywa osobowość prawną. Organem uchwałodawczym związku jest zgromadzenie związku a wykonawczym zarząd.

Oprócz związków gminnych mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań. Gmina która jest wskazana w porozumieniu przejmuje zadania do realizacji. Natomiast gminy, które przekazują część swoich zadań, mają obowiązek udziału w kontach tego zadania.

MIENIE GMINNE I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków.
Nabycie mienia następuje:
- na podstawie ustawy,
- przez przekazanie mienia związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
- w wyniku przekazania mienia przez administrację rządową,
- w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego na rok kalendarzowy budżetu którego projekt przedstawia zarząd. Budżet jest uchwalony przez radę gminy nie później niż do 31 marca roku budżetowego jeżeli tego nie zrobi do końca kwietnia robi to Regionalna Izba Obrachunkowa.
- przez przekazanie mienia związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
- w wyniku przekazania mienia przez administrację rządową,
- w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego na rok kalendarzowy budżetu którego projekt przedstawia zarząd. Budżet jest uchwalony przez radę gminy nie później niż do 31 marca roku budżetowego jeżeli tego nie zrobi do końca kwietnia robi to Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dochody gminy:
- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- spadki zapisane lub darowizny i inne dochody np. odsetki bankowe.

Za prawidłowe gospodarkę finansową gminy odpowiada zarząd, a kontrolę sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Nauki
Typ pracy