profil

Unia Europejska i wybrany kraj ( Włochy )

poleca 85% 802 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) ? gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będąc zarazem największą, najprężniejszą i unikatową organizacją tego typu na świecie.
Stanowi przypadek sui generis w stosunkach międzynarodowych. Jest kombinacją struktur ponadnarodowych oraz międzyrządowych. Posiada cechy zarówno organizacji międzynarodowej, jak i konfederacji czy nawet państwa federalnego. Wśród teoretyków prawa, politologii i stosunków międzynarodowych trwa spór za co dokładnie można uznać Unię. Jedni doszukują się w niej państwa, inni wykazują, że jest to tylko współpraca między państwami. Ścierają się zarówno odrębne wizje poszczególnych państw członkowskich (wizja brytyjska, wizja francuska, wizja niemiecka, wizja skandynawska) jak i doktryn politycznych.
Unia Europejska obecnie (od 1 stycznia 2007 r.) składa się z 27 państw członkowskich i jest zamieszkiwana przez około 495 milionów osób. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004.
Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Podstawę do jej funkcjonowania stanowi Traktat o Unii Europejskiej (wersja obowiązująca Traktat z Nicei z 2001 roku), oraz Traktat o Wspólnocie Europejskiej (wersja obowiązująca Traktat z Nicei z 2001 roku).
Według podpisanego w 1992 roku traktatu z Maastricht podstawowymi celami Unii są:
? promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
? wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
? dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
? rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.

Flaga Unii Europejskiej

Kraje oficjalnie uznane za kandydatów

Chorwacja
rozszerzenie Unii na Zachodnie Bałkany przyczyni się do stabilizacji i rozwoju tego regionu, podjęte reformy demokratyzacji i reformy gospodarcze, członkostwo w Radzie Europy, członkostwo w OBWE, położenie na kontynencie europejskim, silny związek i utożsamianie się z kulturą europejską

Turcja
szansa na demokratyzację tego kraju, szansa na wyjście poza krąg cywilizacji chrześcijańskiej i budowanie zgody chrześcijańsko-muzułmańskiej, dobra kondycja gospodarcza, reformy gospodarcze, wielki rynek zbytu, członkostwo w Radzie Europy, członkostwo w OECD, członkostwo w OBWE
jednego z członków UE), tylko nieco ponad 3% terytorium leży na kontynencie europejskim, przez większość swojej historii Turcja byłą w opozycji do Europy, duże wpływy wojska i ekstremalnych środowisk islamskich

Macedonia
rozszerzenie Unii na Zachodnie Bałkany przyczyni się do stabilizacji i rozwoju tego regionu, dobra sytuacja gospodarcza, duże reformy gospodarcze i demokratyzacji, rozwiązanie problemu mniejszości albańskiej, członkostwo w Radzie Europy, członkostwo w OBWE, położenie na kontynencie europejskim, silny związek i utożsamianie się z kulturą europejską.

Organizacje w Unii Europejskiej:
ECM- Europejskie Centrum Młodzieży jest organizacja, która współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami studenckimi. Działa w zakresie turystyki, sportu i kultury młodzieżowej oraz wspiera idee Unii Europejskiej i NATO. Promuje region krakowski.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych; wspiera inicjatywy lokalne skierowane do młodzieży w Toruniu. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży reprezentuje The Experiment in International Living (EIL) - najstarszą na świecie federację organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i wymianą interkulturalną
AEGEE (Association des Etats Gnraux des Etudiants de l'Europe) jest jedną z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich w Europie, zrzeszającą ponad 17 tys. członków w 250 miastach. Stowarzyszenie, politycznie niezależne, za swój cel stawia sobie promowanie idei europejskiej, demokratycznej współpracy i tolerancji w środowisku akademickim.
AIESEC ("Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales" - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych), jest największą na świecie organizacją studencką. AIESEC jest organizacją edukacyjną non-profit. Jej członkami są studenci i absolwenci wyższych uczelni o zainteresowaniach z zakresu ekonomii i zarządzania. Głównym celem AIESEC jest edukacja ludzi z całego świata.
Euroregionalne Centrum Wolontariatu w Przeworsku jest jedyną na Podkarpaciu tego typu organizacją o zasięgu euroregionalnym.
EGEA Europejskie Stowarzyszenie Geograficzne jest organizacją działającą na terenie całej Europy, zrzesza studentów geografii oraz młodych geografów. Jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy i wymiana informacji z zakresu geografii poprzez organizowanie kongresów, wymianę studentów, prowadzenie badań naukowych oraz publikację informacji i biuletynu "The Scientific Geographer"
BEST - (Board of European Students of Technology), powstało w 1989 r. w Berlinie z inicjatywy studentów. Jest to organizacja non-profit skupiająca studentów z 64 miast Europy w 25 krajach. Głównym celem BEST jest integracja środowisk akademickich z całej Europy.
European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM) - organizacja zrzeszająca 40 000 studentów inżynierii zarządzania z 25 krajów europejskich. Powstała w 1990 roku, aby być pomostem pomiędzy studentami oraz instytucjami związanymi z techniką. Międzynarodowe grupy studenckie organizują wymiany, konferencje, konkursy, gdzie rozwiązuje się studium przypadku (case studies),seminaria,warsztaty.
ELSA (?Europeen Law Students? Association? ? Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa) powstała w 1981 r. w Wiedniu. To największa na świecie organizacja skupiająca studentów nauk prawnych i młodych prawników. Początkowo skupiało studentów z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski, obecnie działa w 39 krajach Europy.
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) Jest to organizacja działająca w ponad 90 krajach całego świata, istniejąca od blisko 60 lat , niezależna, apolityczna, non-profit współpracująca z UNESCO, ONZ, EU oraz wieloma organizacjami edukacyjnymi.
EYE (European Youth Exchange ? Europejska Wymiana Młodzieży) powstało w Wiedniu w 1991 r. Działa jako organizacja non-profit. Celem stowarzyszenia jest promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w rozwoju Europy.
IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny) jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym, działającym na zasadzie non-profit.
IACES ? Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Inżynierii Lądowej (International Association of Civil Engineering Students). Celem działalności IACES-u jest integracja trzech środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego, wyrobienie międzynarodowych kontaktów pomiędzy studentami budownictwa oraz wymiana informacji z zakresu budownictwa.

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza młodzież harcerską, szkolną i akademicką oraz działaczy zainteresowanych tematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz wspieraniem międzynarodowej wymiany młodzieży.

Jednym z krajów Unii Europejskiej są Włochy:

Włochy są krajem prawie jednonarodowościowym. Jedynie pewne wymieszanie kultur można zauważyć na terenach przygranicznych w północnej części kraju, gdzie oprócz włoskiego obowiązują języki słoweński lub francuski (w zależności od graniczącego państwa). Odrębnością odznaczają się zwłaszcza wyspy, a mieszkańcy Sardynii uważani są przez niektórych za odrębny naród. Wszakże to jednak Sardynia była inicjatorką zjednoczenia kraju w XIX wieku. Rytm życia rodzinnego wyznaczony jest przez zwyczaje i tradycje religijne. Nie ma tu jednak zbyt wielu świąt ogólnonarodowych, za to jest bardzo dużo świąt lokalnych, które obchodzone są niezwykle hucznie. Najczęstszą okazją są dni patronów miejscowości. Podczas wszystkich świąt najbardziej rozpowszechnioną tradycją są procesje. Obnoszone są wtedy relikwie i podobizny świętego. Całości towarzyszy wrzawa, muzyka oraz występy, przypominające spektakl teatralny. Największe jednak uroczystości obchodzone są podczas Wielkanocy, począwszy od Wielkiego Piątku. Wówczas to procesje przemierzają ulice i obnoszą figury ukrzyżowanego Chrystusa. Wśród uczestników wyróżniają się zakapturzone postacie w habitach, śpiewające pokutne pieśni. Uroczystości te odbywają się one głównie na zachodnim wybrzeżu Sycylii oraz w miastach południa, np. w Tarencie, Reggio. Natomiast w Wielką Sobotę przez ulice Nocera Tirinesa w Kalabrii przechodzi procesja biczowników. Przed Bożym Narodzeniem w Neapolu odbywają się targi szopek. Tradycja żywej szopki pochodzi od św. Franciszka z Asyżu, który jako pierwszy ją zainicjował. Obchodzi się tu również dzień Wszystkich Świętych. Zwyczaje nakazują, aby w ten dzień dzieci otrzymywały prezenty od rodziców w imieniu zmarłych krewnych. Słynny jest również karnawał w Wenecji, który trwa przez pięć dni przed Środą Popielcową. Jest to wielka parada kostiumów i ręcznie wykonywanych masek. Na ten tydzień przyjeżdża do Wenecji wielu turystów, których głównym celem jest uczestniczenie w tych uroczystościach. Pomimo, że Włochy są państwem praktycznie jednonarodowościowym, to jednak częściej odczuwane jest ich przywiązanie do danego regionu, niż do całego kraju. Odmienność poszczególnych regionów przejawia się w lokalnych tradycjach kulturowych, standardzie życia, dialektach, a także w krajobrazie.
Kultura i tradycja artystyczna Włoch wywarła ogromny wpływ na sztukę i kulturę innych krajów Europy. Niemal każdy zna takie nazwiska jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł czy Botticelli. Ich dzieła, często nawet nie kojarzone ze swoimi autorami weszły na stałe do kanonu sztuki: "Mona Lisa", Kaplica Sykstyńska lub Pieta. Florencja, Rzym, Wenecja, to miasta, do których zdąża wielu Europejczyków chcących poznać swoje kulturowe korzenie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut

Ciekawostki ze świata