profil

Historia Polski XX w (ściąga, pobieżnie)

poleca 85% 464 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

HISTORIA POLSKI XXw

I.SPRAWA POLSKA W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ
A)Stosunek mocarstw (ze szczególnym uwzględnieniem państw rozbiorowych) do sprawy polskiej
B)Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego:
a)Aktywiści
b)Pasywiści
c)Orientacja rewolucyjna
C)polski czyn zbrojny w okresie I wojny światowej

II.Walka o granice II Rzeczpospolitej
A)Koncepcje rozwiązań terytorialnych
a)federacyjna
b)inkorporacyjna
c)rewolucyjna
B)Walka o granice wschodnią:
a)Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią
b)Konflikt polsko litewski o Wileńszczyznę
c)Przebieg i następstwa wojny polsko-radzieckiej
C)Sprawa polska na konferencji pokojowej w Paryżu:
a)stanowisko delegacji polskiej i stosunek mocarstw Ententy do polskich roszczeń terytorialnych
b)Traktat wersalski
D)Geneza, przebieg i następstwa powstania wielkopolskiego
E)Plebiscyt na Warmii i Mazurach
F)Plebiscyt na Górnym Śląsku ? geneza, przebieg i następstwa powstań śląskich
G)Konflikt polsko czechosłowacki o Śląsk Cieszyński
H)Kształt terytorialny II RP a jej problemy narodowościowe
I)Wpływ konfliktów terytorialnych na stosunki Polski z jej sąsiadami w okresie mię

III Ewolucja systemu rządów II RP
A)Odrodzenie państwowości polskiej i działalność pierwszych organów władzy II Rp
B)Ustalenia tzw. Małej konstytucji i system rządów w okresie jej funkcjonowania
C)Walka o kształt systemu rządów II RP w sejmie ustawodawczym
D)Zakres kompetencji i relacje między zwierzchnimi organami władzy państwowej w świetle konstytucji marcowej; konstytucyjne gwarancje praw i swobód obywatelskich
E)Geneza, przebieg i następstwa przewrotu majowego
F)System rządów II RP w latach 1926-35:
a)nowela sierpniowa
b)stosowanie precedensów konstytucyjnych
c)formy zwalczania opozycji antysanacyjnej
G)System sprawowania władzy w świetle konstytucji kwietniowej:
a)Kompetencje prezydenta i innych organów władzy państwowej
b)Konstytucyjne gwarancje praw i swobód obywatelskich
H)Proces dekompozycji sanacji a system rządów w drugiej połowie lat 30-tych

IV. Główne ruchy, bloki i partie polityczne II RP:
A)Ruch ludowy:
a)PSL Piast
b)PSL Wyzwolenie
c)SCh
d)NPCh
e)SL
B)Ruch robotniczy:
a)KPRP-KPP
b)PPS
C)Sanacja:
a)BBWR
b)?Naprawa?
c)Grupa ?Zamek?
d)OZN
e)Kluby demokratyczne
D)Ruch narodowy:
a)ZLN-SN
b)OWP
c)ONR
E)Koalicje parlamentarne:
a)Chjeno-Piast
b)Centrolew

V. Sprawa polska w okresie II wojny światowej
A)Położenie międzynarodowe Polski w przeddzień wybuchu II wojny światowej:
a)Żądania Niemiec wobec Polski
b)Brytyjskie gwarancje wobec Polski
c)Pakt rosyjsko-niemiecki o nieagresji
d)Brytyjsko polski pakt o wzajemnej pomocy
e)Francuskie zobowiązania wobec Polski
B)Międzynarodowe reperkusje kampanii wrześniowej:
a)Przystąpienie Anglii i Francji do wojny
b)Radziecka agresja 17.IX.1939
C)Powołanie, działalność, status międzynarodowy organów RP na emigracji w latach 1939-45
D)Polski czyn zbrojny w latach II wojny światowej:
a)Kampania wrześniowa
b)Formacje zbrojne ruchu oporu i ich działalność (ZWZ-AK, GCh, GL-AL., NSZ, etc.)
c)Udział polskich jednostek wojskowych w walkach na frontach II wojny światowej
E)Struktura organizacyjna (pion wojskowy, administracyjny, polityczny) i cele polityczne polskiego państwa podziemnego (m.in. deklaracja z 15.VIII 1943 KRP, deklaracja z 15 III 1944 RJN)
F)Prokomunistyczny ruch oporu:
a)Powstanie, założenia programowe i działalność PPR
b)Działalność GL-AL.
G)Stosunki rządu RP na uchodźstwie z wielkimi mocarstwami (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z ZSRR)
H)Sprawa polska na konferencjach ?Wielkiej Trójki?

VI. Wprowadzenie systemu ?realnego socjalizmu? w Polsce
A)Powstanie, baza polityczna i program KRN i PKWN
B)Reformy społeczno-ekonomiczne KRN i PKWN (dekret PKWN o reformie rolnej, ustawa KRN o przejęciu w zarząd tymczasowy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty